Početna » NOVOSTI » Društvo » PODGORICA: Stijena teška dvije tone se survala do kuće

PODGORICA: Stijena teška dvije tone se survala do kuće

Sti­je­na te­ška oko dvi­je to­ne survala se sa br­da Cr­ve­na sti­je­na i za­u­sta­vi­la na sa­mo osam me­ta­ra od ku­će po­ro­di­ce An­dri­je Ri­sa u To­lo­ši­ma. Do in­ci­den­ta je do­šlo ju­če u ra­nim ju­tar­njim ča­so­vi­ma, a u ku­ći po­ro­di­ce Ri­so u tom trent­ku bi­li su An­dri­ja i nje­go­va su­pru­ga.

-U 4.45 me pro­bu­di­la bu­ka. Mi­slio sam da kom­ši­je is­to­va­ra­ju dr­va, ustao sam da pro­vje­rim ali ni­je­sam ni­šta pri­mi­je­tio. Ka­da sam kasnije izašo pri­mi­je­tio sam da su po­ru­še­ne ogra­da i ka­pi­ja i vidio ogrom­nu sti­je­nu ko­ja se za­u­sta­vi­la na sa­mo osam me­ta­ra od ku­će – sa­op­štio je Ri­so.

On na­vo­di da je pu­ta­nja ko­jom je pa­da­la sti­je­na du­ga 300 me­ta­ra.

-Ku­da je uda­ri­la ostao je trag. Udarala je u drveće, tik iznad kuće prvo u veliki kaktus pa u murvu, a onda u ogradu. Sti­je­na se ob­ru­ši­la sigurno zbog mraza. Zvao sam Sek­tor za van­red­ne si­tu­a­ci­je ali mi se na broj 121 ni­ko ni­je ja­vljao. Nas je sa­mo bog sa­ču­vao i ni­šta vi­še – na­vo­di Ri­so.

An­dri­ja Ri­so po­zi­va nad­le­žne or­ga­ne da obi­đu te­ren.

-Pri­je­ti nam opa­snost da se sru­še još tri sti­je­ne. Sa­da smo ima­li sre­ću, ali ne znam ho­će­mo li je ima­ti sju­tra. Mo­ra se ne­što pred­u­ze­ti pa po­zi­vam nad­le­žne da iza­đu i obi­đu te­ren -po­ru­ču­je Ri­so.

(Dan)

Check Also

Još jedna lažna dojava o bombi

Zgrada Specijalnog državnog tužilaštva evakuisana je večeras zbog dojave da je postavljena eksplozivna naprava. Dojava ...

Dojava o bombi u Specijalnom državnom tužilaštvu!

Još jedna dojava u bombi u Podgorici! Ovoga puta policiji je stigla dojava da je ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *