Početna » NOVOSTI » Društvo » Pljevljak prevozio marihuanu

Pljevljak prevozio marihuanu

Vi­ši dr­žav­ni tu­ži­lac u Bi­je­lom Po­lju Ha­san Lu­kač pod­nio je Vi­šem su­du u Bi­je­lom Po­lju op­tu­žni­cu sa pred­lo­gom za pro­du­že­nje pri­tvo­ra Plje­vlja­ku Ir­fa­nu Kri­je­štor­cu (28) zbog kri­vič­nog dje­la ne­do­zvo­lje­na pro­iz­vod­nja dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga. Op­tu­žni­ca je pre­da­ta na po­tvr­đi­va­nje van­pre­tre­snom vi­je­ću tog su­da. Sud ni­je pri­hva­tio pred­log tu­ži­la­štva za pro­du­že­nje pri­tvo­ra, te će se on u da­ljem po­stup­ku bra­ni­ti sa slo­bo­de.
U op­tu­žni­ci se na­vo­di da su slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Ko­la­šin, u mje­stu Ba­ko­vi­ća kli­su­ra, na di­je­lu ma­gi­stral­nog pu­ta Moj­ko­vac–Ko­la­šin, za­u­sta­vi­li 25. mar­ta oko 23 sa­ta Kri­je­štor­ca dok je upra­vljao put­nič­kim mo­tor­nim vo­zi­lom „golf 5” (PG FC 305). To­kom pre­tre­sa u tri put­nič­ke tor­be na­đe­no je oko če­ti­ri i po ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­a­ne.

(Dan)

Check Also

Novi skandal na pomolu: Njemačka špijunirala Bijelu kuću, američke ministre…?

Njemačka obaveštajna služba (BND) dugo je špijunirala više zvaničnika i kompanija u SAD, uključujući i ...

RIJEČ I STIH FORUMA UTISNUTI NA BARSKOM LJETOPISU

 Na 30. Barskom ljetopisu, na platou ispred Dvorca kralja Nikole, festivalskoj publici sinoć (srijeda, 21.jun) ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *