Početna » NOVOSTI » Društvo » B je­lo­po­ljac Slav­ko Mi­nić (51), op­tu­že­ni za kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju tvrdi da nije kriv

B je­lo­po­ljac Slav­ko Mi­nić (51), op­tu­že­ni za kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju tvrdi da nije kriv

Bje­lo­po­ljac Slav­ko Mi­nić (51), op­tu­že­ni za kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju, po­no­vo je ne­gi­rao dje­lo ko­je mu je sta­vlje­no na te­ret.
– Kri­tič­nog da­na ni­je­sam ni bio na pod­ruč­ju bje­lo­polj­ske op­šti­ne – ka­zao je on.
Bez pri­su­stva jav­no­sti sa­slu­ša­na je u svoj­stvu svje­do­ka nje­go­va ne­ka­da­šnja su­pru­ga S.M. Jav­nost je, ka­ko je sa­op­štio su­di­ja Đe­še­vić, bi­la is­klju­če­na jer se go­vo­ri­lo o po­ro­dič­nim pri­li­ka­ma i iz­no­še­ne pri­vat­no­sti iz nji­ho­vih ži­vo­ta. Sa­slu­ša­no je još ne­ko­li­ko svje­do­ka, a su­đe­nje će, ka­ko je pla­ni­ra­no, bi­ti na­sta­vlje­no 28. mar­ta.
U op­tu­žni­ci pi­še da je Mi­nić ak­ti­vi­rao bom­bu ka­da su na Bje­la­si­ci po­vri­je­đe­ni Lu­ka Vo­ji­no­vić i Bo­ško Ra­do­njić. On se te­re­ti da je 24. ju­la pro­šle go­di­ne, oko 12 ča­so­va, na ula­znim vra­ti­ma ko­li­be u se­lu Pri­bo­ji po­sta­vio ruč­nu bom­bu M 75, ko­ja se ak­ti­vi­ra­la u mo­men­tu kad su u ko­li­bu ula­zi­li Vo­ji­no­vić i Ra­do­njić.
Mi­nić je po­sta­vio bom­bu ko­ja je bi­la na­mje­šte­na da se ak­ti­vi­ra ka­da se otvo­re vra­ta ko­li­be.

(Dan)

Check Also

Ovo je pleme vojskovođa, naučnika i heroja!

Prema nekim lingvističkim tumačenjima riječ Drobnjak se odnosi na izuzetan rast ljudi, na dobre ljude ...

Nema dodatnog poreza za 64 milionera u Crnoj Gori

Crna Gora ima 64 milionera, no oni na svoje bogatsvo ne plaćaju dodatni porez. Brojne ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *