Početna » NOVOSTI » Hronika » PODGORICA: Auta i poslovne prostore zapalila ista osoba

PODGORICA: Auta i poslovne prostore zapalila ista osoba

Pod­go­rič­ka po­li­ci­ja do­šla je do čvr­stih do­ka­za da je pa­lje­nje vo­zi­la i po­slov­nih pro­sto­ra  biv­šeg po­li­cij­skog in­spek­to­ra Mr­đa­na Ko­va­če­vi­ća na­ru­či­la ista oso­ba. In­spek­to­ri sum­nja­ju da iza ovih na­pa­da sto­ji je­dan Pod­go­ri­ča­nin, ko­ji još ni­je sa­slu­šan na ove okol­no­sti. Na­i­me, is­tra­ži­te­lji su pri­ku­pi­li čvr­ste do­ka­ze ko­ji uka­zu­ju na po­či­ni­o­ca tih kri­vič­nih dje­la. Do­ka­zi i tra­go­vi upu­će­ni su na vje­šta­če­nje u Fo­ren­zič­ki cen­tar. Is­tra­ži­te­lji vje­ru­ju da će vje­šta­če­nje po­tvr­di­ti nji­ho­ve sum­nje i da će osum­nji­če­ni ubr­zo bi­ti uhap­šen.
Dva auto­mo­bi­la biv­šeg po­li­cij­skog in­spek­to­ra iz­go­re­la su u no­ći iz­me­đu 11. i 12. ju­la u bli­zi­ni Ma­šin­ske ško­le u Pod­go­ri­ci. Osim ta dva vo­zi­la, iz­go­rio je i još je­dan auto­mo­bil ko­ji je bio par­ki­ran u ne­po­sred­noj bli­zi­ni Ko­va­če­vi­će­vih auto­mo­bi­la.
Auto­mo­bi­li su po­li­ve­ni ben­zi­nom, a za­tim za­pa­lje­ni. In­spek­to­ri su na li­cu mje­sta uspje­li da na­đu od­re­đe­ne tra­go­ve ko­ji će po­mo­ći u ra­svje­tlja­va­nju ovog slu­ča­ja. Po­tvr­đe­no nam je da su na li­cu mje­sta uspje­li da pro­na­đu i bi­don u ko­me se na­la­zio ben­zin.
Mr­đan Ko­va­če­vić je du­gi niz go­di­na ra­dio u Upra­vi po­li­ci­je kao in­spek­tor za krv­ne de­lik­te. On je dvi­je go­di­ne pro­veo u za­tvo­ru u Spu­žu zbog po­ku­ša­ja ubi­stva Alek­san­dra Spi­ča­no­vi­ća u ok­to­bru 2012. go­di­ne. 
Ra­ni­je su mu ne­ko­li­ko pu­ta pa­lje­ni po­slov­ni pro­sto­ri u bli­zi­ni re­dak­ci­je „Da­na”, ali ni­je ot­kri­ve­no ko je to ura­dio i zbog če­ga.
Na­kon što su mu za­pa­lje­na vo­zi­la, Ko­va­če­vić je za „Dan” ka­zao da ima po­vje­re­nje u ope­ra­tiv­ni rad po­li­ci­je, po­seb­no spe­ci­jal­nog po­li­cij­skog odje­lje­nja i odje­lje­nja za krv­ne de­lik­te, oda­kle su ga in­for­mi­sa­li da nji­ho­va sa­zna­nja idu sa­mo u jed­nom prav­cu. 
–Kao dr­žav­ni slu­žbe­nik ko­ji već 15 go­di­na ra­di na raz­li­či­tim po­zi­ci­ja­ma u dr­žav­noj upra­vi, bez mr­lje u svo­joj ka­ri­je­ri, od­go­vor­no tvr­dim da se mo­tiv svih do­sa­da­šnjih na­pa­da na moj ži­vot i mo­ju lič­nu i po­ro­dič­nu imo­vi­nu, pa i ovaj naj­no­vi­ji, na­la­zi is­klju­či­vo u mom pro­fe­si­o­nal­nom an­ga­žma­nu i od­no­su pre­ma po­slu ko­ji sam oba­vljao, pr­ven­stve­no u Upra­vi po­li­ci­je. Do sa­da pri­ku­plje­ni do­ka­zi, ka­ko su me in­for­mi­sa­li iz po­li­ci­je, pot­kre­plju­ju te sum­nje. Kroz pro­fe­si­o­nal­ni an­ga­žman kri­vič­no­prav­no sam pro­go­nio i jed­nu lo­kal­nu pod­go­rič­ku kri­mi­nal­nu gru­pu, či­ja sam sa­da me­ta iz raz­lo­ga bez­ob­zir­ne osve­te– re­kao je Ko­va­če­vić.

(Dan)

Check Also

U požaru izgorio automobil

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

ZAPALJENO TERENSKO VOZILO LOVAČKE ORGANIZACIJE

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *