Home / NOVOSTI / Hronika / Naručio tri ubistva, pa otvorio firmu u Kotoru

Naručio tri ubistva, pa otvorio firmu u Kotoru

Ame­rič­ki bi­zni­smen Ri­čard Vol na­ru­čio je tri ubi­stva u SAD, a na­kon tih zlo­či­na pro­dao je imo­vi­nu u Ame­ri­ci i po­bje­gao u Cr­nu Go­ru, gdje je u Ko­to­ru osno­vao fir­mu. Fo­to­gra­fi­ja Vo­la, ko­ga po­li­ci­ja u Los An­đe­le­su ozna­ča­va kao or­ga­ni­za­to­ra tri ubi­stva, ob­ja­vlje­na je u ve­li­kom bro­ju ame­rič­kih me­di­ja.

Po­li­cij­ski zva­nič­ni­ci su re­kli da ne vje­ru­ju da je Vol sam pu­cao u žr­tve, već da je unaj­mio pla­će­nog ubi­cu za te zlo­či­ne. Ina­če, Vol se ovim po­vo­dom još ni­je lič­no ogla­ša­vao, a po­li­cij­ski de­tek­ti­vi od­bi­ja­ju da pre­ci­zi­ra­ju ka­kve do­ka­ze su pri­ku­pi­li, is­ti­ču­ći da na­sta­vlja­ju da is­tra­žu­ju.

De­tek­ti­vi iz Los An­đe­le­sa su re­kli i da su raz­go­va­ra­li s pri­ja­te­lji­ma, ro­đa­ci­ma i biv­šim za­po­sle­ni­ma u biv­šoj Vo­lo­voj kom­pa­ni­ji, ko­ji su im ka­za­li da je on u Cr­noj Go­ri. List „Los An­đe­les tajms” tvr­di i da Cr­na Go­ra, ze­mlja iz is­toč­ne Evro­pe, ne­ma ugo­vor o eks­tra­di­ci­ji sa Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma.
Pre­ma po­da­ci­ma iz cr­no­gor­skog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, Ri­čard Vol je u Ko­to­ru osno­vao fir­mu „Wel­dedfiktures”. Kom­pa­ni­ja je osno­va­na 21. ju­na 2017. go­di­ne, sje­di­šte je u Do­bro­ti, a re­gi­stro­va­na je za pro­di­zvod­nju na­mje­šta­ja.

Po pi­sa­nju ame­rič­kih me­di­ja, Ri­čar­da Vo­la, sta­rog 64 go­di­ne, po­li­ci­ja sum­nji­či da je or­ga­ni­zo­vao tri ubi­stva. Ka­ko na­vo­de is­tra­ži­te­lji, na­ru­čio je ubi­stvo Dže­fri­ja Taj­du­sa ko­ji je 2007. go­di­ne za­stu­pao kli­jen­ta ko­ji je tu­žio Vo­la za 11 mi­li­o­na do­la­ra. List „Nju­jork post” pi­še da je u no­vem­bru 2009. go­di­ne Taj­dus do­bio spor, a već u de­cem­bru bio je mr­tav. Isto se de­si­lo sa Hu­a­nom Men­de­zom ko­ji je Vo­la tu­žio 2010. go­di­ne, a 2011. je ubi­jen.
Tre­će ubi­stvo, pre­ma na­vo­di­ma ame­rič­ke po­li­ci­je, po­či­nje­no je u Las Ve­ga­su u ma­ju ka­da je ubi­jen Dej­vid Džejms Var­gas, ko­ji je Vo­lu du­go­vao 100.000 do­la­ra.

Pred­stav­nik po­li­ci­je Los An­đe­le­sa Vik­tor Le­van­dov­ski re­kao je za TV KCAL 9 da po­li­caj­ce ni­šta ne spre­ča­va da kre­nu u Cr­nu Go­ru, u po­tra­gu za Vo­lom.
Le­van­dov­ski ka­že da su svje­do­ci i fi­zič­ki do­ka­zi do­ve­li is­tra­ži­te­lje do Vo­la, ali je na­veo da se slu­čaj pro­tiv nje­ga i da­lje na­sta­vlja. Vol, ipak, ni­je zva­nič­no op­tu­žen. De­tek­ti­vi su u ju­nu po­ku­ša­li da ga sa­slu­ša­ju, ali su tek ta­da ot­kri­li da je na­pu­stio ze­mlju.
Di­rekt­ni po­či­ni­lac ubi­stva je i da­lje na slo­bo­di, pre­ni­je­li su ame­rič­ki me­di­ji. U ma­ju ove go­di­ne de­tek­tiv ko­ji je vo­dio is­tra­gu o ubi­stvu Taj­du­sa pu­stio je kom­po­zit­ni cr­tež na ko­me se vi­di čo­vjek star oko 30 go­di­na, ko­ji bi mo­gao bi­ti po­či­ni­lac.
Ame­rič­ki me­di­ji su pre­ni­je­li i da Vol vi­še ne po­sje­du­je kom­pa­ni­ju u SAD, jer je pro­dao sre­di­nom ove go­di­ne, a pro­dao je i svo­ju ku­ću za mi­li­on do­la­ra. Vol je ta­da na­pu­stio mje­sto bo­rav­ka, ma­da vla­sti već odav­no vje­ru­ju da se sa­kri­va u Cr­noj Go­ri.
Ka­ko je pre­nio „Nju­jork post”, po­li­cij­ski ofi­ci­ri su sa­op­šti­li da po­sto­je slič­no­sti iz­me­đu sva tri slu­ča­ja ubi­stva – na­vod­no su žr­tve po­go­đe­ne od na­pa­da­ča iz ne­po­sred­ne bli­zi­ne – što im je po­mo­glo da po­ve­žu sva ubi­stva.
Advo­kat Ri­čar­da Vo­la, Ri­ki Ivi ka­zao je da su op­tu­žbe na ra­čun nje­go­vog kli­jen­ta ne­tač­ne, te da po­li­cij­ske tvrd­nje ne­ma­ju smi­sla.
– Slu­čaj­no je imao par­ni­cu sa lju­di­ma. To je sve. Za me­ne je to skroz ne­a­de­kvat­no – iz­ja­vio je Ivi.
Na no­vi­nar­sko pi­ta­nje gdje se na­la­zi Vol, nje­gov advo­kat je od­bio da to ko­men­ta­ri­še.
– Me­ni dje­lu­je da on za­slu­žu­je vi­še od su­đe­nja u oči­ma jav­nog mnje­nja. On ni­je bje­gu­nac. Ni­je op­tu­žen ni za šta – re­kao je Ivi.

(Dan)

Check Also

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić na konferenciji u Beogradu: Zajedničkim snagama protiv visokotehnološkog kriminala

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *