Početna » NOVOSTI » Društvo » NEMAR MEDICINSKOG OSOBLJA: Pacijent u kolima, ljekari u kafani

NEMAR MEDICINSKOG OSOBLJA: Pacijent u kolima, ljekari u kafani

Skan­da­lo­zne fo­to­gra­fi­je ko­je na­vod­no do­ka­zu­ju da su dok­to­ri u mje­stu Cr­kvi­ne pi­li u lo­ka­lu u tre­nu­ci­ma dok je nji­hov pa­ci­jent pri­mao in­fu­zi­ju u vo­zi­lu ne­ke me­di­cin­ske usta­no­ve, ob­ja­vlje­ne su ju­če na dru­štve­noj mre­ži Fej­sbuk.


Fo­to­gra­fi­je su osva­nu­le na po­pu­lar­noj fej­sbuk stra­ni­ci „Pod­go­rič­ki vre­me­plov”, uz pra­te­ći ko­men­tar: „Cr­kvi­ne – Pa­ci­jent u ko­li­ma! Dok­to­ri na ka­fu! Ža­lo­sno! Pi­vo i ka­fa uži­va­nje pra­vo, a ona jad­ni­ca pri­klju­če­na na in­fu­zi­ju, sa­ma u ko­li­ma! Užas”.


Na jed­noj fo­to­gra­fi­ji se vi­di vo­zi­lo ne­ke zdrav­stve­ne usta­no­ve, ali se ne vi­di ja­sno ko­je i da li se u nje­mu na­la­zi pa­ci­jent ko­ji pri­ma in­fu­zi­ju. 
Dru­ga fo­to­gra­fi­ja bi­lje­ži ne­ko­li­ko oso­ba ka­ko pi­ju za sto­lom u lo­ka­lu, od ko­jih je jed­na žen­ska oso­ba ob­u­če­na po­put me­di­cin­ske se­stre u bi­je­lom.
No­vi­nar „Da­na” kon­tak­ti­rao je sa pod­go­rič­kom Hit­nom po­mo­ći iz ko­je su, na­kon što su po­gle­da­li fo­to­gra­fi­je, sa­op­šti­li da vo­zi­lo ne pri­pa­da nji­ho­voj me­di­cin­skoj usta­no­vi i da nji­ho­vi lje­ka­ri i me­di­cin­ske se­stre ne no­se bi­je­lu odje­ću, ko­ja se vi­di na sli­ci.


Osta­lo je ne­ja­sno či­je je vo­zi­lo, a na fo­to­gra­fi­ji se ne mo­gu uoči­ti ni re­gi­star­ske ozna­ke. 
Ve­li­ki broj oso­ba ko­men­ta­ri­sao je spor­ne fo­to­gra­fi­je na Fej­sbu­ku.
„Že­ni po­zli­lo, do­bi­ja in­fu­zi­ju da oja­ča, oni sje­li da joj ne uzi­ma­ju va­zduh u kom­bi­ju i pi­ju ka­fu. Šta tu ima stra­šno?“, „Če­kaj, zar ne­ma­ju lje­ka­ri pra­vo na pa­u­zu? Vje­ru­jem da se že­na u ko­li­ma slo­ži­la da je osta­ve sa­mu na 10 mi­nu­ta…”, „Ovo je uža­sna sli­ka ne­čo­vječ­nog po­na­ša­nja. Ob­ja­šnje­nje ni­je po­treb­no. Sli­ka go­vo­ri vi­še od ri­je­či. Že­lim da ih pret­po­sta­vlje­ni do­bro ka­zne. Če­stit­ke za Pod­go­rič­ki vre­me­plov”… ne­ki su od ko­men­ta­ra is­pod fo­to­gra­fi­ja. 

(Dan)

 

Check Also

U požaru izgorio automobil

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

ZAPALJENO TERENSKO VOZILO LOVAČKE ORGANIZACIJE

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

1 komentar

  1. Nije baš sve uvijek onako kako izgleda na prvi pogled…. Ako je ovo troje zaista tim neke od zdravstvenih ustanova,koji je transportovao bolesnika,koji je primao infuziju,onda je za svaku osudu konzumacija ovog piva( pa bio vozač ili ljekar koji ga je pio,u radno vrijeme) a ovo što su sedeli u lokalu i osvežili se / na +40 stepeni) dok je u toku bio zastoj zbog saobraćajne nesreće je potpuno ljudski i ne zaslužuje nikakvu osudu,pa zaboga i oni su ljudi od krvi i mesa,koji su zbrinuli pacijenta ( sa infuzijom),koju i treba da primi ležeči u autu za transport.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *