Početna » NOVOSTI » Društvo » B je­lo­po­ljac Slav­ko Mi­nić (51), op­tu­že­ni za kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju tvrdi da nije kriv

B je­lo­po­ljac Slav­ko Mi­nić (51), op­tu­že­ni za kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju tvrdi da nije kriv

Bje­lo­po­ljac Slav­ko Mi­nić (51), op­tu­že­ni za kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju, po­no­vo je ne­gi­rao dje­lo ko­je mu je sta­vlje­no na te­ret.
– Kri­tič­nog da­na ni­je­sam ni bio na pod­ruč­ju bje­lo­polj­ske op­šti­ne – ka­zao je on.
Bez pri­su­stva jav­no­sti sa­slu­ša­na je u svoj­stvu svje­do­ka nje­go­va ne­ka­da­šnja su­pru­ga S.M. Jav­nost je, ka­ko je sa­op­štio su­di­ja Đe­še­vić, bi­la is­klju­če­na jer se go­vo­ri­lo o po­ro­dič­nim pri­li­ka­ma i iz­no­še­ne pri­vat­no­sti iz nji­ho­vih ži­vo­ta. Sa­slu­ša­no je još ne­ko­li­ko svje­do­ka, a su­đe­nje će, ka­ko je pla­ni­ra­no, bi­ti na­sta­vlje­no 28. mar­ta.
U op­tu­žni­ci pi­še da je Mi­nić ak­ti­vi­rao bom­bu ka­da su na Bje­la­si­ci po­vri­je­đe­ni Lu­ka Vo­ji­no­vić i Bo­ško Ra­do­njić. On se te­re­ti da je 24. ju­la pro­šle go­di­ne, oko 12 ča­so­va, na ula­znim vra­ti­ma ko­li­be u se­lu Pri­bo­ji po­sta­vio ruč­nu bom­bu M 75, ko­ja se ak­ti­vi­ra­la u mo­men­tu kad su u ko­li­bu ula­zi­li Vo­ji­no­vić i Ra­do­njić.
Mi­nić je po­sta­vio bom­bu ko­ja je bi­la na­mje­šte­na da se ak­ti­vi­ra ka­da se otvo­re vra­ta ko­li­be.

(Dan)

Check Also

UŽAS: Starac se zapalio dok je čistio livadu

Pljevljak Stevo Cvijović teško je povrijeđen juče u požaru koji je izbio dok je čistio ...

DJEČAK (13) IZGRADIO KUĆICU ZA MANJE OD 1.300 EURA: U njoj ima sve, a jedan detalj će vas oduševiti

Prije nešto više od godine Luk Til (13) iz SAD počeo je da gradi kućicu za sebe jer je ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *