Početna » NOVOSTI » Društvo » PODGORICA: Traže 25 sezonaca vatrogasaca

PODGORICA: Traže 25 sezonaca vatrogasaca

e­kre­ta­ri­jat za lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu ras­pi­sao je oglas za pri­jem u rad­ni od­nos 25 va­tro­ga­sa­ca- spa­si­la­ca ko­ji će u Slu­žbi za­šti­te bi­ti za­po­sle­ni za vri­je­me ljet­nje po­žar­ne se­zo­ne. Va­tro­ga­sci će, ka­ko pi­še u ogla­su Se­kre­ta­ri­ja­ta, bi­ti za­po­sle­ni tri mje­se­ca.
Da bi mo­gli kon­ku­ri­sa­ti za ovo rad­no mje­sto kan­di­da­ti mo­ra­ju ima­ti sred­nje struč­no obra­zo­va­nje, naj­ma­nje go­di­nu rad­nog is­ku­stva na po­slo­vi­ma va­tro­ga­sca, spa­si­o­ca, vo­za­ča ili dru­gim od­go­va­ra­ju­ćim po­slo­vi­ma, po­lo­žen struč­ni is­pit za rad u dr­žav­nim or­ga­ni­ma, po­lo­žen struč­ni is­pit za rad na po­slo­vi­ma za­šti­te i spa­ša­va­nja. Ta­ko­đe, kan­di­dat mo­ra bi­ti psi­hič­ki i fi­zič­ki spo­so­ban za vr­še­nje po­slo­va za­šti­te i spa­ša­va­nja i ne mo­že bi­ti sta­ri­ji od 25 go­di­na ži­vo­ta pri­li­kom pr­vog za­sni­va­nja rad­nog od­no­sa u Slu­žbi za­šti­te.
Do­ku­men­ta­ci­ja se pre­da­je u ro­ku od 15 da­na od da­na ob­ja­vlji­va­nja ogla­sa na adre­su Glav­ni grad-Slu­žba za­šti­te, Uli­ca Jo­si­pa Bro­za broj 2.

(Dan)

Check Also

PODGORICA: Vatrogasci intervenisali 33 puta za nedjelju dana

Služba zaštite Glavnog grada protekle nedjelje intervenisala je 33 puta. Najbrojne intervencije su se odnosile ...

TRAŽITE POSAO? Evo prilike za vas!

Hausmajstor d.o.o. raspisuje oglas: TRGOVAC (u maloprodajnim  objektima u Podgorici, Baru i Radanovićima) Opis posla: primanje, ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *