Početna » NOVOSTI » Društvo » Daliborka Delić šefa Interpola Podgorica tužila zbog mobinga

Daliborka Delić šefa Interpola Podgorica tužila zbog mobinga

In­spek­tor­ka u Od­sje­ku za me­đu­na­rod­nu po­li­cij­sku sa­rad­nju Da­li­bor­ka De­lić pod­ni­je­la je tu­žbu pro­tiv še­fa NCB In­ter­pol Pod­go­ri­ca De­ja­na Đu­ro­vi­ća. Tu­žba je pre­da­ta Osnov­nom su­du u Pod­go­ri­ci, a De­li­će­va je Đu­ro­vi­ća op­tu­ži­la za mo­bing. Ka­ko „Dan” sa­zna­je iz su­da, in­spek­tor­ka tra­ži na­kna­du ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te, ali u tu­žbe­nom za­htje­vu ipak ni­je pre­ci­zi­ra­la ko­ji nov­ča­ni iz­nos tra­ži zbog pre­tr­plje­ne šte­te, od­no­sno du­šev­nih bo­lo­va ko­je je tr­pje­la usled na­vod­nog mo­bin­ga. To­kom sud­skog spo­ra vje­šta­ci će oba­vi­ti vje­šta­če­nje ko­jim će utvr­di­ti da li je De­li­će­va tr­pje­la du­šev­ne bo­lo­ve i, uko­li­ko je­ste, ko­jeg in­ten­zi­te­ta, na­kon če­ga će bi­ti pre­ci­zi­ra­ni tu­žbe­ni za­htjev i iz­nos nov­ca ko­ji in­spek­tor­ka tra­ži.
Ona je u tu­žbi na­ve­la da se šef In­ter­po­la kao njen pret­po­sta­vlje­ni pre­ma njoj po­na­ša su­prot­no slu­žbe­nim pro­pi­si­ma i ne­e­tič­ki, usled če­ga je oma­lo­va­ža­va­na na po­slu. Osim to­ga, ka­ko je na­ve­la, usled ta­kvog po­na­ša­nja, pre­tr­pje­la je i od­re­đe­nu šte­tu na po­slu.
Ka­ko je na­ve­la, po­sle­di­ca mo­bin­ga su i dva di­sci­plin­ska po­stup­ka ko­ja su po­kre­nu­ta pro­tiv nje. Ona se sum­nji­či da je ne­sa­vje­snim ra­dom u slu­žbi op­stru­i­ra­la is­tra­ge pro­tiv po­je­di­nih čla­no­va ko­to­r­skih kla­no­va. Na­kon po­kre­ta­nja di­sci­plin­skih po­stu­pa­ka, ona je su­spen­do­va­na sa po­sla. De­li­će­va se sum­nji­či da ni­je pro­vje­ri­la DNK u 427 pred­me­ta, a u elek­tron­sku ba­zu po­da­ta­ka In­ter­po­la upi­si­va­la je da je to uči­ni­la i da su ti pred­me­ti okon­ča­ni. Me­đu tim po­da­ci­ma su i in­for­ma­ci­je o kre­ta­nju bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca iz Pod­go­ri­ce, Ko­to­ra, Ba­ra i Bu­dve.
Is­tra­ga pro­tiv De­li­će­ve otvo­re­na je u sklo­pu pro­vje­ra ko­je se vo­de pro­tiv po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka za ko­je se sum­nja da su po­ma­ga­le bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nim li­ci­ma.
Po­red De­li­će­ve, is­tra­ga se vo­di i pro­tiv još ne­ko­li­ko po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, a ne­ki od njih su bi­li po­ve­za­ni s njom. Ka­ko nam je po­tvr­đe­no, tre­nut­no se vo­di is­tra­ga pro­tiv pet po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka za ko­je se sum­nja da mo­gu ima­ti ve­ze sa oda­va­njem in­for­ma­ci­ja kri­mi­nal­nim kla­no­vi­ma.
Sum­nja se da je De­li­će­va za oko 70 pred­me­ta u elek­tron­skoj ba­zi ne­tač­no upi­sa­la da su okon­ča­ni. Ta­ko­đe, sum­nji­či se i da je po­dat­ke do ko­jih je do­šla neo­vla­šće­no i pro­tiv­za­ko­ni­to ko­ri­sti­la u ob­ra­ču­nu sa li­ci­ma sa ko­ji­ma ni­je bi­la u do­brim od­no­si­ma.
– Di­sci­plin­ski tu­ži­lac je po­kre­nuo po­stu­pak pro­tiv Da­li­bor­ke De­lić, vi­šeg po­li­cij­skog in­spek­to­ra u Gru­pi za me­đu­na­rod­ne po­tra­ge i eks­tra­di­ci­je u Od­sje­ku za me­đu­na­rod­nu po­li­cij­sku sa­rad­nju. Sum­nja se da je ona u pe­ri­od od 2.11.2015. do 8.6.2016. go­di­ne, oba­vlja­ju­ći po­slo­ve vi­šeg po­li­cij­skog in­spek­to­ra, u vi­še na­vra­ta na ra­ču­na­ru sa iden­ti­fi­ka­ci­o­nom čip kar­ti­com za pri­stup ba­za­ma po­da­ta­ka In­ter­po­la i MUP-a iz­vr­ši­la pro­vje­re do­stup­nih ba­za po­da­ta­ka gra­đa­na. Ta­ko­đe, sum­nja se da je pro­vje­ra­va­la lič­ne po­dat­ke za 56 li­ca, či­me je u sti­ca­ju po­či­ni­la te­že po­vre­de slu­žbe­ne du­žno­sti, ne­pra­vil­no ili ne­na­mjen­sko ras­po­la­ga­nje po­vje­re­nim sred­stvi­ma – sa­op­šte­no je iz MUP-a.
Pro­tiv De­li­će­ve je po­kre­nut još je­dan di­sci­plin­ski po­stu­pak unu­tar MUP-a.
– De­li­će­va ni­je pred­u­ze­la ak­tiv­no­sti na DNK-a pro­vje­ri u 427 pred­me­ta, a u elek­tron­sku ba­zu pred­me­ta od­sje­ka uni­je­la je ne­tač­ne po­dat­ke da je po na­ve­de­nim pred­me­ti­ma po­stu­plje­no i da su oni za­vr­še­ni. Ta­ko­đe, ni­je po­stu­pi­la po na­lo­gu ru­ko­vo­di­o­ca Gru­pe za me­đu­na­rod­ne po­tra­ge i eks­tra­di­ci­je, či­me je u sti­ca­ju po­či­ni­la te­žu po­vre­du slu­žbe­ne du­žno­sti od­bi­ja­nje ili od­la­ga­nje iz­vr­še­nja slu­žbe­nog na­re­đe­nja ili oma­lo­va­ža­va­nje na­re­đe­nja ne­po­sred­nog ru­ko­vo­di­o­ca, nad­le­žnog dr­žav­nog tu­ži­o­ca ili li­ca ko­je ru­ko­vo­di iz­vr­še­njem slu­žbe­nog za­dat­ka, iz­da­tog u vr­še­nju ili po­vo­dom vr­še­nja po­li­cij­skih po­slo­va. Sum­nja se i da je oma­lo­va­ži­la na­re­đe­nja glav­nog po­li­cij­skog in­spek­to­ra, či­me je u sti­ca­ju po­či­ni­la te­žu po­vre­du slu­žbe­ne du­žno­sti – sa­op­šte­no je iz MUP-a.

(Dan)

Check Also

OLUJNO NEVRIJEME U POLJSKOJ: Poginuo gradonačelnik Volomina

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Misica pronađena mrtva u svom stanu

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *