Home / NOVOSTI / Hronika / PODGORICA: Uz prijetnju nožem opljačkao market

PODGORICA: Uz prijetnju nožem opljačkao market

Slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je MUP-a – Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca su si­noć, pred­u­zi­ma­ju­ći mje­re i rad­nje iz svo­je nad­le­žno­sti, u krat­kom ro­ku ra­svi­je­tli­li kri­vič­no dje­lo raz­boj­ni­štvo po­či­nje­no na šte­tu mar­ke­ta „Cvi­lin”.
Po­li­ci­ja je oko 23.20, po­stu­pa­ju­ći na osno­vu do­bi­je­ne in­fo­r­ma­ci­je da je po­či­nje­no kri­vič­no dje­lo raz­boj­ni­štvo na šte­tu mar­ke­ta „Cvi­lin”, u krat­kom ro­ku ra­svi­je­tli­la ovo kri­vič­no dje­lo i li­ši­la slo­bo­de R.V. (35) iz Pod­go­ri­ce.

– On je, ka­ko se sum­nja, ovo kri­vič­no dje­lo po­či­nio na na­čin što je oko 21.20 ma­ski­ran ušao u mar­ket „Cvi­lin” i uz pri­jet­nju no­žem od za­po­sle­ne otu­đio pa­zar u iz­no­su od 530 eura, na­kon če­ga se dao u bjek­stvo vo­zi­lom mar­ke „VW ven­to”, ne­po­zna­tih re­gi­star­skih ozna­ka. Pred­u­zi­ma­ju­ći mje­re i rad­nje u ci­lju ra­svje­tlja­va­nja ovog do­ga­đa­ja i po­stu­pa­ju­ći na osno­vu do­bi­je­nih in­for­ma­ci­ja o iz­gle­du mo­tor­nog vo­zi­la ko­je je osum­nji­če­ni ko­ri­stio, po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci su ovo vo­zi­lo pri­mi­je­ti­li u Uli­ci ser­da­ra Jo­la Pi­le­ti­ća i na­kon kra­će po­tje­re ovo li­ce li­ši­li slo­bo­de u na­se­lju Drač. Otu­đe­ni no­vac je pro­na­đen i bi­će vra­ćen vla­sni­ku – sa­op­šte­no je iz Upra­ve po­li­ci­je.
O do­ga­đa­ju je oba­vi­je­šten dr­žav­ni tu­ži­lac u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci, ko­ji je na­lo­žio da se R.V. li­ši slo­bo­de i da mu se pri­ve­de uz kri­vič­nu pri­ja­vu zbog po­sto­ja­nja osno­va­ne sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo raz­boj­ni­štvo.

(Dan)

Check Also

PODGORICA: Kompanija BMJ Industries obaveze u Duvanskom kombinatu prenosi na drugu firmu

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *