Početna » NOVOSTI » Društvo » STIŽE NOVA ANDROID APLIKACIJA: Podgorica na klik

STIŽE NOVA ANDROID APLIKACIJA: Podgorica na klik

U de­cem­bru se oče­ku­je pr­va pre­zen­ta­ci­ja an­dro­id apli­ka­ci­je „Klik Pod­go­ri­ca” ko­ja će slu­ži­ti po­bolj­ša­nju mo­bil­no­sti kod omla­di­ne, oso­ba sa in­va­li­di­te­tom i lju­di ko­ji ko­ri­ste al­ter­na­tiv­ne na­či­ne pre­vo­za u Pod­go­ri­ci. To je od­lu­če­no da­nas na sa­stan­ku gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce Sla­vo­lju­ba Sti­je­po­vi­ća i se­kre­ta­ra za ko­mu­nal­ne po­slo­ve i sa­o­bra­ćaj Mar­ka Ra­ko­če­vi­ća sa pred­stav­ni­kom NVO Mla­di­in­fo Mon­te­ne­gro Dže­ma­lom Le­ki­ćem ko­ji je i vo­đa pro­jek­ta. Pro­je­kat fi­nan­si­ra Te­le­nor fon­da­ci­ja, a pod­ra­zu­mi­je­va iz­ra­du apli­ka­ci­ja i veb saj­ta ko­ji će sa­dr­ža­ti in­for­ma­ci­je i na­vi­ga­ci­ju do naj­bi­žeg- oda­bra­nog od­re­di­šta u od­no­su na tre­nut­nu lo­ka­ci­ju ko­ri­sni­ka za par­king za li­ca sa in­va­li­di­te­tom, objek­te sa obez­bi­je­đe­nim pri­stu­pom za oso­be sa in­va­li­di­te­tom, de­žur­ne apo­te­ke, pet fri­en­dli objek­te, red vo­žnje i sta­ja­li­šta za grad­ske auto­bu­se, red vo­žnje i sta­ni­cu za vo­zo­ve. Ta­ko­đe, apli­ka­ci­ja će sar­ža­ti sek­ci­ju gdje će ko­ri­sni­ci mo­ći da se in­for­mi­šu o zna­čaj­nim de­ša­va­nji­ma i tre­nut­nim ak­tiv­no­sti­ma u gra­du. Plan je i da se ucr­ta­ju bi­ci­kli­stič­ke sta­ze kao i par­king mje­sta za bi­ci­kli­ste.


– Sve ovo ko­re­spon­di­ra sa na­po­ri­ma gra­da da se iz­vr­ši di­gi­ta­li­za­ci­ja grad­skog pre­vo­za. Grad će pru­ži­ti svu teh­nič­ku po­moć ka­ko bi ova­kvi pro­jek­ti ko­ji su od ko­ri­sti za sve na­še su­gra­đa­ne, bi­li re­li­zo­va­ni- is­ta­kao je Sti­je­po­vić.
Ra­ko­če­vić je is­ta­kao da će obez­bi­je­di­ti ma­pu sa sta­ja­li­šti­ma, bro­je­vima li­ni­ja i na­zi­vima sta­ja­li­šta kao i dru­gim po­treb­nim in­for­ma­ci­jama.
– Iz­ra­da apli­ka­ci­je, za­jed­no sa uvo­đe­njem TX ta­bli­ca i elek­tron­ske kar­te, sve u cje­lo­sti će una­pri­je­di­ti si­stem sa­o­bra­ća­ja u Glav­nom gra­du – re­kao je Ra­ko­če­vić.

(Dan)

Check Also

Najviše prijava za “”Hiljadu plus” stiglo iz Podgorice, evo ŠTA DALJE

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

Da li će podgorički “ZOO VRT” biti ZATVOREN? Miličkoviću odbijen zahtjev za dobijanje dozvole

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte ...

1 komentar

  1. Robert David

    Trebate li zajam s niskom kamatnom stopom onda nas kontaktirajte preko: ([email protected])

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *