Home / NOVOSTI / Društvo / U CG sa HIV-om živi troje djece

U CG sa HIV-om živi troje djece

U Cr­noj Go­ri ži­ve tri dje­te­ta in­fi­ci­ra­na HIV-om, sa­op­šti­la je za „Dan” dok­tor­ka Alek­san­dra Mar­ja­no­vić iz Sa­vje­to­va­li­šta za HIV In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje (IJZ). Ona ka­že da je od 1989. ot­kri­ve­no pet slu­ča­je­va gdje su dje­ca ima­la HIV, te da je u me­đu­vre­me­nu jed­na be­ba pre­mi­nu­la, a jed­na oso­ba je po­sta­la pu­no­ljet­na.
– Dvo­je dje­ce je HIV do­bi­lo pre­ko maj­ke, od­no­sno ro­đe­ni su sa in­fek­ci­jom. Jed­no di­je­te je za­ra­že­no u ak­ci­den­tal­noj si­tu­a­ci­ji, od­no­sno pre­ko tran­sfu­zi­je pri­li­kom ope­ra­ci­je ko­ja ni­je ra­đe­na u Cr­noj Go­ri. Ta dje­ca su sta­bil­na i na te­ra­pi­ji, oni su osnov­ci i vo­de nor­ma­lan ži­vot. Je­su dru­ga­či­ji, ali su na te­ra­pi­ji i to ih ne spu­ta­va da bu­du uklju­če­ni u sve pro­ce­se, kao i nji­ho­vi vr­šnja­ci – po­ja­šnja­va Mar­ja­no­vi­će­va.
Ona na­vo­di da broj­ka od tro­je HIV po­zi­tiv­ne dje­ce vje­ro­vat­no ni­je ko­nač­na, jer ni mno­gi od­ra­sli ne zna­ju da ima­ju vi­rus.
– Trud­ni­ce uglav­nom ne ra­de te­sto­ve na HIV i po­sto­ji mo­guć­nost da bu­du za­ra­že­ne, a da to i ne zna­ju, i da ro­de di­je­te sa in­fek­ci­jom. Ne po­sto­ji oba­ve­za pro­vje­ra­va­nja HIV sta­tu­sa kod trud­ni­ca, pa se te stva­ri i ne ot­kri­ju, ma­da ne­ki gi­ne­ko­lo­zi pre­po­ru­ču­ju te te­sto­ve. Ipak, ta prak­sa ni­je za­ži­vje­la, ta­ko da mi ne zna­mo pra­vo sta­nje – is­ta­kla je Mar­ja­no­vi­će­va.

Pod­sje­ća da su do kra­ja pro­šle go­di­ne re­gi­stro­va­ne 223 oso­be sa HIV-om i AIDS-om. Od tog bro­ja 51 oso­ba je umr­la, a ne­što ma­lo vi­še od po­lo­vi­ne pa­ci­je­na­ta lje­ka­ru se ja­vi­lo u sta­di­ju­mu AIDS-a.
– U po­sled­njim go­di­na­ma je po­ve­ćan broj oso­ba ko­je ima­ju HIV ili AIDS jer je po­sta­lo do­stup­ni­je i te­sti­ra­nje na ovaj vi­rus. Upr­kos to­me te­sti­ra­nje ni­je na za­do­vo­lja­va­ju­ćem ni­vou, pr­ven­stve­no zbog iz­ra­že­ne stig­me i dis­kri­mi­na­ci­je. Naj­če­šći na­čin pre­no­še­nja HIV in­fek­ci­je je sek­su­al­nim pu­tem i to ne­što u ma­lo ve­ćem pro­cen­tu ho­mo i bi­sek­su­al­nim pu­tem – ob­ja­šnja­va Mar­ja­no­vi­će­va.
Ona is­ti­če da su dje­ca ko­ja ima­ju HIV vak­ci­ni­sa­na, jer je to ja­ko zna­čaj­no za nji­ho­vo zdra­vlje, ka­ko bi se za­šti­ti­la od spo­lja­šnjih pri­jet­nji.

– Na­rav­no, po­sto­je ne­ke vak­ci­ne ko­je oni ne smi­ju da do­bi­ju, jer mo­gu da pro­du­be imu­no­su­pre­si­ju. Ta dje­ca vo­de ma­lo dru­ga­či­ji ži­vot jer mo­ra­ju da se pa­ze, ali za­hva­lju­ju­ći te­ra­pi­ja­ma ko­je su do­stup­ne, mo­gu da ži­ve kao i svi osta­li. Ka­da od­ra­stu, mo­gu ima­ti dje­cu, na­rav­no, uz pra­će­nje lje­ka­ra ka­ko bi se spri­je­či­lo pre­no­še­nje in­fek­ci­je – na­vo­di Mar­ja­no­vi­će­va.
Vak­ci­na­ci­ja je je­dan od na­či­na da se za­šti­te i dje­ca sa HIV-om, a Cr­na Go­ra je go­to­vo je­di­na dr­ža­va u re­gi­o­nu ko­ja je zbog vi­so­kih sto­pa imu­ni­za­ci­ja, a ko­je su išle i pre­ko 95 od­sto u od­re­đe­nim go­di­šti­ma, bi­la i još uvi­jek je po­šte­đe­na ma­sov­nog obo­li­je­va­nja od za­ra­znih bo­le­sti ko­je se mo­gu spri­je­či­ti vak­ci­na­ci­jom.
Na­čel­nik odje­lje­nja za imu­no­pro­fi­lak­su, pri­pre­mu i kon­tro­lu put­ni­ka u me­đu­na­rod­nom sa­o­bra­ća­ju u In­sti­tu­tu za jav­no zdra­vlje Se­nad Be­gić ka­že da je do­šlo do raz­vi­ja­nja po­gre­šnog uvje­re­nja da se ne­ke za­ra­zne bo­le­sti vi­še ne ja­vlja­ju, da su dio pro­šlo­sti, te da su to­li­ko „bla­ge“ da ne pred­sta­vlja­ju pri­jet­nju po zdra­vlje dje­ce. Zbog to­ga ne­ki ro­di­te­lji vi­še ne shva­ta­ju opa­snost za­ra­znih bo­le­sti i ne shva­ta­ju zna­čaj vak­ci­na­ci­ja, či­me su vak­ci­ne po­sta­le žr­tva sop­stve­nog uspje­ha.

– Isto­vre­me­no, ro­di­te­lji u Cr­noj Go­ri, na­ža­lost, ni­su osta­li imu­ni na sve ja­če gla­so­ve pri­pad­ni­ka an­ti­vak­ci­nal­nih po­kre­ta ko­ji ha­ra­ju re­gi­o­nom, što je re­zul­ti­ra­lo od­re­đe­nom zbu­nje­no­šću ro­di­te­lja ko­ji ne od­bi­ja­ju već sve vi­še od­la­žu vak­ci­na­ci­ju svo­je dje­ce sko­ro is­klju­či­vo sa MMR vak­ci­nom ka ne­kom sta­ri­jem uz­ra­stu. Na­ša tre­nut­na si­tu­a­ci­ja uka­zu­je da se sa imu­ni­za­ci­ja­ma ka­sni, a naj­i­zra­že­ni­ji su kod MMR vak­ci­ne – od­re­đe­ni broj dje­ce vak­ci­nu pri­ma u uz­ra­stu ka­sni­jem ne­go što je pred­vi­đe­no, što je po­ten­ci­jal­no opa­sno jer, iz­me­đu osta­log, pro­du­ža­va vri­je­me to­kom ko­jeg je di­je­te ne­za­šti­će­no od za­ra­znih bo­le­sti i po­ve­ća­va ri­zik da obo­li od po­ten­ci­jal­no ja­ko opa­snih bo­le­sti. Mno­ge dr­ža­ve i mo­der­na dru­štva su se „ope­kli“ i pla­ti­li su sku­pu ci­je­nu za­bo­ra­vlja­nja zna­ča­ja imu­ni­za­ci­ja. Ta­ko je Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja zbog pa­da ob­u­hva­ta vak­ci­na­ma po­čet­kom 21. vi­je­ka do­ži­vje­la ve­li­ku epi­de­mi­ju ma­lih bo­gi­nja, Ru­mu­ni­ja tre­nut­no bi­lje­ži naj­ve­ću epi­de­mi­ju mor­bi­la u po­sled­njim go­di­na­ma, a slič­na je si­tu­a­ci­ja i sa Ita­li­jom i ne­kim dru­gim raz­vi­je­nim dr­ža­va­ma Evro­pe. Neo­d­go­vor­no je, i u si­tu­a­ci­ji ka­da se u Evro­pi bi­lje­že hi­lja­de obo­lje­lih od ma­lih bo­gi­nja i ka­da na­šoj dje­ci pri­je­ti obo­li­je­va­nje i umi­ra­nje od dav­no za­bo­ra­vlje­nih za­ra­znih bo­le­sti – kraj­nje je opa­sno za­ne­ma­ri­va­ti zna­čaj vak­ci­na – is­ta­kao je Be­gić.

(Dan)

Check Also

Ćatoviću produžen pritvor, ključni dokaz podmetnut na mjestu ubistva?

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *