Početna » NOVOSTI » Društvo » NE SMIRUJE SE BURA OKO SAHAT KULE: Reis protiv vraćanja krsta
Rifatt Fejzić

NE SMIRUJE SE BURA OKO SAHAT KULE: Reis protiv vraćanja krsta

Me­ši­hat Islam­ske za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri sma­tra ne­pri­mje­re­nom bi­lo ka­kvu na­ja­vu o vra­ća­nju, ka­ko ka­žu, „me­tal­nog obi­ljež­ja u ob­li­ku kr­sta na Sa­hat ku­li u Pod­go­ri­ci”. U sa­op­šte­nju ko­je pot­pi­su­je re­is Ri­fat Fej­zić na­vo­di se da Islam­ska za­jed­ni­ca is­ka­zu­je naj­du­blje po­što­va­nje pre­ma hri­šćan­skim i svim dru­gim sim­bo­li­ma mo­no­te­i­stič­kih re­li­gi­ja, ali sa­mo ako je to sa­o­bra­zno i pri­mje­re­no od­re­đe­noj ar­hi­tek­tu­ri, nje­nom na­stan­ku, svr­si ili na­mje­ni.
– Sa­hat ku­la u Pod­go­ri­ci, kao i one u Sta­rom Ba­ru, Ul­ci­nju, Her­ceg No­vom i Plje­vlji­ma – osman­lij­sko i islam­sko su na­sle­đe u ar­hi­tek­ton­skoj i kul­tur­noj ba­šti­ni. Uz to, sva­ka od njih je va­kuf – za­du­žbi­na do­brih i ple­me­ni­tih mu­sli­ma­na, do­bro­tvo­ra ko­ji su svoj ime­tak da­li za nji­ho­vu iz­grad­nju. Sa­hat ku­la u Pod­go­ri­ci je va­kuf, od­no­sno za­du­žbi­na po­ro­di­ce Osma­na­gi­ća, i to Meh­met-pa­še, i jed­na je od broj­nih va­kuf­skih gra­đe­vi­na ko­ju su osta­vi­li čla­no­vi ove ugled­ne pod­go­rič­ke mu­sli­man­ske po­ro­di­ce – is­ta­kao je Fej­zić.

On je na­gla­sio da ni­jed­na od sa­hat ku­la, kao ni dža­mi­je i osta­li objek­ti islam­skih za­du­žbi­na ni­je­su ima­li, ni­ti su mo­gli ima­ti krst kao obi­ljež­je.
– „Pre­kr­šta­va­nje” Sa­hat ku­le u Pod­go­ri­ci no­vi­jeg je da­tu­ma, isto kao i osta­la mno­go­broj­na ne­po­čin­stva, oti­ma­či­ne i uzur­pa­ci­je nad imo­vi­nom Islam­ske za­jed­ni­ce, u Pod­go­ri­ci i di­ljem Cr­ne Go­re. Go­di­na­ma su pred­stav­ni­ci Islam­ske za­jed­ni­ce upo­zo­ra­va­li na ove či­nje­ni­ce, na po­tre­bu vra­ća­nja va­ku­fa u pr­vo­bit­no auten­tič­no sta­nje – ski­da­nja obi­ljež­ja kr­sta sa Sa­hat ku­le, ali i po­vrat­ka mno­go­broj­nih gra­đe­vi­na i ze­mlji­šta u vla­sni­štvo va­ku­fa. Sa ne­vje­ri­com smo pro­či­ta­li u me­di­ji­ma da su vi­so­ki zva­nič­ni­ci lo­kal­ne vla­sti no­vi-sta­ri iz­gled va­ku­fa Sa­hat ku­le do­go­va­ra­li sa čel­ni­štvom Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve u Pod­go­ri­ci, pot­pu­no za­o­bi­la­ze­ći Islam­sku za­jed­ni­cu kao ne­po­sred­no za­in­te­re­so­va­nu stra­nu. Još jed­nom ape­lu­je­mo na nad­le­žne da se pre­ki­ne sa pro­iz­vod­njom ova­kvih ap­surd­nih do­ga­đa­ja, da se Sa­hat ku­li vra­ti iz­vor­ni, auten­tič­ni iz­gled i pre­ki­ne sa vri­je­đa­njem osje­ća­ja pri­pad­ni­ka isla­ma u Pod­go­ri­ci i ši­rom Cr­ne Go­re – ka­že Fej­zić.
On tra­ži da se rje­še­nje Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra o kon­zer­va­tor­skim uslo­vi­ma sa­na­ci­je do­sta­vi na uvid jav­no­sti, ka­ko bi se za­ku­li­sne rad­nje i ma­ni­pu­la­ci­je iz­ve­le na či­stac.
– Pod­sje­ća­mo da je Islam­ska za­jed­ni­ca autoh­to­na u Cr­noj Go­ri i či­ni nje­no vi­še­vje­kov­no dru­štve­no bi­će. Isto ta­ko, mi ima­mo pra­vo i na svoj iden­ti­tet i imo­vi­nu, bi­lo da je ri­ječ o sa­hat ku­la­ma, dža­mi­ja­ma, če­sma­ma ili gro­blji­ma. Ne­će­mo do­zvo­li­ti nji­ho­vo da­lje de­va­sti­ra­nje, ras­ko­pa­va­nje, uzur­pa­ci­ju ili fal­si­fi­ko­va­nje iden­ti­te­ta – za­klju­ču­je Fej­zić.
Pro­to­je­rej-sta­vro­for i star­je­ši­na Cr­kve Sve­tog Đor­đa pod Go­ri­com u Pod­go­ri­ci Ve­li­bor Džo­mić ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še Fej­zi­će­ve na­vo­de.

– U ime oču­va­nja do­brih od­no­sa ne že­lim da­va­ti ni­ka­kvav ko­men­tar – krat­ko je ka­zao Džo­mić u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru sa no­vi­na­rom „Da­na”.
Sim­bol Sa­hat ku­le ski­nut je pri­vre­me­no i na­kon re­sta­u­ra­ci­je bi­će vra­ćen, po­tvr­di­li su za CdM i iz Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra, od­go­vo­ra­ju­ći na pi­ta­nje za­što je sim­bol sa Sa­hat ku­le uklo­njen.
Iz Upra­ve pod­sje­ća­ju da Sa­hat ku­la ima sta­tus kul­tur­nog do­bra od 1961. go­di­ne, te da sve in­ter­ven­ci­je na njoj pod­li­je­žu od­red­ba­ma Za­ko­na o za­šti­ti kul­tur­nih do­ba­ra.

– Spro­vo­đe­nje kon­zer­va­tor­skih mje­ra na kul­tur­nom do­bru Sa­hat ku­la u Pod­go­ri­ci iz­vo­di se u skla­du sa kon­zer­va­tor­skim pro­jek­tom, na ko­ji je Upra­va za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra iz­da­la sa­gla­snost. U tom kon­tek­stu me­tal­ni ele­me­nat pri­vre­me­no je uklo­njen zbog kon­zer­va­tor­skog tret­ma­na ko­ji se spro­vo­di u JU Mu­ze­ji i ga­le­ri­je Pod­go­ri­ce. Isti će bi­ti vra­ćen na mje­sto sa ko­jeg je pri­vre­me­no uklo­njen od­mah po za­vr­šet­ku da­tog kon­zer­va­tor­skog po­stup­ka – is­ta­kli su iz Upra­ve.

(Dan)

Check Also

Husović: Očekujem da većinska Crna Gora ukloni krst sa Sahat kule

Predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović kazao je večeras da od većinske Crne Gore očekuje da ...

FORUM BOŠNJAKA: Sahat kula nasilno pokrštena

Fo­rum Bo­šnja­ka Cr­ne Go­re ape­lo­vao je na pred­stav­ni­ke Glav­nog gra­da, dr­ža­ve i svih po­li­tič­kih par­ti­ja ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *