Početna » NOVOSTI » Društvo » Podgoričanin krio kilo marihuane ispod kaiša

Podgoričanin krio kilo marihuane ispod kaiša

Van­pre­tre­sno vi­je­će bje­lo­polj­skog Vi­šeg su­da po­tvr­di­lo je op­tu­žni­cu pro­tiv Va­se­lja Du­še­vi­ća (41) iz Pod­go­ri­ce zbog kri­vič­nog dje­la neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga. Na­kon do­no­še­nja rje­še­nja o po­kre­ta­nju is­tra­ge, Du­še­vi­ću je od­re­đen jed­no­mje­seč­ni pri­tvor.
Slu­žbe­ni­ci Od­sje­ka za bor­bu pro­tiv kri­jum­ča­re­nja dro­ga su 2. mar­ta, na gra­nič­nom pre­la­zu Bi­je­lo Po­lje, u me­đu­na­rod­nom vo­zu ko­ji je sa­o­bra­ćao na re­la­ci­ji Bar–Be­o­grad, kod Du­še­vi­ća pro­na­šli dva pa­ko­va­nja ma­ri­hu­a­ne ukup­ne te­ži­ne 1.032 gra­ma. Du­še­vić je dro­gu krio is­pod ka­i­ša.
On je za slič­no dje­lo već bio osu­đen na pet go­di­na i pet mje­se­ci za­tvo­ra.

(Dan)

Check Also

TUKLI GRAĐANE U POLICIJSKIM PROSTORIJAMA: 14 policajaca odgovaralo zbog zlostavljanja

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

NIJE BJEŽAO POLICIJI: Muškarac skočio u Moraču, isplivao i vratio se kući

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *