Početna » NOVOSTI » Društvo » PODGORICA: Traže 25 sezonaca vatrogasaca

PODGORICA: Traže 25 sezonaca vatrogasaca

e­kre­ta­ri­jat za lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu ras­pi­sao je oglas za pri­jem u rad­ni od­nos 25 va­tro­ga­sa­ca- spa­si­la­ca ko­ji će u Slu­žbi za­šti­te bi­ti za­po­sle­ni za vri­je­me ljet­nje po­žar­ne se­zo­ne. Va­tro­ga­sci će, ka­ko pi­še u ogla­su Se­kre­ta­ri­ja­ta, bi­ti za­po­sle­ni tri mje­se­ca.
Da bi mo­gli kon­ku­ri­sa­ti za ovo rad­no mje­sto kan­di­da­ti mo­ra­ju ima­ti sred­nje struč­no obra­zo­va­nje, naj­ma­nje go­di­nu rad­nog is­ku­stva na po­slo­vi­ma va­tro­ga­sca, spa­si­o­ca, vo­za­ča ili dru­gim od­go­va­ra­ju­ćim po­slo­vi­ma, po­lo­žen struč­ni is­pit za rad u dr­žav­nim or­ga­ni­ma, po­lo­žen struč­ni is­pit za rad na po­slo­vi­ma za­šti­te i spa­ša­va­nja. Ta­ko­đe, kan­di­dat mo­ra bi­ti psi­hič­ki i fi­zič­ki spo­so­ban za vr­še­nje po­slo­va za­šti­te i spa­ša­va­nja i ne mo­že bi­ti sta­ri­ji od 25 go­di­na ži­vo­ta pri­li­kom pr­vog za­sni­va­nja rad­nog od­no­sa u Slu­žbi za­šti­te.
Do­ku­men­ta­ci­ja se pre­da­je u ro­ku od 15 da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja ogla­sa na adre­su Glav­ni grad-Slu­žba za­šti­te, Uli­ca Jo­si­pa Bro­za broj 2.

(Dan)

Check Also

Posao zadržalo 48 odsto pripravnika

Poslodavci su za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, koji se organizuje po ...

Od ovog posla se zaradi i 4.000 eura dnevno, ali malo ko hoće da ga radi!

Miju Kođima iz Japana ima vrlo neobičan posao. Ova 24-godišnjakinja radi za kompaniju ToDo, koja ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *