Početna » NOVOSTI » Društvo » Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura
Aco Đukanović
Aco Đukanović

Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura

Kom­pa­ni­ja ko­ja ima sje­di­šte u Uje­di­nje­nim Arap­skim Emi­ra­ti­ma (UAE) ogla­si­la je pro­da­ju avi­o­na „lir džet 45 – 40-SEV“, ko­ji je re­gi­stro­van na Pr­vu ban­ku, u ve­ćin­skom vla­sni­štvu bra­ta biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, bi­zni­sme­na Aca Đu­ka­no­vi­ća.
Ra­di se o kom­pa­ni­ji „Ac­tion Gro­up“, smje­šte­noj u Du­ba­i­ju, a u sklo­pu ko­je po­slu­je fir­ma „Ac­tion Avi­a­tion (Con­sul­ting)“, ko­ja je re­gi­stro­va­na u Kren­fil­du u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. 
Pre­ma ne­zva­nič­nim po­da­ci­ma „Da­na“, usko­ro se oče­ku­je da avi­on Pr­ve ban­ke bu­de iz­bri­san iz re­gi­stra va­zdu­ho­plo­va – Agen­ci­je za ci­vil­no va­zdu­ho­plov­stvo Cr­ne Go­re.
Na saj­tu kom­pa­ni­je „Ac­tion Gro­up“ mo­že se vi­dje­ti da se Đu­ka­no­vi­ćev avi­on pro­da­je po ci­je­ni od 1.850.000 ame­rič­kih do­la­ra (oko 1,6 mi­li­o­na eura). De­talj­no su opi­sa­ne i ka­rak­te­ri­sti­ke va­zdu­ho­plo­va, ko­ji mo­že da pri­mi osam put­ni­ka. 
Ne zna se tač­no ko su vla­sni­ci kom­pa­ni­je „Ac­tion Gro­up“. U opi­su te fir­me na­vo­di se da se ra­di o pri­vat­noj in­ve­sti­ci­o­noj gru­pa­ci­ji, ko­ja ima sje­di­šte u Du­ba­i­ju i Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, a ko­ja ula­že u pred­u­ze­ća na br­zo­ra­stu­ćim tr­ži­šti­ma. Na­vo­de i da ima­ju ve­li­ko is­ku­stvo uspje­šnog po­slo­va­nja ši­rom svi­je­ta.
Ta in­ve­sti­ci­o­na gru­pa­ci­ja oba­vlja po­slo­ve pro­da­je va­zdu­ho­plo­va, di­stri­bu­ci­je i sa­vje­to­va­nja u va­zdu­ho­plov­stvu. Na nji­ho­vom saj­tu pi­še da po­sje­du­ju i ši­rok port­fo­lio le­tje­li­ca od avi­o­na do he­li­kop­te­ra.
„Ac­tion Avi­a­tion“ je ta­ko­đe di­stri­bu­ter no­vog re­vo­lu­ci­o­nar­nog pro­iz­vo­da na­no-teh­no­lo­gi­je, ko­ji se ko­ri­sti za pre­ma­zi­va­nje va­zdu­ho­plo­va, a pu­tem ko­jeg se šte­di go­ri­vo. „Ac­tion Avi­a­tion“ je us­po­sta­vi­la i na­ci­o­nal­ne he­li­kop­ter­ske slu­žbe za hit­ne slu­če­je­ve u vi­še ze­ma­lja i ima ši­ro­ko is­ku­stvo u obla­sti aero-me­di­cin­skih uslu­ga“, pi­še na saj­tu kom­pa­ni­je iz Du­ba­i­ja.
Po­red bi­zni­sa u obla­sti va­zdu­ho­plov­stva, na­vo­de i po­slo­va­nje sa luk­su­znim ne­kret­ni­na­ma, pre­ko kom­pa­ni­je „Ac­tion Pro­perty Gro­up“. Kao po­zi­ti­van pri­mjer svog ra­da u obla­sti ne­kret­ni­na na­vo­de „luk­su­zni du­pleks pent­ha­us sa spek­ta­ku­lar­nim po­gle­dom na Kra­ljev­ski te­ren (sta­di­on) za kri­ket u Lon­do­nu“. 
Po­red avi­o­na Pr­ve ban­ke ko­ji je ogla­šen na pro­da­ju, na saj­tu kom­pa­ni­je iz Du­ba­i­ja mo­že se na­ći još ne­ko­li­ko luk­su­znih va­zdu­ho­plo­va, od ko­jih su ne­ki i pro­da­ti. Nji­ho­va ci­je­na va­ri­ra i do vi­še od 12 mi­li­o­na do­la­ra. Tu je, iz­me­đu osta­lih, i he­li­kop­ter „Agu­sta AW 139 – VVIP / VT-JSA“ za ko­ji je na­ve­de­no da je je biv­ši VIP he­li­kop­ter ko­ji su ko­ri­sti­li pre­mi­je­ri ze­ma­lja Gru­pe 20 (G20). On se pro­da­je po ci­je­ni od vi­še od šest mi­li­o­na do­la­ra.

(Dan)

Check Also

Nesreća u Rusiji: Avion se srušio, dvije osobe poginule

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Srušio se američki lovac F-15

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *