Početna » NOVOSTI » Društvo » MITROPOLIT AMFILOHIJE: Što je počeo Pavelić završila je „Oluja”
Mitropolit Amfilohije

MITROPOLIT AMFILOHIJE: Što je počeo Pavelić završila je „Oluja”

Mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski Am­fi­lo­hi­je re­kao je da mo­žda u či­ta­voj isto­ri­ji ni­je bi­lo to­li­ko bra­to­u­bi­la­štva ko­li­ko u dva­de­se­tom vi­je­ku i da su Hr­va­ti „do­vr­ši­li ono što je za­po­čeo An­te Pa­ve­lić”. 
Am­fi­lo­hi­je je to ka­zao po­vo­dom Da­na sje­ća­nja na stra­da­le Sr­be u hr­vat­skoj voj­no-po­li­cij­skoj ak­ci­ji „Olu­ja” u ma­na­sti­ru Du­lje­vo u Pa­štro­vi­ći­ma kraj Bu­dve. 
U tom ma­na­sti­ru je sa sve­šten­stvom slu­žio Sve­tu ar­hi­je­rej­sku li­tur­gi­ju i pa­ra­stos žr­tva­ma „Olu­je”. Mi­tro­po­lit je is­ta­kao da su „sa­mo­ži­vost i sa­mo­lju­blje osno­va sva­kog ubi­stva i sva­kog bra­to­u­bi­stva”.
– To je osno­va i ovo­ga bra­to­u­bi­stva ko­je da­nas na­ša bra­ća Hr­va­ti pro­sla­vlja­ju kao svoj ve­li­ki isto­rij­ski pod­vig, kao osno­vu stva­ra­nja svo­je dr­ža­ve i svo­je vla­sti – iz­ja­vio je mi­tro­po­lit.
Do­dao je da smo na­ro­di ko­ji go­vo­ri­mo istim je­zi­kom i da nam je kori­je­nje isto. 
– Od Ka­i­na i Ave­lja, evo kroz svu isto­ri­ju čo­vje­čan­stva, bra­ća ko­pa­ju oči bra­ći. Jer od jed­ne kr­vi su svi ze­malj­ski lju­di i na­ro­di, od Ada­ma i Eve. Ovo na­še vri­je­me je vri­je­me stra­šno­ga bra­to­u­bi­la­štva. Mo­žda u isto­ri­ji ni­je bi­lo to­li­ko bra­to­u­bi­o­la­štva kao u dva­de­se­tom vi­je­ku – na­gla­sio je Am­fi­lo­hi­je.
Do­dao je da nam je „isto­rij­ska sud­bi­na ista, od iza Kar­pa­ta, pa evo do ov­dje na Bal­ka­nu”. 
– A u isto vri­je­me vje­ru­je­mo u isto­ga Bo­ga. Oti­ma­ti od dru­gih – to je sa­mo sa­tan­ska ide­o­lo­gi­ja. To sa­tan­sko sje­me tru­je lju­de i na­ro­de da se me­đu­sob­no ubi­ja­ju i ko­lju. A ote­to je pro­kle­to, dav­no je re­kao na­rod – ka­zao je mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski. 
Do­dao je da se to već vi­di i u Hr­vat­skoj.
– Do­vr­ši­li su ono što je za­po­čeo An­te Pa­ve­lić. „Bra­ća” Hr­va­ti sad sla­ve svo­ju „Olu­ju” mr­žnje i bra­to­u­bi­stva. A isto­vre­me­no po 20.000 bra­će Hr­va­ta go­di­šnje na­pu­sti Sla­vo­ni­ju, a pu­sta osta­de i Li­ka i Dal­ma­ci­ja. Sr­be pra­vo­slav­ne, svo­je kom­ši­je su prog­na­li, ono što ni­je­su prog­na­li to su po­bi­li, ali za­što sa­da oni bje­že sa tih, kr­vlju za­li­ve­nih og­nji­šta. Ne mo­že tu da bu­de sre­će – ote­to je pro­kle­to – iz­ja­vio je mi­tro­po­lit.
Na­kon pa­ra­sto­sa žr­tva­ma, Nje­go­vo visokopre­o­sve­šten­stvo je pod­sje­tio na na­rod­nu iz­re­ku: „Ko ti is­ko­pa oko? – Brat – Za­to je ra­na ta­ko du­bo­ka”.
Do­dao je da je do­bro da ovo sje­ća­nje bu­de pod­sjet­nik da i mi raz­mi­sli­mo či­me smo do­pri­ni­je­li tom stra­da­nju.
– Da raz­mi­sli­mo ot­kud to­li­ka mr­žnja bra­će Hr­va­ta pro­tiv nas. Nji­ho­vo je da tra­že oprav­da­nje pred Bo­gom, a na­še da raz­mi­sli­mo či­me smo do­pri­ni­je­li to­me – ka­zao je mi­tro­po­lit.
Po­vo­dom Da­na sje­ća­nja na sve stra­da­le pra­vo­slav­ne Sr­be u voj­no-po­li­cij­skoj ak­ci­ji „Olu­ja”, u svim hra­mo­vi­ma Mi­tro­po­li­je cr­no­gor­sko-pri­mor­ske slu­že­ni su pa­ra­sto­si žr­tva­ma.

(Dan)

Check Also

OLUJA ANA IDE KA NAMA: Najavljuju jake vjetrove brzine 120 km/h i druge arktičke udare, Evropa se sprema za nevrijeme (VIDEO)

Španija i Portugalija izdale su danas upozorenja na jake vjetrove i obilne padavine usled oluje koja se bliži Pirinejskom poluostrvu sa Atlantika. Španski meteorološki ...

Crveni krst obilježava 142 godine postojanja

Crveni krst Crne Gore 29. novembra obilježava 142 godinu svog postojanja. Na Dan Crvenog krsta počinje i manifestacija tokom koje ...

1 komentar

  1. Hrvati glibavi koljaci male dijece i staraca.. Kukavicki pasji skot… I Papa se grozio njihovih zlodjela, i HItler se zgrazavao nad njihovom brutalnoscu u Jasenovcu… Sramna nacija, koja s eniceg ne stidi! Hrvata ustasu je nemoguce postidjeti, to je osoba bez osjecanja, srca i razuma… Svaka cas svim postenim Hrvatima koji se gnusaju UStaskog pokreta!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *