Početna » NOVOSTI » Društvo » MITROPOLIT AMFILOHIJE: Što je počeo Pavelić završila je „Oluja”
Mitropolit Amfilohije

MITROPOLIT AMFILOHIJE: Što je počeo Pavelić završila je „Oluja”

Mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski Am­fi­lo­hi­je re­kao je da mo­žda u či­ta­voj isto­ri­ji ni­je bi­lo to­li­ko bra­to­u­bi­la­štva ko­li­ko u dva­de­se­tom vi­je­ku i da su Hr­va­ti „do­vr­ši­li ono što je za­po­čeo An­te Pa­ve­lić”. 
Am­fi­lo­hi­je je to ka­zao po­vo­dom Da­na sje­ća­nja na stra­da­le Sr­be u hr­vat­skoj voj­no-po­li­cij­skoj ak­ci­ji „Olu­ja” u ma­na­sti­ru Du­lje­vo u Pa­štro­vi­ći­ma kraj Bu­dve. 
U tom ma­na­sti­ru je sa sve­šten­stvom slu­žio Sve­tu ar­hi­je­rej­sku li­tur­gi­ju i pa­ra­stos žr­tva­ma „Olu­je”. Mi­tro­po­lit je is­ta­kao da su „sa­mo­ži­vost i sa­mo­lju­blje osno­va sva­kog ubi­stva i sva­kog bra­to­u­bi­stva”.
– To je osno­va i ovo­ga bra­to­u­bi­stva ko­je da­nas na­ša bra­ća Hr­va­ti pro­sla­vlja­ju kao svoj ve­li­ki isto­rij­ski pod­vig, kao osno­vu stva­ra­nja svo­je dr­ža­ve i svo­je vla­sti – iz­ja­vio je mi­tro­po­lit.
Do­dao je da smo na­ro­di ko­ji go­vo­ri­mo istim je­zi­kom i da nam je kori­je­nje isto. 
– Od Ka­i­na i Ave­lja, evo kroz svu isto­ri­ju čo­vje­čan­stva, bra­ća ko­pa­ju oči bra­ći. Jer od jed­ne kr­vi su svi ze­malj­ski lju­di i na­ro­di, od Ada­ma i Eve. Ovo na­še vri­je­me je vri­je­me stra­šno­ga bra­to­u­bi­la­štva. Mo­žda u isto­ri­ji ni­je bi­lo to­li­ko bra­to­u­bi­o­la­štva kao u dva­de­se­tom vi­je­ku – na­gla­sio je Am­fi­lo­hi­je.
Do­dao je da nam je „isto­rij­ska sud­bi­na ista, od iza Kar­pa­ta, pa evo do ov­dje na Bal­ka­nu”. 
– A u isto vri­je­me vje­ru­je­mo u isto­ga Bo­ga. Oti­ma­ti od dru­gih – to je sa­mo sa­tan­ska ide­o­lo­gi­ja. To sa­tan­sko sje­me tru­je lju­de i na­ro­de da se me­đu­sob­no ubi­ja­ju i ko­lju. A ote­to je pro­kle­to, dav­no je re­kao na­rod – ka­zao je mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski. 
Do­dao je da se to već vi­di i u Hr­vat­skoj.
– Do­vr­ši­li su ono što je za­po­čeo An­te Pa­ve­lić. „Bra­ća” Hr­va­ti sad sla­ve svo­ju „Olu­ju” mr­žnje i bra­to­u­bi­stva. A isto­vre­me­no po 20.000 bra­će Hr­va­ta go­di­šnje na­pu­sti Sla­vo­ni­ju, a pu­sta osta­de i Li­ka i Dal­ma­ci­ja. Sr­be pra­vo­slav­ne, svo­je kom­ši­je su prog­na­li, ono što ni­je­su prog­na­li to su po­bi­li, ali za­što sa­da oni bje­že sa tih, kr­vlju za­li­ve­nih og­nji­šta. Ne mo­že tu da bu­de sre­će – ote­to je pro­kle­to – iz­ja­vio je mi­tro­po­lit.
Na­kon pa­ra­sto­sa žr­tva­ma, Nje­go­vo visokopre­o­sve­šten­stvo je pod­sje­tio na na­rod­nu iz­re­ku: „Ko ti is­ko­pa oko? – Brat – Za­to je ra­na ta­ko du­bo­ka”.
Do­dao je da je do­bro da ovo sje­ća­nje bu­de pod­sjet­nik da i mi raz­mi­sli­mo či­me smo do­pri­ni­je­li tom stra­da­nju.
– Da raz­mi­sli­mo ot­kud to­li­ka mr­žnja bra­će Hr­va­ta pro­tiv nas. Nji­ho­vo je da tra­že oprav­da­nje pred Bo­gom, a na­še da raz­mi­sli­mo či­me smo do­pri­ni­je­li to­me – ka­zao je mi­tro­po­lit.
Po­vo­dom Da­na sje­ća­nja na sve stra­da­le pra­vo­slav­ne Sr­be u voj­no-po­li­cij­skoj ak­ci­ji „Olu­ja”, u svim hra­mo­vi­ma Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske slu­že­ni su pa­ra­sto­si žr­tva­ma.

(Dan)

Check Also

PIJAVICA OSTAVILA PUSTOŠ ZA SOBOM: Uništeni voćnjaci i plastenici, oštećeni objekti

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

На Цетињу одржан традиционални Петровдански сабор

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

1 komentar

  1. Hrvati glibavi koljaci male dijece i staraca.. Kukavicki pasji skot… I Papa se grozio njihovih zlodjela, i HItler se zgrazavao nad njihovom brutalnoscu u Jasenovcu… Sramna nacija, koja s eniceg ne stidi! Hrvata ustasu je nemoguce postidjeti, to je osoba bez osjecanja, srca i razuma… Svaka cas svim postenim Hrvatima koji se gnusaju UStaskog pokreta!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *