Početna » NOVOSTI » Društvo » Pljevljak prevozio marihuanu

Pljevljak prevozio marihuanu

Vi­ši dr­žav­ni tu­ži­lac u Bi­je­lom Po­lju Ha­san Lu­kač pod­nio je Vi­šem su­du u Bi­je­lom Po­lju op­tu­žni­cu sa pred­lo­gom za pro­du­že­nje pri­tvo­ra Plje­vlja­ku Ir­fa­nu Kri­je­štor­cu (28) zbog kri­vič­nog dje­la ne­do­zvo­lje­na pro­iz­vod­nja dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga. Op­tu­žni­ca je pre­da­ta na po­tvr­đi­va­nje van­pre­tre­snom vi­je­ću tog su­da. Sud ni­je pri­hva­tio pred­log tu­ži­la­štva za pro­du­že­nje pri­tvo­ra, te će se on u da­ljem po­stup­ku bra­ni­ti sa slo­bo­de.
U op­tu­žni­ci se na­vo­di da su slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Ko­la­šin, u mje­stu Ba­ko­vi­ća kli­su­ra, na di­je­lu ma­gi­stral­nog pu­ta Moj­ko­vac–Ko­la­šin, za­u­sta­vi­li 25. mar­ta oko 23 sa­ta Kri­je­štor­ca dok je upra­vljao put­nič­kim mo­tor­nim vo­zi­lom „golf 5” (PG FC 305). To­kom pre­tre­sa u tri put­nič­ke tor­be na­đe­no je oko če­ti­ri i po ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­a­ne.

(Dan)

Check Also

Tramp: Rusiji nove sankcije čim ih zasluži

Predsjednik SAD Donald Tramp je rekao da će Rusiji uvesti nove sankcije “čim ih ona ...

Boban Rajović: Ponosan sam što sam Crnogorac, ali navijam za Srbiju

Folk pjevač Boban Rajović nije mnogo zastupljen u medijima, ali puni svaki klub, diskoteku i halu u ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *