Home / NOVOSTI / Hronika / PODGORIČANIN UBIO BRATA: Apelacioni sud mu smanjio kaznu

PODGORIČANIN UBIO BRATA: Apelacioni sud mu smanjio kaznu

Ape­la­ci­o­ni sud sma­njio je za tri go­di­ne ka­znu za­tvo­ra na ko­ju je Pod­go­ri­ča­nin Bo­žo Vu­ji­sić osu­đen zbog ubi­stva ro­đa­ka Igo­ra Mi­lo­še­vi­ća i ra­nja­va­nja kik-bok­se­ra Mir­ka Vla­ho­vi­ća.
Pr­vo­ste­pe­nom pre­su­dom, ko­ju je do­ni­je­lo vi­je­će pod­go­rič­kog Vi­šeg su­da ko­jim je pred­sje­da­vao su­di­ja Vla­di­mir No­vo­vić, Vu­ji­sić je bio osu­đen na 11 go­di­na i dva mje­se­ca za­tvo­ra. Ape­la­ci­o­ni sud uva­žio je žal­bu Vu­ji­si­će­vog advo­ka­ta Mar­ka Ko­va­ča i ka­znu sma­njio na osam go­di­na i dva mje­se­ca.

Vu­ji­si­ću je sta­vlje­no na te­ret da je iz­vr­šio kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo u po­ku­ša­ju sa kri­vič­nim dje­lom ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja.
Ape­la­ci­o­ni sud pri­hva­tio je stav advo­ka­ta Ko­va­ča da Vi­ši sud ni­je u do­volj­noj mje­ri ci­je­nio okol­nost da je Vu­ji­sić kri­vič­no dje­lo po­či­nio kao mla­đu pu­no­ljet­nik, od­no­sno po tek na­vr­še­noj 18. go­di­ni. Ta­ko­đe, pri­hva­će­ni su i na­vo­di advo­ka­ta da ni­je cij­e­na ni okol­nost da je osu­đe­ni iz­ra­zio ka­ja­nje zbog spor­nog do­ga­đa­ja jer je li­šio ži­vo­ta ro­đa­ka i naj­bo­ljen pri­ja­te­lja, sa ko­jim je bio ne­raz­dvo­jan, a či­ji otac se ni­je pri­dru­žio kri­vič­nom go­nje­nju.

Pre­ma na­vo­di­ma op­tu­žni­ce tu­ži­o­ca Su­za­ne Mi­lić, Vu­ji­sić je 23.11.2014. go­di­ne, oko tri ča­sa, u Pod­go­ri­ci, u ugo­sti­telj­skom objek­tu „Mr Kool”, umi­šljaj­no po­ku­šao da ubi­je vi­še oso­ba ta­ko što se, na­kon su­ko­ba ko­ji je imao sa ošte­će­nim Vla­ho­vi­ćem i ko­no­ba­rom Dar­kom Pe­jo­vi­ćem zbog iz­bje­ga­va­nja da pla­ti ra­čun ko­ji je na­pra­vio u tom lo­ka­lu i fi­zič­kog ob­ra­ču­na ko­ji je imao sa Vla­ho­vi­ćem, u lo­kal vra­tio na­o­ru­žan pi­što­ljem mar­ke „TT cr­ve­na za­sta­va”.
– Vla­ho­vić ga je uhva­tio za de­snu ru­ku u ko­joj je dr­žao pi­štolj i gur­nuo ga na šank, da bi mu od­u­zeo pi­štolj iz ru­ke, uda­riv­ši ga dva­put li­je­vom ru­kom u pred­je­lu gla­ve. U tom mo­men­tu im je pri­šao Igor Mi­lo­še­vić, po­ku­ša­va­ju­ći da odvo­ji Vla­ho­vi­ća od svog ro­đa­ka, što je Vu­ji­sić is­ko­ri­stio i is­pa­lio je­dan me­tak u prav­cu gla­ve Vla­ho­vi­ća, svje­stan da pu­ca­ju­ći u nje­go­vom prav­cu u pred­je­lu vi­tal­nih dje­lo­va ti­je­la mo­že na­stu­pi­ti smrt, te da pri­tom is­pa­lje­nim met­kom mo­že po­go­di­ti i ošte­će­nog Mi­lo­še­vi­ća, ko­jeg je i usmr­tio. Ta­da je Vla­ho­vi­ća po­go­dio u pred­je­lu gor­nje vi­li­ce, na­no­se­ći mu te­šku tje­le­snu po­vre­du u vi­du pro­strel­ne ra­ne, a Mi­lo­še­vi­ća u grud­ni koš, na­no­se­ći mu te­šku tje­le­snu po­vre­du od ko­je je na­stu­pi­la smrt – pi­še u op­tu­žni­ci.

(Dan)

Check Also

PODGORICA: Evo kako je danas čišćen naš grad (FOTO)

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *