Home / NOVOSTI / Društvo / NOVI PROTEST: Blokiraće saobraćaj dva sata
Stari put Podgorica - Danilovgrad FOTO: Čitalac Volim Podgoricu

NOVI PROTEST: Blokiraće saobraćaj dva sata

Re­gi­o­nal­ni put Bi­o­če-Ma­te­še­vo bi­će blo­ki­ran za sa­o­bra­ćaj u su­bo­tu, 14. ok­to­bra, od 11 do 13 ča­so­va, jer su mje­šta­ni Bra­to­no­ži­ća i Va­so­je­vi­ća za­ka­za­li pro­test na mo­stu na Bi­o­ču. Pro­test je, ka­ko je is­ta­kao Bo­ri­slav Bo­ro Đe­le­vić, član od­bo­ra za as­fal­ti­ra­nje re­gi­o­nal­nog pu­ta Bi­o­če-Ma­te­še­vo bio ne­mi­no­van, ob­zi­rom da pu­ne tri go­di­ne če­ka­ju na as­fal­ti­ra­nje još dva ki­lo­me­tra pu­ta, ko­ja su do apri­la ove go­di­ne naj­ka­sni­je tre­ba­la bi­ti go­to­va. Đe­le­vić je pod­sje­tio da su za as­fal­ti­ra­nje dva ki­lo­me­tra pu­ta, ima­li obe­ća­nje Vla­da­na Vu­če­li­ća, di­rek­to­ra Vo­do­vo­da, Sa­va Pa­ra­če, di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj i Mi­o­dra­ga Ba­kra­ča sa­vjet­ni­ka u Di­rek­ci­ji za sa­o­bra­ćaj.

– Oni se ni­su udo­sto­ji­li da se po­ja­ve ni na zbo­ru gra­đa­na ko­ji smo or­ga­ni­zo­va­li 30. sep­tem­bra zbog tog pro­ble­ma, iako smo ih zva­li ne sa­mo pu­tem me­di­ja već i lič­no, osta­vi­li do­pi­se na ar­hi­vi sva­ko­me po­seb­no. Gra­đa­ni su raz­o­ča­ra­ni i još jed­nom ih svi po­zi­va­mo da se po­ja­ve u su­bo­tu na mo­stu na Bi­o­ču da nam ma­kar od­go­vo­re pla­ni­ra­ju li i ka­da da do­vr­še as­fal­ti­ra­nje glav­nog pu­ta ko­ji su pri­je tri go­di­ne za­po­če­li i ni­su se vi­še vra­ća­li. Lič­no mi je Vu­če­lić re­kao u sep­tem­bru pro­šle go­di­ne da će sve bi­ti go­to­vo do apri­la ove go­di­ne jer je sve do­go­vo­re­no bi­lo sa ta­da­šnjim mi­ni­strom sa­o­bra­ća­ja Iva­nom Bra­jo­vi­ćem. Me­đu­tim, po­što je po­la go­di­ne pro­šlo i od apri­la ove go­di­ne i ja uza­lud po­ku­ša­vam na sve na­či­ne da do­đem do Vu­če­li­ća ili Ba­kra­ča. Ni­je nam osta­la dru­ga op­ci­ja ne­go da blo­ki­ra­mo put. Ako se ni ta­da ne po­ja­ve ili se bar ja­ve on­da će­mo sa pro­te­sti­ma na­sta­vi­ti i na­red­ne su­bo­te još ra­di­kal­ni­je. Blo­ki­ra­će­mo put ne sa­mo dva sa­ta već mno­go du­že plus će­mo po­zva­ti i pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća da nam se pri­dru­ži. Svi su oni iza­bra­ni vo­ljom na­ra­da i mo­ra­li bi da nam iza­đu u su­sret, ne sa­mo ne­dje­lju da­na pred iz­bo­re kad mi nji­ma tre­ba­mo ne­go kad i oni na­ma tre­ba­ju – ka­zao je Đe­le­vić

(Dan)

Check Also

STOJAN JE VOZEĆI PIJAN UBIO MARIJU, MILICU I SVETISLAVA: Evo šta je rekao na sudjenju

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *