Početna » NOVOSTI » Društvo » NESREĆNI OTAC IZ PLJEVALJA TRAŽI PRAVDU: Negov sin Milosav (18) umro ispred ordinaciji čekajući pregled
Foto ilustracija

NESREĆNI OTAC IZ PLJEVALJA TRAŽI PRAVDU: Negov sin Milosav (18) umro ispred ordinaciji čekajući pregled

Plje­vljak Želj­ko Go­jak, ko­me je 17. sep­tem­bra ove go­di­ne pre­mi­nuo  sin Mi­lo­sav (18), pod­nio je kri­vič­nu pri­ja­vu plje­valj­skom tu­ži­la­štvu i po­li­ci­ji jer tvr­di da su za smrt nje­go­vog dje­te­ta kri­vi lje­ka­ri u bol­ni­ci u Plje­vlji­ma.

U iz­ja­vi za „Dan“ Go­jak ne že­li da ot­kri­va ime­na lje­ka­ra, ali je to uči­nio u da­toj iz­ja­vi u po­li­ci­ji i tu­ži­la­štvu. Mi­lo­sav Go­jak pre­mi­nuo je is­pred vra­ta pri­vat­ne or­di­na­ci­je, gdje je, ka­ko tvr­di nje­gov otac, na­kon vi­še­dnev­nog če­ka­nja do­ve­den iz plje­valj­ske bol­ni­ce da sni­mi krv­ne su­do­ve, zbog trom­ba ko­ji se for­mi­rao na­kon ope­ra­ci­je u is­toj usta­no­vi.

Želj­ko Go­jak na­vo­di da je Mi­lo­sav 3. sep­tem­bra u se­lu Ma­o­če, gdje ži­vi nje­go­va po­ro­di­ca, imao udes dok je upra­vljao trak­to­rom, da su ga dru­go­vi pre­ve­zli do bol­ni­ce u Plje­vlji­ma, gdje je oba­vlje­na ope­ra­ci­ja i od­stra­nje­na sle­ze­na. Ka­ko tvr­di Go­jak, ka­da je nje­gov sin tre­ba­lo da iza­đe iz bol­ni­ce, si­tu­a­ci­ja je po­če­la da se kom­pli­ku­je, jer su lje­ka­ri usta­no­vi­li da mu se for­mi­rao tromb, zbog ko­ga je i pre­mi­nuo po­sli­je ne­ko­li­ko da­na is­pred vra­ta pri­vat­ne or­di­na­ci­je. U toj am­bu­lan­ti, ka­ko na­vo­di otac, nje­go­vom si­nu je tre­ba­lo da sni­me krv­ne su­do­ve, jer za taj pre­gled u plje­valj­skoj bol­ni­ci ni­je bi­lo uslo­va, a lje­ka­ri ga ra­ni­je ni­je­su upu­ti­li u Kli­nič­ki cen­tar u Pod­go­ri­cu ili na ne­ko dru­go mje­sto.
– Pri­li­kom sni­ma­nja na ul­tra­zvu­ku i ske­ne­ru utvr­đe­no je da mu je slo­mljen sed­mi pr­šljen, na­pu­kla sle­ze­na i imao je ogre­bo­ti­nu na gla­vi – pri­ča vid­no po­tre­sen Želj­ko Go­jak i po­ja­šnja­va da je on sa­če­kao da na­kon pri­je­ma i sni­ma­nja bu­de za­vr­še­na i ope­ra­ci­ja.
Na­kon ope­ra­ci­je je­dan od lje­ka­ra, ko­ji mu je i pri­mio si­na, sa­op­šta­va mu da oče­ku­je da bu­de sve do­bro i da će nje­gov sin jed­no vri­je­me osta­ti u bol­ni­ci.
– Po­sli­je ope­ra­ci­je, ka­da se sin pro­bu­dio pi­tao sam ga ka­ko je a on mi je ka­zao da ga bo­li ra­na od ope­ra­ci­je i vrat­ni pr­šljen. Li­je­čen je na in­ten­ziv­noj nje­zi če­ti­ri ili pet da­na. Ni­je se ža­lio na dru­ge bo­lo­ve iz­u­zev na ra­nu i na vrat­ni dio. Sva­ko­dnev­no sam ga obi­la­zio i gle­dao, ra­na je za­ra­sta­la. An­ga­žo­va­li su mu fi­zi­o­te­ra­pe­u­ta ka­ko bi mo­gao lak­še da usta­je i da se kre­će – pri­ča Go­jak i do­da­je da je na­kon ne­ko­li­ko da­na opet sreo jed­nog od plje­valj­skih lje­ka­ra ko­ji mu je ka­zao da nje­gov sin na­red­nog da­na mo­že da ide ku­ći.
Go­jak tvr­di da je istog tog da­na nje­go­vog si­na po­če­la da bo­li li­je­va no­ga. Po­ža­lio se me­di­cin­skim se­stra­ma a one su oba­vi­je­sti­le de­žur­nog lje­ka­ra, ko­ji je kon­sta­to­vao da se ra­di o trom­bo­zi.
– Na­kon tih de­ša­va­nja dok­tor kon­sta­tu­je trom­bo­zu i od­mah mu da­je in­jek­ci­ju u sto­mak da se tromb ne ši­ri – ka­že Go­jak i na­vo­di da on o sve­mu sa­zna­je na­red­nog da­na ka­da do­la­zi iz se­la Ma­o­če u Plje­vlja da iz­ve­de si­na iz bol­ni­ce.
Po nje­go­vim ri­je­či­ma, ta­da od lje­ka­ra ko­ji je ope­ri­sao i vo­dio nje­go­vog si­na sa­zna­je da ni­šta ne­ma od ot­pu­sta ku­ći, kao i da mu je uklju­če­na te­ra­pi­ja.
– Pi­tam se zbog če­ga mom si­nu na­kon ope­ra­ci­je ni­je uklju­če­na te­ra­pi­ja, već su ga lje­ka­ri do­ve­li u tu po­zi­ci­ju da mu se for­mi­ra tromb – ka­že Go­jak i is­ti­če da tu ni­je kraj svih lje­kar­skih pro­ma­ša­ja i ne­bri­ge o dje­te­tu ko­je je ima­lo sa­mo osam­na­est go­di­na.
Otac na­vo­di da mu je lje­kar pred­lo­žio da bo­le­snog si­na od­ve­de u pri­vat­nu or­di­na­ci­ju ka­ko bi sni­mio krv­ne su­do­ve, jer za to ne­ma uslo­va u bol­ni­ci.
– Sa­zna­je­mo ta­da da će lje­kar do­ći tek za ne­ko­li­ko da­na ka­sni­je jer se na­la­zio u Be­o­gra­du. Lje­ka­ri ta­da od­lu­ču­ju da se sa­če­ka. Pi­tam se zbog če­ga su do­zvo­li­li da se to­li­ko če­ka dok do­đe lje­kar, a ni­je­su nam da­li uput za KCCG u Pod­go­ri­ci – ka­že Go­jak. Pre­gled u pri­vat­noj am­bu­lan­ti bio je za­ka­zan 17. sep­tem­bra u 12 ča­so­va.
Po nje­go­vim ri­je­či­ma, ipak se de­ša­va ne­sre­ća i nje­gov sin pri­je pre­gle­da krv­nih su­do­va umi­re is­pred vra­ta lje­kar­ske or­di­na­ci­je, čim se po­peo uz ste­pe­ni­ce. On na­vo­di da se pret­hod­no ja­vio de­žur­nom lje­ka­ru u plje­valj­skoj bol­ni­ci, da mu je isti odo­brio bol­nič­ko vo­zi­lo za pre­voz nje­ga i dvo­ji­ce pri­ja­te­lja, kao i po­koj­nog si­na do pri­vat­ne or­di­na­ci­je. Nje­gov sin sa dru­gog spra­ta hi­rur­škog odje­lje­nja si­la­zi niz ste­pe­ni­ce bez bi­lo či­je po­mo­ći, jer je lje­kar tvr­dio da mu po­moć ni­je bi­la po­treb­na, iako mu je bi­lo stro­go za­bra­nje­no kre­ta­nje dok je pri­mao te­ra­pi­ju.
– Pri­li­kom iz­la­ska uz ste­pe­ni­ce do ula­znih vra­ta or­di­na­ci­je, moj sin pa­da kao po­ko­šen. Lje­kar po­ku­ša­va da ga spa­si, da ga po­vra­ti u ži­vot, po­zi­va bol­ni­cu, a po­tom hit­na sa za­ka­šnje­njem od po­la sata sti­že. Vo­zi­lo Hit­ne po­mo­ći pre­vo­zi ga u bol­ni­cu, a me­ni se već ta­da či­ni­lo da je umro – ka­že Go­jak i do­da­je da mu se po­tom na­kon dva sa­ta sa­op­šta­va da mu je sin umro.
– Vje­ru­jem da za smrt mog si­na od­go­vor­nost sno­se lje­ka­ri iz plje­valj­ske bol­ni­ce. Zbog če­ga se če­kao pre­gled krv­nih su­do­va če­ti­ri ili pet da­na, ka­ko bi do­šao lje­kar u pri­vat­nu or­di­na­ci­ju iz Be­o­gra­da, a ni­je upu­ćen u Kli­nič­ki cen­tar, ako već ni­je bi­lo uslo­va da se pre­gled oba­vi u bol­ni­ci u Plje­vlji­ma.
Do­ku­men­ta­ci­ju o li­je­če­nju mog si­na još uvi­jek ni­je­sam do­bio i to tra­žim da mi se do­sta­vi. Iz­ra­ža­vam sum­nju da će lje­kar­ska do­ku­men­ta­ci­ja od stra­ne dok­to­ra bi­ti pre­pra­vlje­na. Zah­ti­je­vam od is­tra­žnih or­ga­na da se po­zo­vu lje­ka­ri ko­ji su li­je­či­li mog si­na na od­go­vor­nost i sma­tram da su mi oni ubi­li si­na – ka­že Go­jak i po­ja­šnja­va da je lje­kar­ska do­ku­men­ta­ci­ja ko­ju je kri­tič­nog da­na po­nio do pri­vat­ne or­di­na­ci­je ne­sta­la i da je ka­sni­je ni­je mo­gao pro­na­ći.
U po­ku­ša­ju da vi­še sa­zna­mo kon­tak­ti­ra­li smo i plje­valj­sko tu­ži­la­štvo, gdje nam je re­če­no da će se u na­red­nom pe­ri­o­du ra­di­ti po po­me­nu­toj pri­ja­vi.

Izvor: dan.co.me

Check Also

Prijava zbog prijetnji Lajoviću na Fejsbuku

Sudu za prekršaje podgorička policija podnijela je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv izvjesnog Alekse ...

KCCG za ljekare iz inostranstva platio oko pola miliona eura   

Angažovanje konsultanata i specijalista iz inostranstva Klinički centar koštalo je u prošloj godini gotovo pola ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *