Početna » NOVOSTI » Društvo » PODGORICA: Stijena teška dvije tone se survala do kuće

PODGORICA: Stijena teška dvije tone se survala do kuće

Sti­je­na te­ška oko dvi­je to­ne survala se sa br­da Cr­ve­na sti­je­na i za­u­sta­vi­la na sa­mo osam me­ta­ra od ku­će po­ro­di­ce An­dri­je Ri­sa u To­lo­ši­ma. Do in­ci­den­ta je do­šlo ju­če u ra­nim ju­tar­njim ča­so­vi­ma, a u ku­ći po­ro­di­ce Ri­so u tom trent­ku bi­li su An­dri­ja i nje­go­va su­pru­ga.

-U 4.45 me pro­bu­di­la bu­ka. Mi­slio sam da kom­ši­je is­to­va­ra­ju dr­va, ustao sam da pro­vje­rim ali ni­je­sam ni­šta pri­mi­je­tio. Ka­da sam kasnije izašo pri­mi­je­tio sam da su po­ru­še­ne ogra­da i ka­pi­ja i vidio ogrom­nu sti­je­nu ko­ja se za­u­sta­vi­la na sa­mo osam me­ta­ra od ku­će – sa­op­štio je Ri­so.

On na­vo­di da je pu­ta­nja ko­jom je pa­da­la sti­je­na du­ga 300 me­ta­ra.

-Ku­da je uda­ri­la ostao je trag. Udarala je u drveće, tik iznad kuće prvo u veliki kaktus pa u murvu, a onda u ogradu. Sti­je­na se ob­ru­ši­la sigurno zbog mraza. Zvao sam Sek­tor za van­red­ne si­tu­a­ci­je ali mi se na broj 121 ni­ko ni­je ja­vljao. Nas je sa­mo bog sa­ču­vao i ni­šta vi­še – na­vo­di Ri­so.

An­dri­ja Ri­so po­zi­va nad­le­žne or­ga­ne da obi­đu te­ren.

-Pri­je­ti nam opa­snost da se sru­še još tri sti­je­ne. Sa­da smo ima­li sre­ću, ali ne znam ho­će­mo li je ima­ti sju­tra. Mo­ra se ne­što pred­u­ze­ti pa po­zi­vam nad­le­žne da iza­đu i obi­đu te­ren -po­ru­ču­je Ri­so.

(Dan)

Check Also

PODGORICA: Šta radite to?! I tako već 10 godina! (FOTO)

Mještani podgoričkog sela Omerbožovići su očajni jer već 10 godina ne mogu da spriječe divlje ...

PODGORICA: Montiraju obelisk vojvodi Mirku

Počela je montaža obeliska na postamentu za spomenik velikom vojvodi Mirku Petroviću na Trgu nezavisnosti, ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *