Početna » NOVOSTI » Društvo » Front odustao od referenduma za NATO

Front odustao od referenduma za NATO

De­mo­krat­ski front je iz fi­nan­sij­skih raz­lo­ga od­u­stao od ide­je spro­vo­đe­nja al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma o ula­sku Cr­ne Go­re u NA­TO, jer ni­je­dan po­li­tič­ki su­bjekt ni­je htio da im se pri­dru­ži u or­ga­ni­zo­va­nju gla­sa­nja, sa­op­štio je za „Dan” Sla­ven Ra­du­no­vić, funk­ci­o­ner No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je i DF-a.
– De­mo­krat­ski front ni­je u fi­nan­sij­skoj mo­guć­no­sti da sam or­ga­ni­zu­je al­ter­na­tiv­ni re­fe­ren­dum o pi­ta­nju ula­ska Cr­ne Go­re u NA­TO. Po na­šoj ra­ču­ni­ci, za nje­go­vo or­ga­ni­zo­va­nje i uspje­šno spro­vo­đe­nje po­treb­no je iz­me­đu 800.000 i 1,2 mi­li­o­na eura. Ni­jed­na dru­ga stran­ka ni­je po­ka­za­la sprem­nost da po­mog­ne DF-u u or­ga­ni­za­ci­ji al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma. Ka­ko je DF pod naj­ve­ćim mo­gu­ćim pri­ti­skom od dr­ža­ve po svim pi­ta­nji­ma, uklju­ču­ju­ći i us­kra­ći­va­nje fi­nan­sij­skih sred­sta­va iz bu­dže­ta ko­ja smo za­ra­di­li na iz­bo­ri­ma, ni­je­smo u mo­guć­no­sti da or­ga­ni­zu­je­mo al­ter­na­tiv­ni re­fe­ren­dum – is­ta­kao je Ra­du­no­vić.
Do­dao je da DF ni­je uspio da ani­mi­ra ko­le­ge iz osta­lih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta ko­ji se za­la­žu da se pi­ta­nje ula­ska Cr­ne Go­re u NA­TO ri­je­ši na re­fe­ren­du­mu, čak ni da raz­go­va­ra­ju na te­mu or­ga­ni­zo­va­nja al­ter­na­tiv­nog iz­ja­šnja­va­nja gra­đa­na.
– Ovo su raz­lo­zi zbog ko­jih, i po­red naj­bo­lje vo­lje, ni­je­smo uspje­li da or­ga­ni­zu­je­mo al­ter­na­tiv­ni re­fe­ren­dum o pi­ta­nju ula­ska Cr­ne Go­re u NA­TO. Pod­sje­ćam, kad smo po­me­nu­li or­ga­ni­zo­va­nje al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma kao mo­guć­nost, ni­je­smo mo­gli ni da za­mi­sli­mo da će se pr­vi put od ka­da po­sto­ji vi­še­stra­nač­ki si­stem u Cr­noj Go­ri de­si­ti da dr­ža­va jed­noj, uz to i naj­ja­čoj opo­zi­ci­o­noj po­li­tič­koj or­ga­ni­za­ci­ji one­mo­gu­ći da do­đe do nov­ca ko­ji je za­ra­di­la re­zul­ta­tom na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma – pod­vu­kao je funk­ci­o­ner DF-a.
Iz Fron­ta su o or­ga­ni­zo­va­nju al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma o pi­ta­nju ula­ska Cr­ne Go­re u NA­TO pr­vi put go­vo­ri­li u fe­bru­a­ru ove go­di­ne. Taj plan su sa­op­šti­li li­de­ri DF-a An­dri­ja Man­dić i Mi­lan Kne­že­vić, to­kom su­sre­ta u Mo­skvi sa za­mje­ni­kom še­fa ru­ske di­plo­ma­ti­je Alek­se­jem Me­ško­vom. Is­ta­kli su, ka­ko je ta­da sa­op­šte­no, da or­ga­ni­zo­va­nje al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma pla­ni­ra­ju ka­ko bi se iz­bje­gla mo­guć­nost fal­si­fi­ko­va­nja na­rod­ne vo­lje do­no­še­njem od­lu­ke o ula­sku u NA­TO u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re.
Iz DPS-a su na ova­kvu na­ja­vu re­a­go­va­li ocje­nom da bi or­ga­ni­zo­va­nje al­ter­na­tiv­nog re­fe­ren­du­ma bi­lo ne­u­stav­no.
Ra­du­no­vić po­ja­šnja­va da je DF že­lio gra­đa­ni­ma da po­nu­di al­ter­na­tiv­ni re­fe­ren­dum o ula­sku Cr­ne Go­re u NA­TO u si­tu­a­ci­ji ka­da dr­ža­va ni­je sprem­na da im omo­gu­ći da se iz­ja­sne o ova­ko va­žnom pi­ta­nju.
– Još jed­nom iz­ra­ža­vam ža­lje­nje što dru­ge po­li­tič­ke par­ti­je u Cr­noj Go­ri ko­je se for­mal­no za­la­žu za re­fe­ren­dum ni­je­su sprem­ne za bi­lo ka­kvu ak­ci­ju ko­ja bi bi­la pro­tu­ma­če­na kao pri­ti­sak na vlast da do nje­ga i do­đe. Ni­je do­volj­no bi­ti sa­mo de­kla­ra­tiv­no za re­fe­ren­dum o ula­sku Cr­ne Go­re u NA­TO. Mo­ra se pod­ni­je­ti i ne­ka žr­tva – za­klju­čio je Ra­du­no­vić.

(Dan)

Check Also

OLUJNO NEVRIJEME U POLJSKOJ: Poginuo gradonačelnik Volomina

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Misica pronađena mrtva u svom stanu

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *