Početna » NOVOSTI » Društvo » BJELOPOLJAC RADOVAN RAKOČEVIĆ TUŽIO TRI BOLNICE ZBOG NEODGOVORNOG LIJEČENJA: Imao tumor, a upućivali ga kod psihijatra

BJELOPOLJAC RADOVAN RAKOČEVIĆ TUŽIO TRI BOLNICE ZBOG NEODGOVORNOG LIJEČENJA: Imao tumor, a upućivali ga kod psihijatra

Bje­lo­po­ljac Ra­do­van Ra­ko­če­vić op­tu­žio je lje­ka­re Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG), Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje i Spe­ci­jal­ne bol­ni­ce u Ri­snu za ne­pro­fe­si­o­na­lan i neo­d­go­vo­ran od­nos pre­ma nje­mu kao pa­ci­jen­tu zbog če­ga je pri­je go­di­nu po­kre­nuo tu­žbu pro­tiv tih usta­no­va. On ob­ja­šnja­va da je 27. no­vem­bra 2011. go­di­ne, igra­ju­ći fud­bal na utak­mi­ci, iz­vr­nuo skoč­ni zglob na de­snoj no­zi, od ka­da je po­če­la nje­go­va dra­ma sa lje­ka­ri­ma u Cr­noj Go­ri, ko­ji ni­je­su uspje­li da mu po­mog­nu. Iz­li­je­čio se tek ka­da je po­tra­žio po­moć lje­ka­ra u Be­o­gra­du. Ra­ko­če­vić je go­di­na­ma imao pro­ble­me zbog po­vre­de zglo­ba, ali su ga dok­to­ri iz Cr­ne Go­re umje­sto na ope­ra­ci­ju u Be­o­grad, ka­ko bi se spa­sio od in­va­li­di­te­ta, sa­vje­to­va­li da po­sje­ti psi­hi­ja­tra. Lje­ka­ri u Be­o­gra­du su 2015. go­di­ne ot­kri­li da je Ra­ko­če­vić imao tu­mor „in­tra­se­al­ni he­man­gi­om” na ko­sti­ma, te da mu zdra­vlje ne bi bi­lo ra­di­kal­no na­ru­še­no da su mu dok­to­ri na vri­je­me pru­ži­li ade­kvat­nu lje­kar­sku po­moć.
Ra­ko­če­vić je u iz­ja­vi za „Dan” is­ta­kao da je „ima­ju­ći u vi­du ne­pro­fe­si­o­na­lan i ba­hat od­nos lje­ka­ra i ne­sa­vje­sno li­je­če­nje”, 4. ja­nu­a­ra pro­šle go­di­ne pod­nio tu­žbu Osnov­nom su­du u Bi­je­lom Po­lju, od ka­da tra­je nje­go­va no­va bor­ba sa cr­no­gor­skim pra­vo­su­đem, jer sma­tra da do­ži­vlja­va op­struk­ci­je ka­ko bi od­u­stao od bor­be za prav­du, za ko­ju je spre­man da ide i do Stra­zbu­ra.
– Na­kon po­vre­de pre­gle­dan sam u am­bu­lan­ti Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje. Dr Pe­tar Asa­no­vić mi je, bez do­dat­nih pre­gle­da i sta­vlja­nja gip­sa, dao „bi­o­fes gel” i re­kao da se vra­tim tre­nin­zi­ma. Ka­ko u me­đu­vre­me­nu bo­lo­vi ni­je­su pre­sta­ja­li i do­šlo je do uko­če­no­sti zglo­ba, na­kon se­dam mje­se­ci oba­vio sam pre­gled kod dr Ve­li­še Ali­gru­di­ća u KCCG na Dječ­joj kli­ni­ci i on mi je pred­lo­žio fi­zi­kal­nu te­ra­pi­ju, ko­ju sam ko­ri­stio od 3. de­cem­bra 2012. do 30. ja­nu­a­ra 2014. u Bi­je­lom Po­lju. Ka­ko je sta­nje bi­va­lo sve go­re, a Asa­no­vić je re­kao da ne­ma rje­še­nje, po pre­po­ru­ci pri­ja­te­lja oti­šao sam u JZU „Va­so Ču­ko­vić“ u Ri­snu, gdje su mi da­va­li istu fi­zi­kal­nu te­ra­pi­ju ko­ju sam do­bi­jao u bje­lo­polj­skoj bol­ni­ci. Us­put sam do­ži­vio i ucje­nji­va­nje od strane Re­na­te Gran­dis Bur­gis, dok­tor­ke za fi­zi­kal­nu me­di­ci­nu, ko­ja je od­bi­la da me pre­gle­da dok joj ne dam no­vac za am­pu­le ko­je je bol­ni­ca bi­la u oba­ve­zi da obez­bi­je­di. Upr­kos mom in­si­sti­ra­nju da se pro­mi­je­ni te­ra­pi­ja, jer mi je no­ga bi­la u sve lo­ši­jem sta­nju, dr Đu­ro Zgra­dić me uvje­ra­vao da će sve bi­ti u re­du, da bih na­kon 16 da­na bo­rav­ka do­bio ot­pu­snu li­stu, bez ob­ja­šnje­nja i uz per­ma­nent­ne bo­lo­ve – pri­ča Ra­ko­če­vić.
On is­ti­če da je zbog ne­mo­guć­no­sti da do­bi­je ade­kvat­nu lje­kar­sku po­moć u Cr­noj Go­ri, me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju po­slao lje­ka­ri­ma na „IOHB Ba­nji­ca“ u Be­o­gra­du, gdje mu je kon­zi­li­jum pre­po­ru­čio ope­ra­ci­ju, mi­ro­va­nje i iz­bje­ga­va­nje bi­lo ka­kve fi­zi­kal­ne te­ra­pi­je. Ra­ko­če­vić ka­že da ni­je mo­gao sam da fi­nan­si­ra li­je­če­nje u Be­o­gra­du, pa je tra­žio uput iz KCCG gdje mu je sa­op­šte­no da „ima rav­no sto­pa­lo“ i da ni­ka­kva ope­ra­ci­ja ni­je po­treb­na”.
– Od­bi­li su da mi da­ju uput, zbog če­ga sam oti­šao kod dr Alek­san­da­ra Ju­ško­vi­ća u KCCG ko­ji me pri­mio na­kon pri­jet­nje da ću oba­vi­je­sti­ti me­di­je o po­na­ša­nju lje­ka­ra. On je oci­je­nio je da imam „di­ja­be­tič­no sto­pa­lo“ i da, s ob­zi­rom da sam di­ja­be­ti­čar, pro­mje­ne mo­ra­ju da se de­ša­va­ju. On je pred­lo­žio da za­poč­nem sa in­fu­zi­ja­ma i sta­vim or­to­zu, kao „je­dan ma­li test“, ga­ran­tu­ju­ći da ne­ću ima­ti bo­lo­ve, ali ne­ću ak­tiv­no mo­ći da se ba­vim fi­zič­kom ak­tiv­no­šću. S ob­zi­rom da je sve vri­je­me uno­sio po­dat­ke u ra­ču­nar, na kra­ju raz­go­vo­ra sam tra­žio iz­vje­štaj, na šta mi je od­go­vo­rio da ću ga do­bi­ti kad ot­poč­ne te­ra­pi­ja. Kad sam, na­kon ne­kog vre­me­na, u ar­hi­vi KC-a tra­žio iz­vje­štaj dr Ju­ško­vi­ća re­če­no mi je da u di­jag­no­zi pi­še „po­bje­gao“, što je još jed­na po­tvr­da kraj­nje ne­pro­fe­si­o­nal­nog i neo­d­go­vor­nog od­no­sa lje­ka­ra pre­ma me­ni kao pa­ci­jen­tu – is­ti­če Ra­ko­če­vić.
Ra­ko­če­vić je opet tra­žio mi­šlje­nje lje­ka­ra u Be­o­gra­du, ko­ji su mu re­kli da će in­fu­zi­ja i or­to­za ko­ju je Ju­ško­vić pred­lo­žio iza­zva­ti traj­no ošte­će­nje no­ge i in­va­li­di­tet.
– S ob­zi­rom da mi je bi­va­lo sve go­re, uz pre­po­ru­ku pri­ja­te­lja, oti­šao sam na pre­gled kod dr Al­me­di­na Hra­po­vi­ća, u Ur­gent­nom cen­tru Op­šte bol­ni­ce Bi­je­lo Po­lje. Na­kon što je pre­gle­dao no­gu i iz­vje­šta­je pret­hod­nih lje­ka­ra re­kao je da mo­ra da se ope­ri­še, a taj za­hvat u Cr­noj Go­ri ni­je mo­gu­će oba­vi­ti i na­pi­sao iz­vje­štaj ko­jim me upu­ću­je na kon­zi­li­jum or­to­pe­da u KCCG, ka­ko bih do­bio uput za Be­o­grad. Kon­zi­li­jum or­to­pe­da ko­ji su či­ni­li na­čel­nik KCCG dr Ve­li­ša Ali­gru­dić, dr Ner­min Ab­dić i dr Dži­had Pe­pić, od­bio je da mi na­pi­še uput za Be­o­grad, usta­no­viv­ši da „per­zi­sti­ra­ju te­go­be u de­snom skoč­nom zglo­bu od pri­je dvi­je go­di­ne“, pred­lo­živ­ši no­vu mag­net­nu re­zo­nan­cu i kon­tro­lu kod dr Go­ra­na Pe­ši­ća. Na kra­ju sam se obra­tio za po­moć Mi­ni­star­stvu zdra­vlja, gdje sam na­kon raz­go­vo­ra sa za­mje­ni­kom mi­ni­stra Men­su­dom Gr­bo­vi­ćem, na­pi­sao žal­bu. U me­đu­vre­me­nu, Za­štit­nik pra­va pa­ci­je­na­ta iz KC me po­zva­o na raz­go­vor sa na­čel­ni­kom dr Ve­li­šom Ali­gru­di­ćem, ko­ji je me­ni i mom ocu po­tvr­dio stav da mi ni­je ni­šta i da tre­ba da idem kod psi­hi­ja­tra – ob­ja­snio je Ra­ko­če­vić.
Me­đu­tim, ka­ko ka­že, usli­je­dio je po­ziv iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja i sa­op­šte­no mu je da je uvi­dom u do­ku­men­ta pred­stav­nik ovog re­so­ra Zo­ran Ko­stić kon­sta­to­vao da se ra­di o ozbilj­nim pro­pu­sti­ma.
– Po pre­po­ru­ci sam ura­dio no­vu mag­net­nu re­zo­nan­cu, na­kon če­ga mi je lič­no Ve­li­ša Ali­gru­dić na­pi­sao uput za Be­o­grad, uz vid­no is­po­lje­nu lju­ba­znost. U Be­o­gra­du sam pro­veo 55 da­na. Ope­ra­ci­ju je iz­vr­šio dr Slav­ko To­mić, ko­ji je, već na pr­vom pre­gle­du na osno­vu do­ku­men­ta­ci­je i sni­ma­ka iz 2011. utvr­dio da se ta­da ra­di­lo o na­pr­snu­ću ko­sti. To­kom ope­ra­ci­je uzet je ma­te­ri­jal ko­ji je cu­rio iz na­pr­sle ko­sti i po­slat na pa­to­hi­sto­lo­šku kli­ni­ku, či­ji na­la­zi su po­ka­za­li da se ra­di­lo o tu­mo­ru „in­tra­se­al­ni he­man­gi­om”. Na­kon ope­ra­ci­je i na­la­za lje­ka­ri na Ba­nji­ci su mi sa­op­šti­li da je sve mo­glo la­ko i uspje­šno da se ri­je­ši sa­mo da mi je od­mah sta­vljen gips, kao i da su fi­zi­kal­ne te­ra­pi­je na­pra­vi­le ogrom­nu šte­tu – za­klju­ču­je Ra­ko­če­vić.

(Dan)

Check Also

DRAMA PRED OČIMA BOJANA DUBLJEVIĆA: Igrač pao iz čista mira (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

U derbiju španske ACB lige između Valensije i Unikahe (74:73) košarka je ostala u drugom ...

PODGORICA: Šaković ne zna zašto njegov advokat nije došao

Suđenje Cetinjaninu Dušku Martinoviću, koji je uhapšen u okviru akcije “Mak”, okrivljen za međunarodni šverc narkotika, odloženo ...

1 komentar

  1. Normalna pojava kod nasih dr svi se prave pametni(cast izuzecima),ko zivi u Bp samo treba da moli Boga da se ne razboli da ne bi otisao kod tih kasapina.znam slucaj dje je dr iz bp lijecio pacijenta od isijasa 20dana pa ga na kraju poslao u kbc dje je u stanovljen rak kostiju,zivio je jos 5dana i umro.tako da nam je zdrastvo zalosno.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *