Početna » NOVOSTI » Društvo » Podgoričanin krio kilo marihuane ispod kaiša

Podgoričanin krio kilo marihuane ispod kaiša

Van­pre­tre­sno vi­je­će bje­lo­polj­skog Vi­šeg su­da po­tvr­di­lo je op­tu­žni­cu pro­tiv Va­se­lja Du­še­vi­ća (41) iz Pod­go­ri­ce zbog kri­vič­nog dje­la neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga. Na­kon do­no­še­nja rje­še­nja o po­kre­ta­nju is­tra­ge, Du­še­vi­ću je od­re­đen jed­no­mje­seč­ni pri­tvor.
Slu­žbe­ni­ci Od­sje­ka za bor­bu pro­tiv kri­jum­ča­re­nja dro­ga su 2. mar­ta, na gra­nič­nom pre­la­zu Bi­je­lo Po­lje, u me­đu­na­rod­nom vo­zu ko­ji je sa­o­bra­ćao na re­la­ci­ji Bar–Be­o­grad, kod Du­še­vi­ća pro­na­šli dva pa­ko­va­nja ma­ri­hu­a­ne ukup­ne te­ži­ne 1.032 gra­ma. Du­še­vić je dro­gu krio is­pod ka­i­ša.
On je za slič­no dje­lo već bio osu­đen na pet go­di­na i pet mje­se­ci za­tvo­ra.

(Dan)

Check Also

PODGORICA: Fotografija je izazvala mnogo kritika: Da li je policija prekršila pravilo u saobraćaju

Policijski automobil koji je blokirao pješački prelaz na raskrsnici na Starom aerodromu izazvao je lavinu ...

UHAPŠEN JANKO JANKOVIĆ

Cetinjska policija uhapsila je Janka Jankovića (29) iz tog grada, nakon što su u njegovoj ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *