Početna » NOVOSTI » Društvo » Daliborka Delić šefa Interpola Podgorica tužila zbog mobinga

Daliborka Delić šefa Interpola Podgorica tužila zbog mobinga

In­spek­tor­ka u Od­sje­ku za me­đu­na­rod­nu po­li­cij­sku sa­rad­nju Da­li­bor­ka De­lić pod­ni­je­la je tu­žbu pro­tiv še­fa NCB In­ter­pol Pod­go­ri­ca De­ja­na Đu­ro­vi­ća. Tu­žba je pre­da­ta Osnov­nom su­du u Pod­go­ri­ci, a De­li­će­va je Đu­ro­vi­ća op­tu­ži­la za mo­bing. Ka­ko „Dan” sa­zna­je iz su­da, in­spek­tor­ka tra­ži na­kna­du ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te, ali u tu­žbe­nom za­htje­vu ipak ni­je pre­ci­zi­ra­la ko­ji nov­ča­ni iz­nos tra­ži zbog pre­tr­plje­ne šte­te, od­no­sno du­šev­nih bo­lo­va ko­je je tr­pje­la usled na­vod­nog mo­bin­ga. To­kom sud­skog spo­ra vje­šta­ci će oba­vi­ti vje­šta­če­nje ko­jim će utvr­di­ti da li je De­li­će­va tr­pje­la du­šev­ne bo­lo­ve i, uko­li­ko je­ste, ko­jeg in­ten­zi­te­ta, na­kon če­ga će bi­ti pre­ci­zi­ra­ni tu­žbe­ni za­htjev i iz­nos nov­ca ko­ji in­spek­tor­ka tra­ži.
Ona je u tu­žbi na­ve­la da se šef In­ter­po­la kao njen pret­po­sta­vlje­ni pre­ma njoj po­na­ša su­prot­no slu­žbe­nim pro­pi­si­ma i ne­e­tič­ki, usled če­ga je oma­lo­va­ža­va­na na po­slu. Osim to­ga, ka­ko je na­ve­la, usled ta­kvog po­na­ša­nja, pre­tr­pje­la je i od­re­đe­nu šte­tu na po­slu.
Ka­ko je na­ve­la, po­sle­di­ca mo­bin­ga su i dva di­sci­plin­ska po­stup­ka ko­ja su po­kre­nu­ta pro­tiv nje. Ona se sum­nji­či da je ne­sa­vje­snim ra­dom u slu­žbi op­stru­i­ra­la is­tra­ge pro­tiv po­je­di­nih čla­no­va ko­to­r­skih kla­no­va. Na­kon po­kre­ta­nja di­sci­plin­skih po­stu­pa­ka, ona je su­spen­do­va­na sa po­sla. De­li­će­va se sum­nji­či da ni­je pro­vje­ri­la DNK u 427 pred­me­ta, a u elek­tron­sku ba­zu po­da­ta­ka In­ter­po­la upi­si­va­la je da je to uči­ni­la i da su ti pred­me­ti okon­ča­ni. Me­đu tim po­da­ci­ma su i in­for­ma­ci­je o kre­ta­nju bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca iz Pod­go­ri­ce, Ko­to­ra, Ba­ra i Bu­dve.
Is­tra­ga pro­tiv De­li­će­ve otvo­re­na je u sklo­pu pro­vje­ra ko­je se vo­de pro­tiv po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka za ko­je se sum­nja da su po­ma­ga­le bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nim li­ci­ma.
Po­red De­li­će­ve, is­tra­ga se vo­di i pro­tiv još ne­ko­li­ko po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, a ne­ki od njih su bi­li po­ve­za­ni s njom. Ka­ko nam je po­tvr­đe­no, tre­nut­no se vo­di is­tra­ga pro­tiv pet po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka za ko­je se sum­nja da mo­gu ima­ti ve­ze sa oda­va­njem in­for­ma­ci­ja kri­mi­nal­nim kla­no­vi­ma.
Sum­nja se da je De­li­će­va za oko 70 pred­me­ta u elek­tron­skoj ba­zi ne­tač­no upi­sa­la da su okon­ča­ni. Ta­ko­đe, sum­nji­či se i da je po­dat­ke do ko­jih je do­šla neo­vla­šće­no i pro­tiv­za­ko­ni­to ko­ri­sti­la u ob­ra­ču­nu sa li­ci­ma sa ko­ji­ma ni­je bi­la u do­brim od­no­si­ma.
– Di­sci­plin­ski tu­ži­lac je po­kre­nuo po­stu­pak pro­tiv Da­li­bor­ke De­lić, vi­šeg po­li­cij­skog in­spek­to­ra u Gru­pi za me­đu­na­rod­ne po­tra­ge i eks­tra­di­ci­je u Od­sje­ku za me­đu­na­rod­nu po­li­cij­sku sa­rad­nju. Sum­nja se da je ona u pe­ri­od od 2.11.2015. do 8.6.2016. go­di­ne, oba­vlja­ju­ći po­slo­ve vi­šeg po­li­cij­skog in­spek­to­ra, u vi­še na­vra­ta na ra­ču­na­ru sa iden­ti­fi­ka­ci­o­nom čip kar­ti­com za pri­stup ba­za­ma po­da­ta­ka In­ter­po­la i MUP-a iz­vr­ši­la pro­vje­re do­stup­nih ba­za po­da­ta­ka gra­đa­na. Ta­ko­đe, sum­nja se da je pro­vje­ra­va­la lič­ne po­dat­ke za 56 li­ca, či­me je u sti­ca­ju po­či­ni­la te­že po­vre­de slu­žbe­ne du­žno­sti, ne­pra­vil­no ili ne­na­mjen­sko ras­po­la­ga­nje po­vje­re­nim sred­stvi­ma – sa­op­šte­no je iz MUP-a.
Pro­tiv De­li­će­ve je po­kre­nut još je­dan di­sci­plin­ski po­stu­pak unu­tar MUP-a.
– De­li­će­va ni­je pred­u­ze­la ak­tiv­no­sti na DNK-a pro­vje­ri u 427 pred­me­ta, a u elek­tron­sku ba­zu pred­me­ta od­sje­ka uni­je­la je ne­tač­ne po­dat­ke da je po na­ve­de­nim pred­me­ti­ma po­stu­plje­no i da su oni za­vr­še­ni. Ta­ko­đe, ni­je po­stu­pi­la po na­lo­gu ru­ko­vo­di­o­ca Gru­pe za me­đu­na­rod­ne po­tra­ge i eks­tra­di­ci­je, či­me je u sti­ca­ju po­či­ni­la te­žu po­vre­du slu­žbe­ne du­žno­sti od­bi­ja­nje ili od­la­ga­nje iz­vr­še­nja slu­žbe­nog na­re­đe­nja ili oma­lo­va­ža­va­nje na­re­đe­nja ne­po­sred­nog ru­ko­vo­di­o­ca, nad­le­žnog dr­žav­nog tu­ži­o­ca ili li­ca ko­je ru­ko­vo­di iz­vr­še­njem slu­žbe­nog za­dat­ka, iz­da­tog u vr­še­nju ili po­vo­dom vr­še­nja po­li­cij­skih po­slo­va. Sum­nja se i da je oma­lo­va­ži­la na­re­đe­nja glav­nog po­li­cij­skog in­spek­to­ra, či­me je u sti­ca­ju po­či­ni­la te­žu po­vre­du slu­žbe­ne du­žno­sti – sa­op­šte­no je iz MUP-a.

(Dan)

Check Also

UHAPŠENA JEDNA OSOBA: Šezdesetogodišnjak obljubio dijete više puta

    Službenici Uprave policije MUP-a – Centra bezbjednosti Bar su, preduzimajući mjere i radnje ...

DPS Nikšić podnio prigovore Savjetu RTCG i Agenciji za elektronske medije

Povodom svečanosti obilježavanja Dana Opštine, programski sadržaj na RTCG presijecan je izjavama predstavnika Demokratske Crne ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *