Početna » NOVOSTI » Hronika » PODGORIČANIN UBIO BRATA: Apelacioni sud mu smanjio kaznu

PODGORIČANIN UBIO BRATA: Apelacioni sud mu smanjio kaznu

Ape­la­ci­o­ni sud sma­njio je za tri go­di­ne ka­znu za­tvo­ra na ko­ju je Pod­go­ri­ča­nin Bo­žo Vu­ji­sić osu­đen zbog ubi­stva ro­đa­ka Igo­ra Mi­lo­še­vi­ća i ra­nja­va­nja kik-bok­se­ra Mir­ka Vla­ho­vi­ća.
Pr­vo­ste­pe­nom pre­su­dom, ko­ju je do­ni­je­lo vi­je­će pod­go­rič­kog Vi­šeg su­da ko­jim je pred­sje­da­vao su­di­ja Vla­di­mir No­vo­vić, Vu­ji­sić je bio osu­đen na 11 go­di­na i dva mje­se­ca za­tvo­ra. Ape­la­ci­o­ni sud uva­žio je žal­bu Vu­ji­si­će­vog advo­ka­ta Mar­ka Ko­va­ča i ka­znu sma­njio na osam go­di­na i dva mje­se­ca.

Vu­ji­si­ću je sta­vlje­no na te­ret da je iz­vr­šio kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju sa kri­vič­nim dje­lom ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja.
Ape­la­ci­o­ni sud pri­hva­tio je stav advo­ka­ta Ko­va­ča da Vi­ši sud ni­je u do­volj­noj mje­ri ci­je­nio okol­nost da je Vu­ji­sić kri­vič­no dje­lo po­či­nio kao mla­đu pu­no­ljet­nik, od­no­sno po tek na­vr­še­noj 18. go­di­ni. Ta­ko­đe, pri­hva­će­ni su i na­vo­di advo­ka­ta da ni­je cij­e­na ni okol­nost da je osu­đe­ni iz­ra­zio ka­ja­nje zbog spor­nog do­ga­đa­ja jer je li­šio ži­vo­ta ro­đa­ka i naj­bo­ljen pri­ja­te­lja, sa ko­jim je bio ne­raz­dvo­jan, a či­ji otac se ni­je pri­dru­žio kri­vič­nom go­nje­nju.

Pre­ma na­vo­di­ma op­tu­žni­ce tu­ži­o­ca Su­za­ne Mi­lić, Vu­ji­sić je 23.11.2014. go­di­ne, oko tri ča­sa, u Pod­go­ri­ci, u ugo­sti­telj­skom objek­tu „Mr Kool”, umi­šljaj­no po­ku­šao da ubi­je vi­še oso­ba ta­ko što se, na­kon su­ko­ba ko­ji je imao sa ošte­će­nim Vla­ho­vi­ćem i ko­no­ba­rom Dar­kom Pe­jo­vi­ćem zbog iz­bje­ga­va­nja da pla­ti ra­čun ko­ji je na­pra­vio u tom lo­ka­lu i fi­zič­kog ob­ra­ču­na ko­ji je imao sa Vla­ho­vi­ćem, u lo­kal vra­tio na­o­ru­žan pi­što­ljem mar­ke „TT cr­ve­na za­sta­va”.
– Vla­ho­vić ga je uhva­tio za de­snu ru­ku u ko­joj je dr­žao pi­štolj i gur­nuo ga na šank, da bi mu od­u­zeo pi­štolj iz ru­ke, uda­riv­ši ga dva­put li­je­vom ru­kom u pred­je­lu gla­ve. U tom mo­men­tu im je pri­šao Igor Mi­lo­še­vić, po­ku­ša­va­ju­ći da odvo­ji Vla­ho­vi­ća od svog ro­đa­ka, što je Vu­ji­sić is­ko­ri­stio i is­pa­lio je­dan me­tak u prav­cu gla­ve Vla­ho­vi­ća, svje­stan da pu­ca­ju­ći u nje­go­vom prav­cu u pred­je­lu vi­tal­nih dje­lo­va ti­je­la mo­že na­stu­pi­ti smrt, te da pri­tom is­pa­lje­nim met­kom mo­že po­go­di­ti i ošte­će­nog Mi­lo­še­vi­ća, ko­jeg je i usmr­tio. Ta­da je Vla­ho­vi­ća po­go­dio u pred­je­lu gor­nje vi­li­ce, na­no­se­ći mu te­šku tje­le­snu po­vre­du u vi­du pro­strel­ne ra­ne, a Mi­lo­še­vi­ća u grud­ni koš, na­no­se­ći mu te­šku tje­le­snu po­vre­du od ko­je je na­stu­pi­la smrt – pi­še u op­tu­žni­ci.

(Dan)

Check Also

I majka će odgovarati zbog ubistva malog Pavla (VIDEO)

Nermin Šišić iz Tuzle vjerovatno neće biti jedini koji će odgovarati zbog ubistva petnaestomjesečnog P.J. ...

POTRESNO! 40 DANA OD UBISTVA OLIVERA IVANOVIĆA: Mali Bogdan doziva tatu i traži da se igraju!

Tuga. a posebno je bolno kad njegov najmlađi sin Bogdan u dječjoj igri dozivaoca. Oni ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *