Početna » NOVOSTI » Hronika » BLAMAŽA PLJEVALJSKE POLICIJE: Umjesto droge zaplijenili začin

BLAMAŽA PLJEVALJSKE POLICIJE: Umjesto droge zaplijenili začin

Plje­vljak Va­si­li­je Đu­ro­vić, ko­jeg je plje­valj­ska po­li­ci­ja uhap­si­la zbog sum­nje da je neo­vla­šće­no pro­iz­vo­dio nar­ko­ti­ke, sa­op­štio je da su in­spek­to­ri Od­sje­ka za su­zbi­ja­nje dro­ga na­pra­vi­li gre­šku pa su on i maj­ka neo­sno­va­no bi­li li­še­ni slo­bo­de. Đu­ro­vić tvr­di da bilj­ke ko­je je usi­ja­la nje­go­va maj­ka ne­ma­ju ni­ka­kve ve­ze sa dro­gom, već da se ra­di­lo o ko­no­plji ko­ja slu­ži kao za­čin.
– Sje­me je ku­plje­no u pro­dav­ni­ci u slo­bod­noj pro­da­ji. Mo­lio sam in­spek­to­re da pri­je ne­go na­pra­ve bla­ma­žu uzmu jed­nu sta­blji­ku ili list i upu­te na vje­šta­če­nje. Ni­je­su to ura­di­li već su po­sje­kli sve i od­ni­je­li u Fo­ren­zič­ki cen­tar u Da­ni­lov­gra­du. Ta­mo će bi­ti vr­lo br­zo utvr­đe­no da se ra­di o za­či­nu, a ne bi­lo ka­kvoj dro­gi. To­ga su bi­li svje­sni i u bje­lo­polj­skoj po­li­ci­ji, tu­ži­la­štvu i su­du, ko­ji su ko­rekt­no po­stu­pa­li pre­ma na­ma i pu­sti­li nas na slo­bo­du.

Na­kon što je Va­nja Ra­ko­njac, su­di­ja za is­tra­gu bje­lo­polj­skog Vi­šeg su­da, sa­slu­ša­la Plje­vlja­ke – si­na i maj­ku Va­si­li­ja (42) i Je­lu Đu­ro­vić (64), ko­jim je ra­ni­je vi­ši dr­žav­ni tu­ži­lac od­re­dio za­dr­ža­va­nje od 72 sa­ta zbog sum­nje da su se ba­vi­li uz­ga­ja­njem ka­na­bi­sa i do­ni­je­la rje­še­nje da se bra­ne sa slo­bo­de, iz­u­ze­ti ma­te­ri­jal je upu­ćen na vje­šta­če­nje.
– Ja sam do­nio rje­še­nje o nji­ho­vom za­dr­ža­va­nju od 72 sa­ta i pred­lo­žio da im bu­de od­re­đen jed­no­mje­seč­ni pri­tvor. Sav za­pli­je­nje­ni ma­te­ri­jal upu­tio sam u Fo­ren­zič­ki cen­tar u Da­ni­lov­grad na vje­šta­če­nje. Vje­šta­če­njem će bi­ti utvr­đe­no da li te sta­blji­ke po­sje­du­ju psi­ho­ak­tiv­ne sup­stan­ce i na osno­vu to­ga će se pred­u­ze­ti da­lje rad­nje u ovom po­stup­ku – ka­zao je za­stup­nik op­tu­žni­ce za­mje­nik vi­šeg dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ha­san Lu­kač.

Pre­ma nje­go­im ri­je­či­ma, na vje­šta­če­nje su po­sla­ti i DNK, ta­ko da će na taj na­čin bi­ti utvr­đe­no ko je sta­blji­ke uz­ga­jao, od­no­sno za­li­vao.
Maj­ka i sin li­še­ni su slo­bo­de ka­da su po­li­caj­ci na nji­ho­vom ima­nju, ko­je se na­la­zi u plje­valj­skom se­lu Br­ve­ni­ca, pro­na­šli sta­blji­ke za ko­je su tvr­di­li da je ka­na­bis od ko­jeg se pro­iz­vo­di ma­ri­hu­a­na. U bli­zi­ni ku­će Đu­ro­vi­ća pro­na­đe­ne su 144 sum­nji­ve sta­blji­ke.

Ak­ci­ju hap­še­nja su iz­ve­li slu­žbe­ni­ci Od­sje­ka za bor­bu pro­tiv dro­ge, u sa­dej­stvu sa ko­le­ga­ma iz Odje­lje­nja gra­nič­ne bez­bjed­no­sti Plje­vlja i Cen­tra bez­bjed­no­sti Plje­vlja. Maj­ka i sin sum­nji­če se da su po­či­ni­li kri­vič­no dje­lo neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga.
– Slu­žbe­ni­ci Od­sje­ka, OGB Plje­vlja i CB Plje­vlja su 1.9.2017. go­di­ne, po­stu­pa­ju­ći po ope­ra­tiv­nim sa­zna­nji­ma, u ko­or­di­na­ci­ji i po na­lo­gu dr­žav­nog tu­ži­o­ca u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Bi­je­lom Po­lju, a po pret­hod­no pri­ba­vlje­noj na­red­bi su­di­je za is­tra­gu Osnov­nog su­da u Plje­vlji­ma, iz­vr­ši­li pre­tres sta­na, po­ro­dič­ne ku­će i dru­gih pro­sto­ri­ja ko­je ko­ri­ste V.Đ. (42) iz Plje­va­lja i J.Đ. (64) iz Plje­va­lja. Pri­li­kom pre­tre­sa ima­nja ko­je se na­la­zi u ne­po­sred­noj bli­zi­ni po­ro­dič­ne ku­će, u se­lu Br­ve­ni­ca, po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su pro­na­šli 144 za­sa­đe­ne sta­blji­ke, vi­si­ne tri me­tra, za ko­je se sum­nja da su sta­blji­ke ka­na­bi­sa od ko­jih se pro­iz­vo­di ma­ri­hu­a­na – sa­op­šte­no je iz Upra­ve po­li­ci­je.

(Dan)

Check Also

Majka u zatvoru, sin na slobodi   

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Zaplijena droge, bez otkrivanja švercera nije uspjeh policije

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *