Početna » NOVOSTI » Ekonomija » Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama
Aco Đukanović
Aco Đukanović

Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama

Cr­no­gor­ski elek­tro­pre­no­sni si­stem (CGES),čiji je izvršni direktor Ivan Bulatović, pro­šle go­di­ne de­po­no­vao je ne­što vi­še od pet mi­li­o­na eura u Pr­vu ban­ku, u ko­joj je ve­ćin­ski ak­ci­o­nar brat biv­šeg pre­mi­je­ra Aco Đu­ka­no­vić.
Ra­di se o de­po­no­va­nju na kra­ći vre­men­ski rok – do go­di­nu da­na, po ka­mat­nim sto­pa­ma ko­je su ni­že od ka­mat­nih sto­pa ko­je su mo­gle da se do­bi­ju da se ru­ko­vod­stvo CGES-a od­lu­či­lo za ne­ku dru­gu po­slov­nu ban­ku.
To se mo­že vi­dje­ti u iz­vje­šta­ju ne­za­vi­snog re­vi­zo­ra te kom­pa­ni­je za pro­šlu go­di­nu.
„Dan“ je ju­če po­ku­šao da do­bi­je od­go­vor za­što su se čel­ni­ci CGES-a od­lu­či­li da no­vac po­lo­že baš u ban­ku u ko­ju su naj­ni­že sto­pe za krat­ko­roč­ne fi­nan­sij­ske pla­sma­ne. 
Od­go­vor na pi­ta­nja pro­sli­je­đe­na pre­ko saj­ta www.cges.me, me­đu­tim, ni­je sti­gao do ob­ja­ve tek­sta. Ni­je bi­lo od­go­vo­ra ni na po­zi­ve na fik­sne bro­je­ve te kom­pa­ni­je, u ko­joj dr­ža­va Cr­na Go­ra ima 55 od­sto vla­sni­štva.

Re­vi­zor­ski iz­vje­štaj, u ko­ji je „Dan“ imao uvid, u di­je­lu „Krat­ko­roč­ni fi­nan­sij­ski pla­sma­ni” po­ka­zu­je da je CGES u pro­šloj go­di­ni u Pr­voj ban­ci de­po­no­vao 4.007.843 eura po ka­mat­noj sto­pi od 0.83 od­sto i 1.232.702 eura po sto­pi od 0.50 od­sto. 
De­po­no­va­li su na krat­ki rok i po 10.000.000 u So­si­je­te že­ne­ral i Er­ste ban­ci, ali po ve­ćoj ka­mat­noj sto­pi od 1.00 od­sto, što je bo­lja po­slov­na od­lu­ka. 
Pre­ma mi­šlje­nju upu­će­nih, pro­ble­ma­tič­na su kom­plet­na mi­li­on­ska de­po­no­va­nja CGES-a na kra­ći vre­men­ski rok, iz raz­lo­ga što je bo­lje de­po­no­va­ti no­vac na dru­ži vre­men­ski pe­ri­od (du­go­roč­no), jer su u tom slu­ča­ju ve­će ka­mat­ne sto­pe. 

Ka­da se de­po­nu­ju mi­li­o­ni na naj­du­že go­di­nu po­slov­ne ban­ke pro­fi­ti­ra­ju, ne i oni ko­ji no­vac de­po­nu­ju, jer bi sva­ka­ko do­bi­li ve­će ka­ma­te da su to uči­ni­li re­ci­mo na pe­ri­od od dvi­je ili tri go­di­ne. Pi­ta­nja u ovom slu­ča­ju su – za­što se do­no­se od­lu­ke ko­je su do­bre is­klju­či­vo za po­slov­ne ban­ke i za­što se no­vac ne in­ve­sti­ra ili de­po­nu­je na du­ži rok.
U re­vi­zor­skom iz­vje­šta­ju pi­še da CGES u Pr­voj ban­ci ima i „na­mjen­ski ra­čun za in­ve­sti­ci­je”. U 2015. go­di­ni na tom ra­ču­nu bi­lo je 100.775 eura, da bi u pro­šloj go­di­ni na istom ra­ču­nu bi­lo tro­stru­ko ma­nje nov­ca i to 33.383.

Cr­no­gor­ski elek­tro­pre­no­sni si­stem ima ži­ro ra­ču­ne i de­vi­zne ra­ču­ne u pet cr­no­gor­skih po­slov­nih ba­na­ka. 
– Ak­cij­ski ka­pi­tal tog pri­vred­nog dru­štva na dan 31. de­cem­bar pro­šle go­di­ne iz­no­si 155.108.283 eura i po­di­je­ljen je na 146.176.876 obič­nih ak­ci­ja sa pra­vom gla­sa, po­je­di­nač­ne no­mi­nal­ne vri­jed­no­sti od 1.0611 eura. Sve ak­ci­je se na­la­ze u de­ma­te­ri­ja­li­zo­va­nom ob­li­ku u kom­pju­ter­skom si­ste­mu Cen­tral­ne de­po­zi­tar­ne agen­ci­je (CDA) – na­vo­di se u iz­vje­šta­ju ne­za­vi­snog re­vi­zo­ra.

(Dan)

Check Also

Pogledajte koliko najbogatiji Crnogorac ima novca na računima

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Pokrenuta finansijska istraga protiv Mugoše

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *