Početna » NOVOSTI » Društvo » NE SMIRUJE SE BURA OKO SAHAT KULE: Reis protiv vraćanja krsta
Rifatt Fejzić

NE SMIRUJE SE BURA OKO SAHAT KULE: Reis protiv vraćanja krsta

Me­ši­hat Islam­ske za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri sma­tra ne­pri­mje­re­nom bi­lo ka­kvu na­ja­vu o vra­ća­nju, ka­ko ka­žu, „me­tal­nog obi­ljež­ja u ob­li­ku kr­sta na Sa­hat ku­li u Pod­go­ri­ci”. U sa­op­šte­nju ko­je pot­pi­su­je re­is Ri­fat Fej­zić na­vo­di se da Islam­ska za­jed­ni­ca is­ka­zu­je naj­du­blje po­što­va­nje pre­ma hri­šćan­skim i svim dru­gim sim­bo­li­ma mo­no­te­i­stič­kih re­li­gi­ja, ali sa­mo ako je to sa­o­bra­zno i pri­mje­re­no od­re­đe­noj ar­hi­tek­tu­ri, nje­nom na­stan­ku, svr­si ili na­mje­ni.
– Sa­hat ku­la u Pod­go­ri­ci, kao i one u Sta­rom Ba­ru, Ul­ci­nju, Her­ceg No­vom i Plje­vlji­ma – osman­lij­sko i islam­sko su na­sle­đe u ar­hi­tek­ton­skoj i kul­tur­noj ba­šti­ni. Uz to, sva­ka od njih je va­kuf – za­du­žbi­na do­brih i ple­me­ni­tih mu­sli­ma­na, do­bro­tvo­ra ko­ji su svoj ime­tak da­li za nji­ho­vu iz­grad­nju. Sa­hat ku­la u Pod­go­ri­ci je va­kuf, od­no­sno za­du­žbi­na po­ro­di­ce Osma­na­gi­ća, i to Meh­met-pa­še, i jed­na je od broj­nih va­kuf­skih gra­đe­vi­na ko­ju su osta­vi­li čla­no­vi ove ugled­ne pod­go­rič­ke mu­sli­man­ske po­ro­di­ce – is­ta­kao je Fej­zić.

On je na­gla­sio da ni­jed­na od sa­hat ku­la, kao ni dža­mi­je i osta­li objek­ti islam­skih za­du­žbi­na ni­je­su ima­li, ni­ti su mo­gli ima­ti krst kao obi­ljež­je.
– „Pre­kr­šta­va­nje” Sa­hat ku­le u Pod­go­ri­ci no­vi­jeg je da­tu­ma, isto kao i osta­la mno­go­broj­na ne­po­čin­stva, oti­ma­či­ne i uzur­pa­ci­je nad imo­vi­nom Islam­ske za­jed­ni­ce, u Pod­go­ri­ci i di­ljem Cr­ne Go­re. Go­di­na­ma su pred­stav­ni­ci Islam­ske za­jed­ni­ce upo­zo­ra­va­li na ove či­nje­ni­ce, na po­tre­bu vra­ća­nja va­ku­fa u pr­vo­bit­no auten­tič­no sta­nje – ski­da­nja obi­ljež­ja kr­sta sa Sa­hat ku­le, ali i po­vrat­ka mno­go­broj­nih gra­đe­vi­na i ze­mlji­šta u vla­sni­štvo va­ku­fa. Sa ne­vje­ri­com smo pro­či­ta­li u me­di­ji­ma da su vi­so­ki zva­nič­ni­ci lo­kal­ne vla­sti no­vi-sta­ri iz­gled va­ku­fa Sa­hat ku­le do­go­va­ra­li sa čel­ni­štvom Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve u Pod­go­ri­ci, pot­pu­no za­o­bi­la­ze­ći Islam­sku za­jed­ni­cu kao ne­po­sred­no za­in­te­re­so­va­nu stra­nu. Još jed­nom ape­lu­je­mo na nad­le­žne da se pre­ki­ne sa pro­iz­vod­njom ova­kvih ap­surd­nih do­ga­đa­ja, da se Sa­hat ku­li vra­ti iz­vor­ni, auten­tič­ni iz­gled i pre­ki­ne sa vri­je­đa­njem osje­ća­ja pri­pad­ni­ka isla­ma u Pod­go­ri­ci i ši­rom Cr­ne Go­re – ka­že Fej­zić.
On tra­ži da se rje­še­nje Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra o kon­zer­va­tor­skim uslo­vi­ma sa­na­ci­je do­sta­vi na uvid jav­no­sti, ka­ko bi se za­ku­li­sne rad­nje i ma­ni­pu­la­ci­je iz­ve­le na či­stac.
– Pod­sje­ća­mo da je Islam­ska za­jed­ni­ca autoh­to­na u Cr­noj Go­ri i či­ni nje­no vi­še­vje­kov­no dru­štve­no bi­će. Isto ta­ko, mi ima­mo pra­vo i na svoj iden­ti­tet i imo­vi­nu, bi­lo da je ri­ječ o sa­hat ku­la­ma, dža­mi­ja­ma, če­sma­ma ili gro­blji­ma. Ne­će­mo do­zvo­li­ti nji­ho­vo da­lje de­va­sti­ra­nje, ras­ko­pa­va­nje, uzur­pa­ci­ju ili fal­si­fi­ko­va­nje iden­ti­te­ta – za­klju­ču­je Fej­zić.
Pro­to­je­rej-sta­vro­for i star­je­ši­na Cr­kve Sve­tog Đor­đa pod Go­ri­com u Pod­go­ri­ci Ve­li­bor Džo­mić ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še Fej­zi­će­ve na­vo­de.

– U ime oču­va­nja do­brih od­no­sa ne že­lim da­va­ti ni­ka­kvav ko­men­tar – krat­ko je ka­zao Džo­mić u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru sa no­vi­na­rom „Da­na”.
Sim­bol Sa­hat ku­le ski­nut je pri­vre­me­no i na­kon re­sta­u­ra­ci­je bi­će vra­ćen, po­tvr­di­li su za CdM i iz Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra, od­go­vo­ra­ju­ći na pi­ta­nje za­što je sim­bol sa Sa­hat ku­le uklo­njen.
Iz Upra­ve pod­sje­ća­ju da Sa­hat ku­la ima sta­tus kul­tur­nog do­bra od 1961. go­di­ne, te da sve in­ter­ven­ci­je na njoj pod­li­je­žu od­red­ba­ma Za­ko­na o za­šti­ti kul­tur­nih do­ba­ra.

– Spro­vo­đe­nje kon­zer­va­tor­skih mje­ra na kul­tur­nom do­bru Sa­hat ku­la u Pod­go­ri­ci iz­vo­di se u skla­du sa kon­zer­va­tor­skim pro­jek­tom, na ko­ji je Upra­va za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra iz­da­la sa­gla­snost. U tom kon­tek­stu me­tal­ni ele­me­nat pri­vre­me­no je uklo­njen zbog kon­zer­va­tor­skog tret­ma­na ko­ji se spro­vo­di u JU Mu­ze­ji i ga­le­ri­je Pod­go­ri­ce. Isti će bi­ti vra­ćen na mje­sto sa ko­jeg je pri­vre­me­no uklo­njen od­mah po za­vr­šet­ku da­tog kon­zer­va­tor­skog po­stup­ka – is­ta­kli su iz Upra­ve.

(Dan)

Check Also

PODGORICA: Kazaljke već mjesecima stoje između osam i devet časova: Sat na Sahat kuli NE RADI

Prema narodnom vjerovanju, kad sat stane to uvijek nešto znači, odnosno sluti na promjene. Međutim, ...

Saša je prešao 200 km sa krstom na leđima: Ima snažnu poruku bahatim političarima (FOTO)

Pozvao je ministre da rijese problem liječenja djece a da ih gradjani čekaju napolju Saša Pavlić, ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *