Početna » NOVOSTI » Društvo » Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura
Aco Đukanović
Aco Đukanović

Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura

Kom­pa­ni­ja ko­ja ima sje­di­šte u Uje­di­nje­nim Arap­skim Emi­ra­ti­ma (UAE) ogla­si­la je pro­da­ju avi­o­na „lir džet 45 – 40-SEV“, ko­ji je re­gi­stro­van na Pr­vu ban­ku, u ve­ćin­skom vla­sni­štvu bra­ta biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, bi­zni­sme­na Aca Đu­ka­no­vi­ća.
Ra­di se o kom­pa­ni­ji „Ac­tion Gro­up“, smje­šte­noj u Du­ba­i­ju, a u sklo­pu ko­je po­slu­je fir­ma „Ac­tion Avi­a­tion (Con­sul­ting)“, ko­ja je re­gi­stro­va­na u Kren­fil­du u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. 
Pre­ma ne­zva­nič­nim po­da­ci­ma „Da­na“, usko­ro se oče­ku­je da avi­on Pr­ve ban­ke bu­de iz­bri­san iz re­gi­stra va­zdu­ho­plo­va – Agen­ci­je za ci­vil­no va­zdu­ho­plov­stvo Cr­ne Go­re.
Na saj­tu kom­pa­ni­je „Ac­tion Gro­up“ mo­že se vi­dje­ti da se Đu­ka­no­vi­ćev avi­on pro­da­je po ci­je­ni od 1.850.000 ame­rič­kih do­la­ra (oko 1,6 mi­li­o­na eura). De­talj­no su opi­sa­ne i ka­rak­te­ri­sti­ke va­zdu­ho­plo­va, ko­ji mo­že da pri­mi osam put­ni­ka. 
Ne zna se tač­no ko su vla­sni­ci kom­pa­ni­je „Ac­tion Gro­up“. U opi­su te fir­me na­vo­di se da se ra­di o pri­vat­noj in­ve­sti­ci­o­noj gru­pa­ci­ji, ko­ja ima sje­di­šte u Du­ba­i­ju i Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, a ko­ja ula­že u pred­u­ze­ća na br­zo­ra­stu­ćim tr­ži­šti­ma. Na­vo­de i da ima­ju ve­li­ko is­ku­stvo uspje­šnog po­slo­va­nja ši­rom svi­je­ta.
Ta in­ve­sti­ci­o­na gru­pa­ci­ja oba­vlja po­slo­ve pro­da­je va­zdu­ho­plo­va, di­stri­bu­ci­je i sa­vje­to­va­nja u va­zdu­ho­plov­stvu. Na nji­ho­vom saj­tu pi­še da po­sje­du­ju i ši­rok port­fo­lio le­tje­li­ca od avi­o­na do he­li­kop­te­ra.
„Ac­tion Avi­a­tion“ je ta­ko­đe di­stri­bu­ter no­vog re­vo­lu­ci­o­nar­nog pro­iz­vo­da na­no-teh­no­lo­gi­je, ko­ji se ko­ri­sti za pre­ma­zi­va­nje va­zdu­ho­plo­va, a pu­tem ko­jeg se šte­di go­ri­vo. „Ac­tion Avi­a­tion“ je us­po­sta­vi­la i na­ci­o­nal­ne he­li­kop­ter­ske slu­žbe za hit­ne slu­če­je­ve u vi­še ze­ma­lja i ima ši­ro­ko is­ku­stvo u obla­sti aero-me­di­cin­skih uslu­ga“, pi­še na saj­tu kom­pa­ni­je iz Du­ba­i­ja.
Po­red bi­zni­sa u obla­sti va­zdu­ho­plov­stva, na­vo­de i po­slo­va­nje sa luk­su­znim ne­kret­ni­na­ma, pre­ko kom­pa­ni­je „Ac­tion Pro­perty Gro­up“. Kao po­zi­ti­van pri­mjer svog ra­da u obla­sti ne­kret­ni­na na­vo­de „luk­su­zni du­pleks pent­ha­us sa spek­ta­ku­lar­nim po­gle­dom na Kra­ljev­ski te­ren (sta­di­on) za kri­ket u Lon­do­nu“. 
Po­red avi­o­na Pr­ve ban­ke ko­ji je ogla­šen na pro­da­ju, na saj­tu kom­pa­ni­je iz Du­ba­i­ja mo­že se na­ći još ne­ko­li­ko luk­su­znih va­zdu­ho­plo­va, od ko­jih su ne­ki i pro­da­ti. Nji­ho­va ci­je­na va­ri­ra i do vi­še od 12 mi­li­o­na do­la­ra. Tu je, iz­me­đu osta­lih, i he­li­kop­ter „Agu­sta AW 139 – VVIP / VT-JSA“ za ko­ji je na­ve­de­no da je je biv­ši VIP he­li­kop­ter ko­ji su ko­ri­sti­li pre­mi­je­ri ze­ma­lja Gru­pe 20 (G20). On se pro­da­je po ci­je­ni od vi­še od šest mi­li­o­na do­la­ra.

(Dan)

Check Also

Montenegro Airlines bogatiji za još jedan avion

Flota nacionalne aviokompanije Montenegro Airlines (MA) od subote je bogatija za još jedan avion. Riječ ...

Srušio avion, najmanje 257 poginulih

Avion alžirske vojske se srušio i u toj nesreći poginulo je najmanje 257 osoba, prenijeli ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *