Početna » NOVOSTI » Hronika » Kazna za ubistvo rođaka smanjena za tri godine

Kazna za ubistvo rođaka smanjena za tri godine

Kri­vič­no vi­je­će Ape­la­ci­o­nog su­da pre­i­na­či­lo je pre­su­du Bo­žu Vu­ji­si­ću, ko­ji je bio osu­đen na je­din­stve­nu ka­znu od 11 go­di­na i dva mje­se­ca za­tvo­ra zbog ubi­stva ro­đa­ka Igo­ra Mi­lo­še­vi­ća i ra­nja­va­nja kik-bok­se­ra Mir­ka Vla­ho­vi­ća 2014. go­di­ne. Pre­su­da je pre­i­na­če­na u di­je­lu od­lu­ke o ka­zni, ko­ja mu je sa­da sma­nje­na na osam go­di­na i dva mje­se­ca ro­bi­je. Pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du u Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci iz­re­klo je kri­vič­no vi­je­će su­di­je Vla­di­mi­ra No­vo­vi­ća.

Vu­ji­si­ću se su­di­lo zbog te­škog ubi­stva u po­ku­ša­ju iz čla­na 144 u sti­ca­ju sa kri­vič­nim dje­lom ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja.
Obra­zla­žu­ći pre­su­du, su­di­ja No­vo­vić je ka­zao da je Vu­ji­sić po­stu­pao s umi­šlja­jem. Sud je od­bra­nu okri­vlje­nog da on ni­je po­vu­kao oba­rač na pi­što­lju od­ba­cio kao sra­ču­na­tu na iz­bje­ga­va­nje kri­vi­ce. Sud je utvr­dio da je Vu­ji­sić is­pa­lio hi­tac ko­ji je po­go­dio Vla­ho­vi­ća, pro­šao mu kroz li­je­vi i de­sni obraz i po­go­dio Mi­lo­še­vi­ća u grud­ni koš, od če­ga je on pre­mi­nuo.
Pre­ma na­vo­di­ma op­tu­žni­ce, Vu­ji­sić je 23. no­vem­bra 2014. go­di­ne umi­šljaj­no po­ku­šao da ubi­je vi­še oso­ba na­kon su­ko­ba sa rad­ni­kom obez­bje­đe­nja Mir­kom Vla­ho­vi­ćem i ko­no­ba­rom. Sva­đa je na­sta­la zbog iz­bje­ga­va­nja da pla­ti ka­fan­ski ra­čun.

– U lo­kal se vra­tio na­o­ru­žan pi­što­ljem. Ta­da se po­no­vo su­ko­bio sa ko­no­ba­rom P.D. i Vla­ho­vi­ćem, ko­ji su po­ku­ša­li da mu uzmu pi­štolj. Ta­da ga je Vla­ho­vić uhva­tio za de­snu ru­ku u ko­joj je dr­žao pi­štolj i gur­nuo ga na šank, da bi mu od­u­zeo pi­štolj iz ru­ke, uda­riv­ši ga dva pu­ta li­je­vom ru­kom u pred­je­lu gla­ve. U tom mo­men­tu im je pri­šao Igor Mi­lo­še­vić, po­ku­ša­va­ju­ći da ga odvo­ji od okri­vlje­nog, što je Vu­ji­sić is­ko­ri­stio i is­pa­lio me­tak u prav­cu gla­ve Vla­ho­vi­ća i po­go­dio ga u pred­je­lu gor­nje vi­li­ce, a Mi­lo­še­vi­ća u grud­ni koš, na­no­se­ći mu te­šku tje­le­snu po­vre­du od ko­je je na­stu­pi­la smrt – na­vo­di se u pre­su­di.

(Dan)

Check Also

VIŠI SUD U BP: Šuntiću četiri godine zatvora

Beranac, Adnan Šuntić osuđen je na četiri godine zatvora zbog razbojništva u Sloveniji. odlukom Višeg ...

ZORICE, IZVUKLI SMO SE! SVE SMO IH ZAJE*ALI! Tajni snimak šalje na robiju još jednog Marjanovića

Policija je tajno snimila Vladimira Marjanovića, svekra ubijene Jelene Krsmanović Marjanović, dok je sa sinom ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *