Početna » LJUDI » Samohranoj majci potrebna pomoć

Samohranoj majci potrebna pomoć

Hu­ma­ni­tar­na fon­da­ci­ja „Ban­ka hra­ne” ape­lo­va­la je na gra­đa­ne i dru­štve­no od­go­vor­ne kom­pa­ni­je da u skla­du sa mo­guć­no­sti­ma po­mog­nu sa­mo­hra­noj maj­ci Haj­ri­ji Škri­jelj iz Ro­ža­ja, ko­ja ži­vi sa dvo­je ma­lo­ljet­ne dje­ce, maj­kom i bra­tom ko­ji je obo­lio. Haj­ri­ja je ži­vje­la u se­lu Gra­ho­vo, bez vo­de, u jed­no­sob­noj vi­ken­di­ci biv­šeg su­pru­ga.


– Ona i nje­na dje­ca su ži­vje­li u stra­hu. Ne­ko­li­ko pu­ta su bi­li i ka­me­no­va­ni, pa su pre­ži­vje­li tra­u­mu. Ta­da je Haj­ri­ja, kao i sva­ka maj­ka ko­ja bri­ne za ži­vot svo­je dje­ce, od­lu­či­la da po­tra­ži po­moć od hu­ma­nih lju­di i Op­šti­ne. Uz nji­ho­vu po­moć, sa­gra­di­li su no­vi dom i pre­se­li­li se. Sa­da ži­vi sa dje­com, maj­kom i bra­tom u pri­grad­skom na­se­lju Ze­le­ni. Plac su do­bi­li od Op­šti­ne, a uz po­moć hu­ma­nih lju­di ko­ji ži­ve u Ro­ža­ja­ma i di­ja­spo­ri sa­gra­di­li su ku­ću – ka­žu u fon­da­ci­ji Ban­ka hra­ne.


Haj­ri­ja Škri­jelj ži­vi od so­ci­jal­ne po­mo­ći od 132 eura. Od tog iz­no­sa tre­ba ško­lo­va­ti dje­cu, obla­či­ti ih, hra­ni­ti, a to je ne­mo­gu­će.
– Po­ro­di­ci mo­že­te po­mo­ći do­na­ci­jom hra­ne, odje­će i obu­će. Po­moć mo­že­te upu­ti­ti i u nov­cu, upla­tom na ži­ro ra­čun kod Atlas ban­ke 505-0000000324976-90 na ime Haj­ri­ja Škri­jelj – na­vo­de u fon­da­ci­ji.

(Dan)

Check Also

DOBRE VIJESTI: Tri opštine sakupile 50.000 eura, grade kuću samohranoj majci!

Humanitarne organizacije “Rožaje” i ,”Izvor”, uz podršku lokalne uprave i dvije susjedne opštine, organizovale su ...

Pomozimo maloj Tijani: Ima 4 godine, ne hoda, ne puzi, ne govori, mora na skupu operaciju!

Godine 2015. rodila se malena Tijana sa rascjepom mekog nepca, nakon čega joj je izvršena ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *