Početna » NOVOSTI » Hronika » DJEČIJA IGRA UMALO DA SE ZAVRŠI KOBNO: Dječak preživio strujni udar

DJEČIJA IGRA UMALO DA SE ZAVRŠI KOBNO: Dječak preživio strujni udar

Tri­na­e­sto­go­di­šnji E.A. po­vri­je­đen je u pe­tak ve­če u Pla­vu ka­da je, dok se igrao sa dru­go­vi­ma, do­ži­vio struj­ni udar. Dje­čak je, sre­ćom, van ži­vot­ne opa­sno­sti. Te no­ći dje­ca su se igra­la kod biv­še ka­sar­ne, gdje se na­la­zi neo­be­zbi­je­đe­na tra­fo­sta­ni­ca. To­kom igre, dje­čak je do­hva­tio dio tra­fo­sta­ni­ce i do­šlo je do struj­nog uda­ra.
Dje­čak je sa ro­di­te­lji­ma Ade­lom i Mir­sa­dom, ko­ji su dr­ža­vlja­ni Slo­ve­ni­je, a ži­ve i ra­de u Nje­mač­koj, do­šao u Plav u po­sje­tu ro­đa­ci­ma. 
Dok­tor Hit­ne slu­žbe u Pla­vu Al­mir Ak­sa­lić, ko­ji je s eki­pom od­mah sti­gao na li­ce mje­sta, ka­zao je da su pre­u­ze­li dje­ča­ka ko­ji je bio u svje­snom sta­nju, ali s ve­ćom do­zom pa­ni­ke. 
– Pre­gle­da­li smo dje­ča­ka u Hit­noj, ura­di­li ono što je po­treb­no u ta­kvoj si­tu­a­ci­ji i od­mah ga tran­spor­to­va­li u Ur­gent­ni cen­tar u Be­ra­na­ma, gdje je zbri­nut i za­dr­žan zbog pra­će­nja. On je sta­bil­nog zdrav­stve­nog sta­nja – ka­zao je Ak­sa­lić.
Dje­ča­ko­va maj­ka Ade­la is­pri­ča­la je za „Dan“ da su se dje­ca, kao i sva­kog da­na, igra­la na igra­li­štu kod biv­še ka­sar­ne, gdje je i tra­fo­sta­ni­ca. Sin im je ka­zao da su vra­ta na tra­fo­sta­ni­ci bi­la otvo­re­na i da ih je on u igri do­hva­tio ru­kom, usled če­ga je i do­šlo do struj­nog uda­ra, što su po­tvr­di­la i dru­ga dje­ca.
– Šta da ka­žem osim da nas je ne­ka sre­ća po­gle­da­la i sin nam je ostao živ. Ne mo­že­mo da shva­ti­mo da su vra­ta tra­fo­sta­ni­ce bi­la otvo­re­na, da ta­ko već sto­je du­go i da ni­ko na to ni­je obra­ćao pa­žnju. Sva­ko je tu mo­gao da uđe ne­sme­ta­no, a pra­va sre­ća je da se do sad ni­je de­si­lo ni­šta tra­gič­no. Dje­ca su se tu igra­la žmur­ke, a moj sin je do­hva­tio ta vra­ta ru­kom, na­kon če­ga ga je stru­ja od­ba­ci­la. Li­je­va ru­ka mu je raz­re­za­na, vje­ro­vat­no od pa­da, a i na gla­vi ima ša­vo­ve od uši­va­nje na dva mje­sta, mi­sli­mo ta­ko­đe od pa­da. Na de­snoj ru­ci i ra­me­nu ima ope­ko­ti­ne. U bol­ni­ci u Bera­na­ma ka­žu da po­vre­de ni­je­su opa­sne i da je sta­bil­nog sta­nja, ali je u šo­ku–ka­za­la nam je dje­ča­ko­va maj­ka. 
Ona je is­ta­kla da su za­hval­ni Va­tro­ga­snoj je­di­ni­ci ko­ja je lo­ci­ra­na u ne­po­sred­noj bli­zi­ni tra­fo­sta­ni­ce, či­ji su slu­žbe­ni­ci od­mah pri­te­kli u po­moć po­vri­je­đe­nom dje­ča­ku.N.V.

(Dan)

Check Also

TEŠKA TRAGEDIJA: Jovan je otišao u grad da proslavi 18. rođendan, a nije ga dočekao

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

RABRENOVIĆ ZLOSTAVLJAO DJEČAKA

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *