Početna » NOVOSTI » Društvo » Front odustao od referenduma za NATO

Front odustao od referenduma za NATO

De­mo­krat­ski front je iz fi­nan­sij­skih raz­lo­ga od­u­stao od ide­je spro­vo­đe­nja al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma o ula­sku Cr­ne Go­re u NA­TO, jer ni­je­dan po­li­tič­ki su­bjekt ni­je htio da im se pri­dru­ži u or­ga­ni­zo­va­nju gla­sa­nja, sa­op­štio je za „Dan” Sla­ven Ra­du­no­vić, funk­ci­o­ner No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je i DF-a.
– De­mo­krat­ski front ni­je u fi­nan­sij­skoj mo­guć­no­sti da sam or­ga­ni­zu­je al­ter­na­tiv­ni re­fe­ren­dum o pi­ta­nju ula­ska Cr­ne Go­re u NA­TO. Po na­šoj ra­ču­ni­ci, za nje­go­vo or­ga­ni­zo­va­nje i uspje­šno spro­vo­đe­nje po­treb­no je iz­me­đu 800.000 i 1,2 mi­li­o­na eura. Ni­jed­na dru­ga stran­ka ni­je po­ka­za­la sprem­nost da po­mog­ne DF-u u or­ga­ni­za­ci­ji al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma. Ka­ko je DF pod naj­ve­ćim mo­gu­ćim pri­ti­skom od dr­ža­ve po svim pi­ta­nji­ma, uklju­ču­ju­ći i us­kra­ći­va­nje fi­nan­sij­skih sred­sta­va iz bu­dže­ta ko­ja smo za­ra­di­li na iz­bo­ri­ma, ni­je­smo u mo­guć­no­sti da or­ga­ni­zu­je­mo al­ter­na­tiv­ni re­fe­ren­dum – is­ta­kao je Ra­du­no­vić.
Do­dao je da DF ni­je uspio da ani­mi­ra ko­le­ge iz osta­lih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta ko­ji se za­la­žu da se pi­ta­nje ula­ska Cr­ne Go­re u NA­TO ri­je­ši na re­fe­ren­du­mu, čak ni da raz­go­va­ra­ju na te­mu or­ga­ni­zo­va­nja al­ter­na­tiv­nog iz­ja­šnja­va­nja gra­đa­na.
– Ovo su raz­lo­zi zbog ko­jih, i po­red naj­bo­lje vo­lje, ni­je­smo uspje­li da or­ga­ni­zu­je­mo al­ter­na­tiv­ni re­fe­ren­dum o pi­ta­nju ula­ska Cr­ne Go­re u NA­TO. Pod­sje­ćam, kad smo po­me­nu­li or­ga­ni­zo­va­nje al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma kao mo­guć­nost, ni­je­smo mo­gli ni da za­mi­sli­mo da će se pr­vi put od ka­da po­sto­ji vi­še­stra­nač­ki si­stem u Cr­noj Go­ri de­si­ti da dr­ža­va jed­noj, uz to i naj­ja­čoj opo­zi­ci­o­noj po­li­tič­koj or­ga­ni­za­ci­ji one­mo­gu­ći da do­đe do nov­ca ko­ji je za­ra­di­la re­zul­ta­tom na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma – pod­vu­kao je funk­ci­o­ner DF-a.
Iz Fron­ta su o or­ga­ni­zo­va­nju al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma o pi­ta­nju ula­ska Cr­ne Go­re u NA­TO pr­vi put go­vo­ri­li u fe­bru­a­ru ove go­di­ne. Taj plan su sa­op­šti­li li­de­ri DF-a An­dri­ja Man­dić i Mi­lan Kne­že­vić, to­kom su­sre­ta u Mo­skvi sa za­mje­ni­kom še­fa ru­ske di­plo­ma­ti­je Alek­se­jem Me­ško­vom. Is­ta­kli su, ka­ko je ta­da sa­op­šte­no, da or­ga­ni­zo­va­nje al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma pla­ni­ra­ju ka­ko bi se iz­bje­gla mo­guć­nost fal­si­fi­ko­va­nja na­rod­ne vo­lje do­no­še­njem od­lu­ke o ula­sku u NA­TO u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re.
Iz DPS-a su na ova­kvu na­ja­vu re­a­go­va­li ocje­nom da bi or­ga­ni­zo­va­nje al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma bi­lo ne­u­stav­no.
Ra­du­no­vić po­ja­šnja­va da je DF že­lio gra­đa­ni­ma da po­nu­di al­ter­na­tiv­ni re­fe­ren­dum o ula­sku Cr­ne Go­re u NA­TO u si­tu­a­ci­ji ka­da dr­ža­va ni­je sprem­na da im omo­gu­ći da se iz­ja­sne o ova­ko va­žnom pi­ta­nju.
– Još jed­nom iz­ra­ža­vam ža­lje­nje što dru­ge po­li­tič­ke par­ti­je u Cr­noj Go­ri ko­je se for­mal­no za­la­žu za re­fe­ren­dum ni­je­su sprem­ne za bi­lo ka­kvu ak­ci­ju ko­ja bi bi­la pro­tu­ma­če­na kao pri­ti­sak na vlast da do nje­ga i do­đe. Ni­je do­volj­no bi­ti sa­mo de­kla­ra­tiv­no za re­fe­ren­dum o ula­sku Cr­ne Go­re u NA­TO. Mo­ra se pod­ni­je­ti i ne­ka žr­tva – za­klju­čio je Ra­du­no­vić.

(Dan)

Check Also

DŽEJ LO U DRUŠTVU BOBIJA MARJANOVIĆA: Pogledajte kako to izgleda… (FOTO)

Košarkaški reprezentativac Srbije Boban Marjanović zasjenio je i svjetsku muzičku zvijezdu Dženifer Lopez. Centar NBA ...

Rekla sam Nataši – LUKA ĆE TE UBITI kao Filip Kseniju!

  Taj čovjek je lud! Svi smo se plašili za nju, za sve nas ta ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *