Početna » NOVOSTI » Hronika » PODGORICA: Auta i poslovne prostore zapalila ista osoba

PODGORICA: Auta i poslovne prostore zapalila ista osoba

Pod­go­rič­ka po­li­ci­ja do­šla je do čvr­stih do­ka­za da je pa­lje­nje vo­zi­la i po­slov­nih pro­sto­ra  biv­šeg po­li­cij­skog in­spek­to­ra Mr­đa­na Ko­va­če­vi­ća na­ru­či­la ista oso­ba. In­spek­to­ri sum­nja­ju da iza ovih na­pa­da sto­ji je­dan Pod­go­ri­ča­nin, ko­ji još ni­je sa­slu­šan na ove okol­no­sti. Na­i­me, is­tra­ži­te­lji su pri­ku­pi­li čvr­ste do­ka­ze ko­ji uka­zu­ju na po­či­ni­o­ca tih kri­vič­nih dje­la. Do­ka­zi i tra­go­vi upu­će­ni su na vje­šta­če­nje u Fo­ren­zič­ki cen­tar. Is­tra­ži­te­lji vje­ru­ju da će vje­šta­če­nje po­tvr­di­ti nji­ho­ve sum­nje i da će osum­nji­če­ni ubr­zo bi­ti uhap­šen.
Dva auto­mo­bi­la biv­šeg po­li­cij­skog in­spek­to­ra iz­go­re­la su u no­ći iz­me­đu 11. i 12. ju­la u bli­zi­ni Ma­šin­ske ško­le u Pod­go­ri­ci. Osim ta dva vo­zi­la, iz­go­rio je i još je­dan auto­mo­bil ko­ji je bio par­ki­ran u ne­po­sred­noj bli­zi­ni Ko­va­če­vi­će­vih auto­mo­bi­la.
Auto­mo­bi­li su po­li­ve­ni ben­zi­nom, a za­tim za­pa­lje­ni. In­spek­to­ri su na li­cu mje­sta uspje­li da na­đu od­re­đe­ne tra­go­ve ko­ji će po­mo­ći u ra­svje­tlja­va­nju ovog slu­ča­ja. Po­tvr­đe­no nam je da su na li­cu mje­sta uspje­li da pro­na­đu i bi­don u ko­me se na­la­zio ben­zin.
Mr­đan Ko­va­če­vić je du­gi niz go­di­na ra­dio u Upra­vi po­li­ci­je kao in­spek­tor za krv­ne de­lik­te. On je dvi­je go­di­ne pro­veo u za­tvo­ru u Spu­žu zbog po­ku­ša­ja ubi­stva Alek­san­dra Spi­ča­no­vi­ća u ok­to­bru 2012. go­di­ne. 
Ra­ni­je su mu ne­ko­li­ko pu­ta pa­lje­ni po­slov­ni pro­sto­ri u bli­zi­ni re­dak­ci­je „Da­na”, ali ni­je ot­kri­ve­no ko je to ura­dio i zbog če­ga.
Na­kon što su mu za­pa­lje­na vo­zi­la, Ko­va­če­vić je za „Dan” ka­zao da ima po­vje­re­nje u ope­ra­tiv­ni rad po­li­ci­je, po­seb­no spe­ci­jal­nog po­li­cij­skog odje­lje­nja i odje­lje­nja za krv­ne de­lik­te, oda­kle su ga in­for­mi­sa­li da nji­ho­va sa­zna­nja idu sa­mo u jed­nom prav­cu. 
–Kao dr­žav­ni slu­žbe­nik ko­ji već 15 go­di­na ra­di na raz­li­či­tim po­zi­ci­ja­ma u dr­žav­noj upra­vi, bez mr­lje u svo­joj ka­ri­je­ri, od­go­vor­no tvr­dim da se mo­tiv svih do­sa­da­šnjih na­pa­da na moj ži­vot i mo­ju lič­nu i po­ro­dič­nu imo­vi­nu, pa i ovaj naj­no­vi­ji, na­la­zi is­klju­či­vo u mom pro­fe­si­o­nal­nom an­ga­žma­nu i od­no­su pre­ma po­slu ko­ji sam oba­vljao, pr­ven­stve­no u Upra­vi po­li­ci­je. Do sa­da pri­ku­plje­ni do­ka­zi, ka­ko su me in­for­mi­sa­li iz po­li­ci­je, pot­kre­plju­ju te sum­nje. Kroz pro­fe­si­o­nal­ni an­ga­žman kri­vič­no­prav­no sam pro­go­nio i jed­nu lo­kal­nu pod­go­rič­ku kri­mi­nal­nu gru­pu, či­ja sam sa­da me­ta iz raz­lo­ga bez­ob­zir­ne osve­te– re­kao je Ko­va­če­vić.

(Dan)

Check Also

Preokret u istrazi ubistva Olivera Ivanovića: Vlasnik auta smrti nalazi se u Srbiji!

Policija Kosova uspjela je danas da otkrije poslednjeg vlasnika vozila za koje se vjeruje da ...

Maloljetnik krao pirotehniku, mladić ukrao automobil?

Beranska policija je protiv maloljetnog sugrađanina A.A. (14) podnijela krivičnu prijavu zbog sumnje da je ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *