Početna » NOVOSTI » Društvo » B je­lo­po­ljac Slav­ko Mi­nić (51), op­tu­že­ni za kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju tvrdi da nije kriv

B je­lo­po­ljac Slav­ko Mi­nić (51), op­tu­že­ni za kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju tvrdi da nije kriv

Bje­lo­po­ljac Slav­ko Mi­nić (51), op­tu­že­ni za kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju, po­no­vo je ne­gi­rao dje­lo ko­je mu je sta­vlje­no na te­ret.
– Kri­tič­nog da­na ni­je­sam ni bio na pod­ruč­ju bje­lo­polj­ske op­šti­ne – ka­zao je on.
Bez pri­su­stva jav­no­sti sa­slu­ša­na je u svoj­stvu svje­do­ka nje­go­va ne­ka­da­šnja su­pru­ga S.M. Jav­nost je, ka­ko je sa­op­štio su­di­ja Đe­še­vić, bi­la is­klju­če­na jer se go­vo­ri­lo o po­ro­dič­nim pri­li­ka­ma i iz­no­še­ne pri­vat­no­sti iz nji­ho­vih ži­vo­ta. Sa­slu­ša­no je još ne­ko­li­ko svje­do­ka, a su­đe­nje će, ka­ko je pla­ni­ra­no, bi­ti na­sta­vlje­no 28. mar­ta.
U op­tu­žni­ci pi­še da je Mi­nić ak­ti­vi­rao bom­bu ka­da su na Bje­la­si­ci po­vri­je­đe­ni Lu­ka Vo­ji­no­vić i Bo­ško Ra­do­njić. On se te­re­ti da je 24. ju­la pro­šle go­di­ne, oko 12 ča­so­va, na ula­znim vra­ti­ma ko­li­be u se­lu Pri­bo­ji po­sta­vio ruč­nu bom­bu M 75, ko­ja se ak­ti­vi­ra­la u mo­men­tu kad su u ko­li­bu ula­zi­li Vo­ji­no­vić i Ra­do­njić.
Mi­nić je po­sta­vio bom­bu ko­ja je bi­la na­mje­šte­na da se ak­ti­vi­ra ka­da se otvo­re vra­ta ko­li­be.

(Dan)

Check Also

Ponašanje djeteta je odraz roditelja: Pet grešaka u vaspitanju koje možete lako ispraviti

Djeca su odraz roditelja i zato je veoma važno da shvatite da oni neprestano primjenjuju ...

Erdoganu pozlilo tokom jutarnje molitve, bio bez svijesti?

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan izjavio je da se osjeća dobro nakon što mu je ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *