Početna » NOVOSTI » Hronika » Naručio tri ubistva, pa otvorio firmu u Kotoru

Naručio tri ubistva, pa otvorio firmu u Kotoru

Ame­rič­ki bi­zni­smen Ri­čard Vol na­ru­čio je tri ubi­stva u SAD, a na­kon tih zlo­či­na pro­dao je imo­vi­nu u Ame­ri­ci i po­bje­gao u Cr­nu Go­ru, gdje je u Ko­to­ru osno­vao fir­mu. Fo­to­gra­fi­ja Vo­la, ko­ga po­li­ci­ja u Los An­đe­le­su ozna­ča­va kao or­ga­ni­za­to­ra tri ubi­stva, ob­ja­vlje­na je u ve­li­kom bro­ju ame­rič­kih me­di­ja.

Po­li­cij­ski zva­nič­ni­ci su re­kli da ne vje­ru­ju da je Vol sam pu­cao u žr­tve, već da je unaj­mio pla­će­nog ubi­cu za te zlo­či­ne. Ina­če, Vol se ovim po­vo­dom još ni­je lič­no ogla­ša­vao, a po­li­cij­ski de­tek­ti­vi od­bi­ja­ju da pre­ci­zi­ra­ju ka­kve do­ka­ze su pri­ku­pi­li, is­ti­ču­ći da na­sta­vlja­ju da is­tra­žu­ju.

De­tek­ti­vi iz Los An­đe­le­sa su re­kli i da su raz­go­va­ra­li s pri­ja­te­lji­ma, ro­đa­ci­ma i biv­šim za­po­sle­ni­ma u biv­šoj Vo­lo­voj kom­pa­ni­ji, ko­ji su im ka­za­li da je on u Cr­noj Go­ri. List „Los An­đe­les tajms” tvr­di i da Cr­na Go­ra, ze­mlja iz is­toč­ne Evro­pe, ne­ma ugo­vor o eks­tra­di­ci­ji sa Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma.
Pre­ma po­da­ci­ma iz cr­no­gor­skog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, Ri­čard Vol je u Ko­to­ru osno­vao fir­mu „Wel­dedfiktures”. Kom­pa­ni­ja je osno­va­na 21. ju­na 2017. go­di­ne, sje­di­šte je u Do­bro­ti, a re­gi­stro­va­na je za pro­di­zvod­nju na­mje­šta­ja.

Po pi­sa­nju ame­rič­kih me­di­ja, Ri­čar­da Vo­la, sta­rog 64 go­di­ne, po­li­ci­ja sum­nji­či da je or­ga­ni­zo­vao tri ubi­stva. Ka­ko na­vo­de is­tra­ži­te­lji, na­ru­čio je ubi­stvo Dže­fri­ja Taj­du­sa ko­ji je 2007. go­di­ne za­stu­pao kli­jen­ta ko­ji je tu­žio Vo­la za 11 mi­li­o­na do­la­ra. List „Nju­jork post” pi­še da je u no­vem­bru 2009. go­di­ne Taj­dus do­bio spor, a već u de­cem­bru bio je mr­tav. Isto se de­si­lo sa Hu­a­nom Men­de­zom ko­ji je Vo­la tu­žio 2010. go­di­ne, a 2011. je ubi­jen.
Tre­će ubi­stvo, pre­ma na­vo­di­ma ame­rič­ke po­li­ci­je, po­či­nje­no je u Las Ve­ga­su u ma­ju ka­da je ubi­jen Dej­vid Džejms Var­gas, ko­ji je Vo­lu du­go­vao 100.000 do­la­ra.

Pred­stav­nik po­li­ci­je Los An­đe­le­sa Vik­tor Le­van­dov­ski re­kao je za TV KCAL 9 da po­li­caj­ce ni­šta ne spre­ča­va da kre­nu u Cr­nu Go­ru, u po­tra­gu za Vo­lom.
Le­van­dov­ski ka­že da su svje­do­ci i fi­zič­ki do­ka­zi do­ve­li is­tra­ži­te­lje do Vo­la, ali je na­veo da se slu­čaj pro­tiv nje­ga i da­lje na­sta­vlja. Vol, ipak, ni­je zva­nič­no op­tu­žen. De­tek­ti­vi su u ju­nu po­ku­ša­li da ga sa­slu­ša­ju, ali su tek ta­da ot­kri­li da je na­pu­stio ze­mlju.
Di­rekt­ni po­či­ni­lac ubi­stva je i da­lje na slo­bo­di, pre­ni­je­li su ame­rič­ki me­di­ji. U ma­ju ove go­di­ne de­tek­tiv ko­ji je vo­dio is­tra­gu o ubi­stvu Taj­du­sa pu­stio je kom­po­zit­ni cr­tež na ko­me se vi­di čo­vjek star oko 30 go­di­na, ko­ji bi mo­gao bi­ti po­či­ni­lac.
Ame­rič­ki me­di­ji su pre­ni­je­li i da Vol vi­še ne po­sje­du­je kom­pa­ni­ju u SAD, jer je pro­dao sre­di­nom ove go­di­ne, a pro­dao je i svo­ju ku­ću za mi­li­on do­la­ra. Vol je ta­da na­pu­stio mje­sto bo­rav­ka, ma­da vla­sti već odav­no vje­ru­ju da se sa­kri­va u Cr­noj Go­ri.
Ka­ko je pre­nio „Nju­jork post”, po­li­cij­ski ofi­ci­ri su sa­op­šti­li da po­sto­je slič­no­sti iz­me­đu sva tri slu­ča­ja ubi­stva – na­vod­no su žr­tve po­go­đe­ne od na­pa­da­ča iz ne­po­sred­ne bli­zi­ne – što im je po­mo­glo da po­ve­žu sva ubi­stva.
Advo­kat Ri­čar­da Vo­la, Ri­ki Ivi ka­zao je da su op­tu­žbe na ra­čun nje­go­vog kli­jen­ta ne­tač­ne, te da po­li­cij­ske tvrd­nje ne­ma­ju smi­sla.
– Slu­čaj­no je imao par­ni­cu sa lju­di­ma. To je sve. Za me­ne je to skroz ne­a­de­kvat­no – iz­ja­vio je Ivi.
Na no­vi­nar­sko pi­ta­nje gdje se na­la­zi Vol, nje­gov advo­kat je od­bio da to ko­men­ta­ri­še.
– Me­ni dje­lu­je da on za­slu­žu­je vi­še od su­đe­nja u oči­ma jav­nog mnje­nja. On ni­je bje­gu­nac. Ni­je op­tu­žen ni za šta – re­kao je Ivi.

(Dan)

Check Also

Memić negirao da je ubio Kujovića

Enis Memić (32) iz Brodareva negirao je juče da je vozilom udario i usmrtio policajca ...

LOVAC UBIO KOLEGU MISLEĆI DA JE DIVLJA SVINJA

Lovci su odmah pozvali Hitnu pomoć, ali zbog nepristupačnosti terena njihovo vozilo nije moglo da ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *