Početna » NOVOSTI » Hronika » SASLUŠANA JOVANA KRIVOŠIJA ZBOG POKUŠAJA UBISTVA MILJANE PETRANOVIĆ (26)

SASLUŠANA JOVANA KRIVOŠIJA ZBOG POKUŠAJA UBISTVA MILJANE PETRANOVIĆ (26)

Vi­ši dr­žav­ni tu­ži­lac sa­slu­šao je i pred­lo­žio od­re­đi­va­nje pri­tvo­ra Jo­va­ni Kri­vo­ši­ji (23) zbog sum­nje da je iz­vr­ši­la kri­vič­no dje­lo ubi­stvo u po­ku­ša­ju. Ka­ko je sa­op­šte­no iz po­li­ci­je, ona je na­vod­no po­ku­ša­la da ubi­je Pod­go­ri­čan­ku Mi­lja­nu Pe­tra­no­vić (26).
Iz Upra­ve po­li­ci­je je sa­op­šte­no da je Cen­tru bez­bjed­no­sti P

od­go­ri­ca 10. sep­tem­bra, oko 3 po­sli­je po­no­ći, pri­ja­vlje­no da je do­šlo do po­vre­đi­va­nja žen­ske oso­be hlad­nim oruž­jem. Po­li­ci­ja je od­mah sti­gla na li­ce mje­sta, a Mi­lja­na Pe­tra­no­vić je bi­la u bjek­stvu.

Pe­tra­no­vi­će­va je za­do­bi­la po­vre­de ra­me­na i le­đa po­što je Kri­vo­ši­ja ubo­la no­žem dva pu­ta.
Ubr­zo na­kon na­pa­da po­li­ci­ja je, na osno­vu ope­ra­tiv­nih sa­zna­nja pri­ku­plje­nih sa te­re­na, lo­ci­ra­la i uhap­si­la Kri­vo­ši­ju. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, ob­ra­ču­nu je pret­ho­di­la že­sto­ka sva­đa i tu­ča dvi­je dje­voj­ke. Is­tra­ži­te­lji će utvr­di­ti mo­tiv na­kon sa­slu­ša­nja ošte­će­ne i osum­nji­če­ne

Check Also

Danas odluka o saslušanjima zbog bezbjednosne situacije i napada na Lakić

Skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu danas će odlučiti o kontrolnim saslušanjima u vezi aktuelne ...

Nasred ulice vitlao nožem i motkom, pa izbo policajce!

Pripadnici Ministarstva untrašnjih poslova u Kuli, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Somboru, uhapsili su ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *