Početna » NOVOSTI » Društvo » PODGORICA: Traže 25 sezonaca vatrogasaca

PODGORICA: Traže 25 sezonaca vatrogasaca

e­kre­ta­ri­jat za lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu ras­pi­sao je oglas za pri­jem u rad­ni od­nos 25 va­tro­ga­sa­ca- spa­si­la­ca ko­ji će u Slu­žbi za­šti­te bi­ti za­po­sle­ni za vri­je­me ljet­nje po­žar­ne se­zo­ne. Va­tro­ga­sci će, ka­ko pi­še u ogla­su Se­kre­ta­ri­ja­ta, bi­ti za­po­sle­ni tri mje­se­ca.
Da bi mo­gli kon­ku­ri­sa­ti za ovo rad­no mje­sto kan­di­da­ti mo­ra­ju ima­ti sred­nje struč­no obra­zo­va­nje, naj­ma­nje go­di­nu rad­nog is­ku­stva na po­slo­vi­ma va­tro­ga­sca, spa­si­o­ca, vo­za­ča ili dru­gim od­go­va­ra­ju­ćim po­slo­vi­ma, po­lo­žen struč­ni is­pit za rad u dr­žav­nim or­ga­ni­ma, po­lo­žen struč­ni is­pit za rad na po­slo­vi­ma za­šti­te i spa­ša­va­nja. Ta­ko­đe, kan­di­dat mo­ra bi­ti psi­hič­ki i fi­zič­ki spo­so­ban za vr­še­nje po­slo­va za­šti­te i spa­ša­va­nja i ne mo­že bi­ti sta­ri­ji od 25 go­di­na ži­vo­ta pri­li­kom pr­vog za­sni­va­nja rad­nog od­no­sa u Slu­žbi za­šti­te.
Do­ku­men­ta­ci­ja se pre­da­je u ro­ku od 15 da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja ogla­sa na adre­su Glav­ni grad-Slu­žba za­šti­te, Uli­ca Jo­si­pa Bro­za broj 2.

(Dan)

Check Also

JOKIĆ SA VATROGASCIMA: Na kraju sezone nagrade, nabavka opreme prioritet

    Predsjednik Opštine Vladimir Jokić, sa direktorom Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora Ratom Brajkovićem, posjetio je Vatrogasnicu ...

POSLOVI IZ SNOVA: Da li ste znali da postoje?

Poslovi poput igranja igrica, ispijanja piva ili gledanja TV-a za mnoge su san ili poslovi ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *