Početna » PG INFO » Aktuelno » Dr Nikolić, bivši načelnik Kardiohirurgije KCCG: Duguju mi 800 operacija, odlazim ako me ne ispoštuju
Foto arhiva Vijesti

Dr Nikolić, bivši načelnik Kardiohirurgije KCCG: Duguju mi 800 operacija, odlazim ako me ne ispoštuju

Dok­tor Alek­san­dar Ni­ko­lić na­ja­vio je da će po­čet­kom sed­mi­ce da­ti ot­kaz u Cen­tru za kar­di­o­hi­rur­gi­ju Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) jer ne že­li da pod sa­da­šnjim uslo­vi­ma osta­ne da ra­di. Ni­ko­lić je od do­la­ska na mje­sto di­rek­to­ra Cen­tra za kar­di­o­hi­rur­gi­ju ušte­dio dr­ža­vi najmanje 16 mi­li­o­na eura.
Vla­da Cr­ne Go­re je u iz­vje­šta­ju 2012. go­di­ne po­tvr­di­la da je ugo­vor ko­ji smo pot­pi­sa­li 2009. bio uspje­šan, jer su ušte­de bi­le ve­li­ke. Do ta­da je za ope­ra­ci­je na sr­cu u Sr­bi­ji iz­dva­ja­la pro­sječ­no tri do če­ti­ri mi­li­o­na eura, a ja sam za tri-če­ti­ri go­di­ne ušte­dio dr­ža­vi oko 16 mi­li­o­na eura i sni­zio ci­je­ne po­tro­šnog ma­te­ri­ja­la za 59 od­sto, od­no­sno za če­ti­ri go­di­ne če­ti­ri mi­li­o­na eura. No­vi ugo­vor mi je po­nu­đen 2012. go­di­ne, ali ta­da­šnji di­rek­tor Fon­da zdrav­stva Ke­nan Hra­po­vić ni­je htio da ga pot­pi­še. Na­sta­vio sam da ra­dim jer je to od me­ne tra­žio ta­da­šnji mi­ni­star zdra­vlja Mi­o­drag Ra­du­no­vić i ka­sni­je Bu­di­mir Še­grt. Taj ugo­vor je is­te­kao 1. mar­ta, a uko­li­ko ne osta­nem na mje­stu ru­ko­vo­di­o­ca kar­di­o­hi­rur­gi­je, ne na­mje­ra­vam da pot­pi­su­jem no­vi – po­ru­čio je dr Ni­ko­lić u raz­go­vo­ru za „Dan“.


Ni­ko­lić, ko­ji je na go­di­šnjem od­mo­ru od 4. fe­bru­a­ra do po­ne­djelj­ka, 20. mar­ta, u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru ka­zao nam je da ne že­li da pod sa­da­šnjim uslo­vi­ma osta­ne u ovom cen­tru, ko­jim, ka­ko ka­že, umje­sto kar­di­o­hi­rur­ga, ru­ko­vo­di kar­di­o­log, što ni­je prak­sa ni­gdje u raz­vi­je­nom svi­je­tu. On je pri­je go­di­šnjeg od­mo­ra po­sta­vio uslo­ve pod ko­ji­ma bi pri­stao da osta­ne da ra­di u Cr­noj Go­ri.


Že­lim da osta­nem da ra­dim na kar­di­o­hi­rur­gi­ji, ali ti uslo­vi ni­je­su is­pu­nje­ni. Pri­je mje­sec i po re­kao sam di­rek­tor­ki KCCG da se moj ugo­vor sa Mi­ni­star­stvom zdra­vlja mo­ra is­po­što­va­ti, s ob­zi­rom da mi ni­je­su pla­ti­li ope­ra­ci­je za če­ti­ri go­di­ne, što je oko 800 ope­ra­ci­ja. No­vi ugo­vor mi ni­je po­nu­đen, ali ako bi htje­li da me za­dr­že, red bi bio da ja ru­ko­vo­dim Cen­trom za kar­di­o­hi­rur­gi­ju, s ob­zi­rom da sam for­mi­rao struč­ni tim, te us­po­sta­vio stan­dar­de i pro­to­ko­le ra­da, ko­ji do mog do­la­ska na ovu du­žnost ni­je­su po­sto­ja­li. Iako se ra­di tim­ski, onaj ko ope­ri­še tre­ba i da ru­ko­vo­di ovim sek­to­rom, on je i naj­od­go­vor­ni­ji za sve – is­ta­kao je dr Ni­ko­lić, ko­ji uz re­dov­ne ope­ra­ci­je, edu­ku­je spe­ci­ja­li­za­ne, a bio je pre­da­vač stu­den­ti­ma Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta u Pod­go­ri­ci.


Osvr­nuv­ši se na po­dat­ke ko­je su ne­dav­no na kon­fe­ren­ci­ji iz­ni­je­li Zo­ri­ca Ko­va­če­vić, di­rek­tor­ka KCCG i kar­di­o­log Ne­boj­ša Bu­la­to­vić, no­vo­i­me­no­va­ni šef kar­di­o­hi­rur­gi­je, Ni­ko­lić tvr­di da „lo­še ba­ra­ta­ju sta­ti­sti­kom”, da se hva­le li­stom če­ka­nja, a da je on kon­ti­nu­i­ra­no, u pret­hod­nom pe­ri­o­du oba­vio ve­ći­nu ope­ra­ci­ja.
Ima­ti di­plo­mu ne zna­či i zna­ti ope­ri­sa­ti. Pri­je go­di­nu i po raz­go­va­rao sam sa Oli­ve­rom Ra­šo­vić, asi­sten­t-kar­di­o­hi­rur­ga u bol­ni­ca­ma u Ita­li­ji, ko­ju pla­ni­ra­ju da an­ga­žu­ju od 1. ma­ja, ko­ja mi je re­kla da ima „nu­la“ ope­ra­ci­ja. Za ovaj od­go­vo­ran po­sao je po­treb­no is­ku­stvo od mi­ni­mum hi­lja­du ope­ra­ci­ja. Sa­da pri­ča­ju da će usko­ro na kar­di­o­hi­rur­gi­ji da ra­de ugrad­nju me­ha­nič­kih pum­pi, a ne po­mi­nju da sam još 2012. go­di­ne u Za­gre­bu, sa svo­jim ti­mom, oba­vio dvi­je ta­kve ope­ra­ci­je na na­šim pa­ci­jen­ti­ma. Po­dr­ža­va­ju lo­bi ko­ji se ba­vi na­bav­kom po­tro­šnog ma­te­ri­ja­la, ka­ko bi do­vo­di­li struč­nja­ke iz ino­stran­stva da ope­ri­šu, a mi to već ra­di­mo – is­ti­če Ni­ko­lić.
Do­dao je da je pri­o­ri­tet Cen­tra za kar­di­o­hi­rur­gi­ju KCCG ob­na­vlja­nje opre­me, što po pra­vi­lu tre­ba či­ni­ti sva­kih pet go­di­na.
Alek­san­dar Ni­ko­lić je do sa­da ura­dio pre­ko de­vet hi­lja­da ope­ra­ci­ja na sr­cu, što na In­sti­tu­tu De­di­nje, gdje je ra­dio 11 go­di­na, što u Ma­ke­do­ni­ji u pri­vat­nim bol­ni­ca­ma „Fi­lip II” i „Aci Ba­dem“ u Sko­plju, za­tim na In­sti­tu­tu za maj­ku i de­te u Be­o­gra­du, gdje je bio je­di­ni ko­ji je ope­ri­sao dječ­je za­li­ske, kao i u Srem­skoj Ka­me­ni­ci, gdje je na­pu­stio mje­sto di­rek­to­ra In­sti­tu­ta za kar­di­o­hi­rur­gi­ju da bi do­šao u Cr­nu Go­ru, gdje je zbog po­sla mo­rao i da se pre­se­li, za­jed­no sa po­ro­di­com.

Mno­gi­ma po­da­rio no­vi ži­vot

Ra­zr­je­še­nje dok­to­ra Alek­san­dra Ni­ko­li­ća sa du­žno­sti di­rek­to­ra Cen­tra za kar­di­o­hi­rur­gi­ju Kli­nič­kog cen­tra (KCCG) raz­o­ča­ra­lo je mno­ge u Cr­noj Go­ri, ko­ji­ma je on ope­ra­ci­ja­ma na sr­cu „po­da­rio“ no­vi ži­vot, po­ru­či­li su biv­ši pa­ci­jen­ti Ni­ko­li­ća. Oni ape­lu­ju na nad­le­žne da za­dr­že ovog vr­hun­skog struč­nja­ka na po­zi­ci­ji ru­ko­vo­di­o­ca ti­ma za kar­di­o­hi­rur­gi­ju, či­ji je on osni­vač od 2009. go­di­ne.
Ve­li­ki broj sr­ča­nih bo­le­sni­ka je pri­je do­la­ska dok­to­ra Alek­san­dra Ni­ko­li­ća od­la­zio na ope­ra­ci­je u ino­stran­stvo, jer je kar­di­o­hi­rur­gi­ja u Cr­noj Go­ri bi­la „u po­vo­ji­ma“, a dr­ža­va je te ope­ra­ci­je, u za­vi­sno­sti od nji­ho­ve te­ži­ne, pla­ća­la od 30 do 50 hi­lja­da eura po pa­ci­jen­tu.
Mi­lo­rad Sa­mar­džić (62) iz Tiv­ta, ko­ga je dok­tor Ni­ko­lić ope­ri­sao pri­je dva mje­se­ca kao ri­zič­nog pa­ci­jen­ta sa di­ja­be­te­som i pro­ble­ma­tič­nim bu­bre­zi­ma, ka­že da sa­da sa tro­stru­kim baj­pa­som ži­vi je­dan nov i kva­li­te­tan ži­vot.
Mi ko­ji smo bi­li na li­sti če­ka­nja ču­li smo sve naj­bo­lje o dok­to­ru Ni­ko­li­ću i na kra­ju smo se i sa­mi u to uvje­ri­li. Evo, hva­la Bo­gu, ži­vi smo i zdra­vi. Zna­ju­ći ko­li­ko je kva­li­te­tan i stru­čan, že­li­mo da i bu­du­ći pa­ci­jen­ti u Cr­noj Go­ri ima­ju vr­hun­sku zdrav­stve­nu za­šti­tu u li­ku i dje­lu pro­fe­so­ra Ni­ko­li­ća. Ape­lu­je­mo, na­da­ju­ći se da će mi­ni­star zdra­vlja Ke­nan Hra­po­vić uči­ni­ti sve da je­dan ta­kav vr­hun­ski pro­fe­si­o­na­lac ne ode iz Cr­ne Go­re – po­ru­ču­je Sa­mar­džić. Pen­zi­o­ner Bran­ko Bo­ja­nić iz Iga­la tvr­di da na­kon ope­ra­ci­je sr­ča­nih za­li­za­ka ži­vi ne­mjer­lji­vo kva­li­tet­ni­jim ži­vo­tom i po­ru­ču­je da nad­le­žni ne do­zvo­le da ode pre­da­ni, po­sve­će­ni i uspje­šni struč­njak, jer on zna­či ži­vot za mno­ge lju­de. Vje­ra Pe­tro­vić iz Kra­ši­ća ka­že „Dok­tor Ni­ko­lić je moj Bog, moj brat i moj ži­vot“.
– Po­seb­na sre­ća za sve njih i još oko tri hi­lja­de pa­ci­je­na­ta, ko­li­ko ih je dok­tor ope­ri­sao u Cr­noj Go­ri, bi­la je vi­zi­ja ko­ju je ima­la Vla­da ka­da je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja pri­mi­lo dok­to­ra Ni­ko­li­ća ko­ji je „pro­sla­vio Kli­nič­ki cen­tar – ka­že 61-go­di­šnji Ste­van Po­po­vić iz Ko­to­ra.

(Dan/M.D.PO­PO­VIĆ)

Check Also

PODGORICA: Aleksandar Nikolić napustio Klinički centar

Bivši načelnik Centra za kardiohirurgiju Kliničkog centra (KC) Aleksandar Nikolić od juče ne radi u ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *