Početna » NOVOSTI » Hronika » PODGORICA: Uz prijetnju nožem opljačkao market

PODGORICA: Uz prijetnju nožem opljačkao market

Slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je MUP-a – Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca su si­noć, pred­u­zi­ma­ju­ći mje­re i rad­nje iz svo­je nad­le­žno­sti, u krat­kom ro­ku ra­svi­je­tli­li kri­vič­no dje­lo raz­boj­ni­štvo po­či­nje­no na šte­tu mar­ke­ta „Cvi­lin”.
Po­li­ci­ja je oko 23.20, po­stu­pa­ju­ći na osno­vu do­bi­je­ne in­fo­r­ma­ci­je da je po­či­nje­no kri­vič­no dje­lo raz­boj­ni­štvo na šte­tu mar­ke­ta „Cvi­lin”, u krat­kom ro­ku ra­svi­je­tli­la ovo kri­vič­no dje­lo i li­ši­la slo­bo­de R.V. (35) iz Pod­go­ri­ce.

– On je, ka­ko se sum­nja, ovo kri­vič­no dje­lo po­či­nio na na­čin što je oko 21.20 ma­ski­ran ušao u mar­ket „Cvi­lin” i uz pri­jet­nju no­žem od za­po­sle­ne otu­đio pa­zar u iz­no­su od 530 eura, na­kon če­ga se dao u bjek­stvo vo­zi­lom mar­ke „VW ven­to”, ne­po­zna­tih re­gi­star­skih ozna­ka. Pred­u­zi­ma­ju­ći mje­re i rad­nje u ci­lju ra­svje­tlja­va­nja ovog do­ga­đa­ja i po­stu­pa­ju­ći na osno­vu do­bi­je­nih in­for­ma­ci­ja o iz­gle­du mo­tor­nog vo­zi­la ko­je je osum­nji­če­ni ko­ri­stio, po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su ovo vo­zi­lo pri­mi­je­ti­li u Uli­ci ser­da­ra Jo­la Pi­le­ti­ća i na­kon kra­će po­tje­re ovo li­ce li­ši­li slo­bo­de u na­se­lju Drač. Otu­đe­ni no­vac je pro­na­đen i bi­će vra­ćen vla­sni­ku – sa­op­šte­no je iz Upra­ve po­li­ci­je.
O do­ga­đa­ju je oba­vi­je­šten dr­žav­ni tu­ži­lac u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci, ko­ji je na­lo­žio da se R.V. li­ši slo­bo­de i da mu se pri­ve­de uz kri­vič­nu pri­ja­vu zbog po­sto­ja­nja osno­va­ne sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo raz­boj­ni­štvo.

(Dan)

Check Also

PODGORICA: Uhapšeni Vanja Đurišić i njegov brat

Podgoričanin Vanja Đurišić i njegov brat S.Đ. uhapšeni su jutros zbog krivičnog djela uništenje i oštećenje ...

UHAPŠEN “MILAN TAROT”: “Bijeli mag” prevario pola Balkana!

Uhapšen je prevarant koji se predstavljao kao Milan Radonjić, odnosno popularni Vidoviti Milan koji je ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *