Početna » NOVOSTI » Društvo » B je­lo­po­ljac Slav­ko Mi­nić (51), op­tu­že­ni za kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju tvrdi da nije kriv

B je­lo­po­ljac Slav­ko Mi­nić (51), op­tu­že­ni za kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju tvrdi da nije kriv

Bje­lo­po­ljac Slav­ko Mi­nić (51), op­tu­že­ni za kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju, po­no­vo je ne­gi­rao dje­lo ko­je mu je sta­vlje­no na te­ret.
– Kri­tič­nog da­na ni­je­sam ni bio na pod­ruč­ju bje­lo­polj­ske op­šti­ne – ka­zao je on.
Bez pri­su­stva jav­no­sti sa­slu­ša­na je u svoj­stvu svje­do­ka nje­go­va ne­ka­da­šnja su­pru­ga S.M. Jav­nost je, ka­ko je sa­op­štio su­di­ja Đe­še­vić, bi­la is­klju­če­na jer se go­vo­ri­lo o po­ro­dič­nim pri­li­ka­ma i iz­no­še­ne pri­vat­no­sti iz nji­ho­vih ži­vo­ta. Sa­slu­ša­no je još ne­ko­li­ko svje­do­ka, a su­đe­nje će, ka­ko je pla­ni­ra­no, bi­ti na­sta­vlje­no 28. mar­ta.
U op­tu­žni­ci pi­še da je Mi­nić ak­ti­vi­rao bom­bu ka­da su na Bje­la­si­ci po­vri­je­đe­ni Lu­ka Vo­ji­no­vić i Bo­ško Ra­do­njić. On se te­re­ti da je 24. ju­la pro­šle go­di­ne, oko 12 ča­so­va, na ula­znim vra­ti­ma ko­li­be u se­lu Pri­bo­ji po­sta­vio ruč­nu bom­bu M 75, ko­ja se ak­ti­vi­ra­la u mo­men­tu kad su u ko­li­bu ula­zi­li Vo­ji­no­vić i Ra­do­njić.
Mi­nić je po­sta­vio bom­bu ko­ja je bi­la na­mje­šte­na da se ak­ti­vi­ra ka­da se otvo­re vra­ta ko­li­be.

(Dan)

Check Also

Avantura mladog Ulcinjanina: Od Ulcinja do Vijetnama u starom VW kombiju

Po ponudama turističkih agencija, Vijetnam je u regionu postao popularna egzotična destinacija. Stefan Marović, međutim, ...

Podgoričani jeste li znali za ovaj detalj kod spomenika Svetom Petru Cetinjskom?

Facebook stranica “Vuci gorski” objavila je fotografiju spomenika Svetom Petru Cetinjskom, koji se nalazi kod Univerziteta ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *