Početna » NOVOSTI » Društvo » Od opštine naplatio šest hiljada zbog sopstvenih propusta

Od opštine naplatio šest hiljada zbog sopstvenih propusta

Pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Ko­la­šin Želj­ka Vuk­sa­no­vić po­če­la je da ob­ja­vlju­je po­dat­ke o po­slo­vi­ma funk­ci­o­ne­ra biv­še vla­sti, a pr­va do­ku­men­ta od­no­se se na ra­ni­jeg pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Mi­la Šu­ko­vi­ća, ko­ji je tu­žio op­šti­nu za ne­is­pla­će­ne do­hot­ke na osno­vu evi­den­ci­je ko­ju je sam vo­dio. Pod ru­bri­kom na op­štin­skom saj­tu „Lič­ni ili jav­ni in­te­res”, pred­sjed­ni­ca op­šti­ne je ob­ja­vi­la pre­su­du Osnov­nog su­da u Ko­la­ši­nu ko­jom je Mi­lu Šu­ko­vi­ću do­su­đe­no 6.087 eura na „ime na­vod­no ne­is­ko­ri­šće­nih go­di­šnjih od­mo­ra za pe­ri­od od 2008. do 2014. go­di­ne”.
– Ova­kva pre­su­da je po­sle­di­ca ne­po­sto­ja­nja evi­den­ci­je o pri­sut­no­sti na po­slu (kar­net). Ovu evi­den­ci­ju je mo­rao da vo­di upra­vo Mi­le Šu­ko­vić, što zna­či da on sa­mom se­bi ni­je bi­lje­žio pri­sut­nost (od­sut­nost) na po­slu. Na nje­go­vim po­zna­ni­ci­ma, kom­ši­ja­ma i gra­đa­ni­ma Ko­la­ši­na je da pro­ci­je­ne da li je on te od­mo­re ko­ri­stio upr­kos ne­po­sto­ja­nju do­ka­za za to – na­vo­di se uz ob­ja­vlje­nu pre­su­du na saj­tu op­šti­ne Ko­la­šin.
Pre­su­de, ugo­vo­ri i od­lu­ke ob­ja­vlje­ne na toj stra­ni­ci, ka­ko je ka­za­la Želj­ka Vu­ka­sno­vić, po­mo­ći će gra­đa­ni­ma da pro­ci­je­ne da li su biv­ši funk­ci­o­ne­ri op­šti­ne Ko­la­šin u svom po­stu­pa­nju slu­ži­li lič­nom ili jav­nom in­te­re­su.
Šu­ko­vić, je­dan od čel­ni­ka Gru­pe bi­ra­ča „Za­jed­no za Ko­la­šin”, ko­ja je du­go­go­di­ši ko­a­li­ci­o­ni part­ner DPS-a, po­čet­kom pro­šle go­di­ne tu­žio je op­šti­nu Ko­la­šin, tra­že­ći na­kna­du šte­te za ne­is­ko­ri­šće­ne go­di­šnje od­mo­re za 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. i 2014. go­di­nu. Sud je u ok­to­bru pre­su­dio u ko­rist Šu­ko­vi­ća i na­lo­žio op­šti­ni Ko­la­šin da mu is­pla­ti 6.087 eura sa za­te­znom ka­ma­tom po­čev od da­na pre­su­đe­nja pa sve do is­pla­te, kao i da mu se na­dok­na­de tro­ško­vi po­stup­ka u iz­no­su od 525 eura.
– Tu­ži­o­cu (Šu­ko­vi­ću) ni­je­su do­ni­je­ta rje­še­nja o ko­ri­šće­nju go­di­šnjih od­mo­ra za pe­ri­od od 2008. do 2012. go­di­ne, ni­ti je tu­že­ni (op­šti­na) do­sta­vio do­ka­ze da je tu­ži­lac is­ko­ri­stio go­di­šnje od­mo­re za ove go­di­ne. Iz na­la­za vje­šta­ka fi­nan­sij­ske stru­ke utvr­đe­na je vi­si­na na­kna­de pre­ma za­ra­di ko­ju bi tu­ži­lac ostva­rio u mje­se­cu ka­da se šte­ta na­kna­đu­je, a ko­ju je vje­štak fi­nan­sij­ske stru­ke ob­ra­ču­nao na uku­pan iz­nos od 6.087 eura – na­vo­di se u obra­zlo­že­nju sud­ske pre­su­de.
Po­ten­ci­ra se da je vje­štak utvr­dio da je Šu­ko­vi­ću 2013. go­di­ne do­ni­je­to rje­še­nje o ko­ri­šće­nju go­di­šnjeg od­mo­ra u tra­ja­nju od 28 rad­nih da­na kao i za 2014. go­di­nu.
– Iz pre­gle­da op­štih od­su­stvo­va­nja sa ra­da vje­štak je utvr­dio da je Šu­ko­vić to­kom 2013. go­di­ne is­ko­ri­stio 12 da­na od­mo­ra dok to­kom 2014. go­di­šnji od­mor ni­je ni ko­ri­stio. Da je Šu­ko­vi­ću funk­ci­ja pred­sjed­ni­ka SO Ko­la­ši­n pre­sta­la 8. ju­la 2014. go­di­ne i pri­znao mu pra­vo na na­kna­du za­ra­de po­čev od 8. ju­la 2014. go­di­ne do 8. ju­la 2015. go­di­ne – kon­sta­tu­je se u tek­stu pre­su­de.
Na­ve­de­no je da vje­štak u do­ku­men­ta­ci­ji Šu­ko­vi­ća ni­je pro­na­šao do­ka­ze da je on ko­ri­stio go­di­šnje od­mo­re to­kom pet go­di­na, od­no­sno od 2008. za­ključ­no sa 2012. go­di­nom, što je bi­lo do­volj­no.
Pred­sjed­nik op­šti­ne Želj­ka Vuk­sa­no­vić ka­za­la je da će gra­đa­ni Ko­la­ši­na u na­red­nom pe­ri­o­du bi­ti upo­zna­ti sa još do­sta do­ku­men­ta­ci­je o de­ša­va­nji­ma iz pret­hod­nog pe­ri­o­da, od­no­sno od 2006. do 2014. go­di­ne.
Još u de­cem­bru 2009. go­di­ne pred­stav­ni­ci od­bor­nič­kog klu­ba SDP-a pod­ni­je­li su kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv ta­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Mi­le­te Mi­ka­na Bu­la­to­vi­ća i Mi­la Šu­ko­vi­ća, ko­jom ih sum­nji­če da su, „zlo­u­po­tre­bom po­li­tič­ke mo­ći, uči­ni­li vi­še kri­vič­nih dje­la sa ko­rup­tiv­nim ele­men­ti­ma”. Pri­ja­vom je skre­nu­ta pa­žnja is­tra­žnim or­ga­ni­ma i na od­lu­ku o ras­po­dje­li 24 sta­na u ta­ko­zva­noj „Ho­land­skoj zgra­di”, jer iako su tre­ba­li da bu­du ustu­plje­ni li­ci­ma sa ni­skim pri­ma­nji­ma i li­ci­ma u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be, to ni­je ura­đe­no. Pa­žnju is­tra­žnih or­ga­na po­seb­no je pri­vu­kao i na­čin tro­še­nja go­ri­va za slu­žbe­ne auto­mo­bi­le. Biv­ša vlast je, po fak­tu­ra­ma, tro­ši­la po to­nu go­ri­va dnev­no. Ne­ri­jet­ko su u Skup­šti­ni op­šti­ne gla­sa­li da se dr­žav­na ze­mlja pro­da­je znat­no is­pod ci­je­ne.
Želj­ka Vuk­sa­no­vić je još 2012. go­di­ne ot­kri­la da se ur­ba­ni­stič­ka do­ku­men­ta­ci­ja do­no­si na ne­za­ko­nit na­čin, te da je je­dan grad­ski trg tri pu­ta re­kon­stru­i­san. Po­dat­ke o to­me ko­li­ko su ra­do­vi ko­šta­li, ko ih je u ime op­šti­ne pri­mio, ko­li­ko su ko­šta­li na­knad­no iz­vo­đe­ni ra­do­vi, biv­ša vlast je pri­kri­la.

(Dan)

Check Also

Debakl Crne Gore protiv Španije u osmini finala EP

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

CRVENO-BELI KAO SA RATIŠTA: Prštala i krv! Pogledajte kako su Slovaci povrijeđivali fudbalere Zvezde (VIDEO)

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *