Početna » NOVOSTI » Društvo » PREVAREN SAM ZA 5.000 EURA

PREVAREN SAM ZA 5.000 EURA

Prevaren sam za 5.000 euraBe­o­gra­đa­nin Pe­tar Gru­ji­čić (74) tvr­di da je žr­ta­va nov­ča­ne pre­va­re agen­ci­je „Adri­a­dom” iz Bu­dve. Gru­ji­čić ka­že da mu je iz­vr­šni di­rek­tor agen­ci­je Mar­ko Ćo­so­vić na ime akon­ta­ci­je za ku­po­vi­nu sta­na u na­se­lju Ve­lji vi­no­gra­di, vlasništ­vo ru­skog dr­ža­vlja­ni­na Ev­ge­ni­ja Za­kut­ski­ja, uzeo 5.000 eura ko­je mu ni­je vra­tio. Gru­ji­čić je zbog to­ga pro­tiv Ćo­so­vi­ća pod­nio tu­žbu i kri­vič­nu pri­ja­vu. 

– Stan ko­ji mi je po­ka­zao re­kao je da je naj­bo­lji i da bo­ljeg ne­ću na­ći. Stan po­vr­ši­ne 39 kva­dra­ta, iako zgra­da ni­je ne­ka, per­fekt­no je sre­đen, sve u nje­mu ca­kli, mo­de­ran na­mje­štaj. „Ne tre­ba da gle­daš, 39 kva­dra­ta, a 33.000 eura ”, re­kao mi je. Ka­zao sam da mi je ma­lo čud­na ci­je­na, a on je od­go­vo­rio da je kri­za u od­no­si­ma sa Ru­si­jom, jer Cr­na Go­ra ula­zi u NA­TO. Ru­si, po­ja­šnja­va, bje­že odav­de, na­re­di­li im, a plus im tre­ba­ju i pa­re i ho­će hit­no da pro­da­ju – pri­ča Gru­ji­čić, na­vo­de­ći da mu je pri­ča Ćo­so­vi­ća bi­la lo­gič­na.

Iz­ja­vu o ku­po­vi­ni za­klju­či­li su u fe­bru­a­ru, a pre­o­sta­lih 28.000 eura za stan Gru­ji­čić je tre­ba­lo da is­pla­ti 1. ma­ja ove go­di­ne.

S ob­zi­rom na to da je pre­ko tri de­ce­ni­je ži­vio u Fran­cu­skoj, Gru­ji­čić je, ka­že, sma­trao da u Cr­noj Go­ri, kao i ta­mo, agen­ci­ja ne mo­že da pra­vi ugo­vor o pro­da­ji, već to sa­mo mo­že no­ta­r­ska kan­ce­la­ri­ja. 

– Ka­da smo do­šli kod no­ta­ra mi­slio sam da sam za­šti­ćen. On je do­nio ugo­vor ko­ji je na­pi­sao. Pro­či­tao sam ga, bi­lo je sve ko­rekt­no. No­tar pro­či­tao, uda­rio pe­čat i na kra­ju na­pi­sao da ne ga­ran­tu­je ni­šta. Pi­tao sam „šta vam ovo zna­či da ni­šta ne ga­ran­tu­je­te”, a no­ta­r­ka mi je re­kla da mo­že sa­mo za pot­pis stran­ke. Zna­la je, vje­ro­vat­no, da va­ra, ali ni­je htje­la da mi ka­že. Mo­gla je da me po­zo­ve u dru­gu so­bu i ka­že da oni tre­ba da pra­ve ugo­vor i da pa­re bu­du kod njih. Po­što ni­je­sam znao pro­ce­du­ru, na­iv­no sam po­stu­pio – pri­ča naš sa­go­vor­nik.

On ka­že da je Ćo­so­vi­ću dao 5.000 eura, a on mu je dao rok od mje­sec za ku­po­vi­nu sta­na.

 

– Kad god sam ga zvao stal­no je po­na­vljao: „Evo Ru­si sti­žu, vla­snik ži­vi u ne­kom rud­ni­ku da­le­ko, sad će idu­će ne­dje­lje”. Po­što je do­go­vo­re­ni rok pro­šao, mo­ji dru­go­vi advo­ka­ti su mi re­kli da ako pro­đe rok, on mo­že da mi ka­že da sam od­u­stao od sta­na. Upra­vo to je i ura­dio jer mu je to bio si­stem va­ra­nja. Ka­ko bih to spri­je­čio, po­slao sam mu pre­po­ru­če­no pi­smo u ko­me sam na­veo da ho­ću da ku­pim stan. Sti­gao sam u Bu­dvu pri­je 1. ma­ja i tra­žio da mi vra­ti pa­re, a on je pred­lo­žio da na­pra­vi­mo no­vi ugo­vor za 15 da­na, ali bez Ru­sa iako sam tra­žio da sa vla­sni­ci­ma na­pra­vim ugo­vor – is­ti­če Gru­ji­čić. 

Na nje­go­vo in­si­sti­ra­nje oti­šli su na­kon to­ga kod advo­ka­ta i na­pra­vi­li ugo­vor o po­rav­na­nju ko­jim se Ćo­so­vić oba­ve­zao da će mu vra­ti­ti akon­ta­ci­ju, ali pa­re ni­je vra­tio. 

– I sa­da ka­da ga po­zo­vem ka­že da mi du­gu­je pa­re i obe­ća­va da će ih vra­ti­ti, ali ni­šta od to­ga – re­kao je Gru­ji­čić, do­da­ju­ći da je ka­da je vi­dio da od te ku­po­vi­ne ne­ma ni­šta ku­pio je dru­gi stan u Bu­dvi.

Pe­tar Gru­ji­čić je kra­jem ju­la pro­tiv Mar­ka Ćo­so­vi­ća pred Osnov­nim su­dom u Ko­to­ru pod­nio tu­žbu ra­di po­vra­ća­ja 5.000 eura, a isto­vre­me­no je Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu pod­nio kri­vič­nu pri­ja­vu.

Ćosović: Vra­ti­ću pa­re

Od­go­vara­ju­ći na op­tu­žbe, Mar­ko Ćo­so­vić ka­že da je Gru­ji­čić išao kod dru­gog agen­ta i ku­pio stan u Bu­dvi, a nje­mu tra­žio da mu vra­ti ka­pa­ru. On tvr­di da će mu pa­re sva­ka­ko vra­ti­ti kao što je, ka­ko is­ti­če, vra­tio i dru­gim kli­jen­ti­ma jer taj stan pro­da­je dvi­je go­di­ne. 

– Re­kao sam da je stan na pro­da­ji i ka­da se pro­da do­bi­će pa­re. Pot­pi­sa­li smo kod advo­ka­ta ugo­vor o van­sud­skom po­rav­na­nju i ja ću mu vra­ti­ti nje­go­vih 5.000 eura. Tu ne­ma ni­ka­vih taj­ni – tvr­di Ćo­so­vić.

On ka­že da ga je Gru­ji­čić u sta­nu fi­zič­ki na­pao, ali to ni­je pri­ja­vio po­li­ci­ji „jer je u pi­ta­nju sta­ri­ji čo­vjek”.
– Gru­ji­čić je če­kao ne­ke pa­re iz Be­o­gra­da da pla­ti, a do­go­vo­re­ni rok je pre­ko­ra­čen i sa nje­go­ve i sa stra­ne Ru­sa ko­ji se ni­je po­ja­vio jer mu je že­na bi­la bo­le­sna. Tač­no je da su mi u tri slu­ča­ja lju­di za taj stan da­va­li ka­pa­ru, ali je ona sva­ko­me vra­će­na – tvr­di Ćo­so­vić.

DAN

Check Also

12 tajni karme koje mijenjaju život

Što je karma? Riječ karma je sanskrtskog porijekla i označava akciju. Ona je ekvivalent Newtonovom ...

POČELA SEZONA LOVA NA ZMIJE: Zarađuje se oko 25 evra po zmiji, a za otrovnice do 50 (FOTO)

Dolaskom proljećnih mjeseci i početkom radova na poljoprivrednim zemljištima, pojavljuju se i zmije. Tako je ove godine ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *