Početna » NOVOSTI » Društvo » NOVI PROTEST: Blokiraće saobraćaj dva sata
Stari put Podgorica - Danilovgrad FOTO: Čitalac Volim Podgoricu

NOVI PROTEST: Blokiraće saobraćaj dva sata

Re­gi­o­nal­ni put Bi­o­če-Ma­te­še­vo bi­će blo­ki­ran za sa­o­bra­ćaj u su­bo­tu, 14. ok­to­bra, od 11 do 13 ča­so­va, jer su mje­šta­ni Bra­to­no­ži­ća i Va­so­je­vi­ća za­ka­za­li pro­test na mo­stu na Bi­o­ču. Pro­test je, ka­ko je is­ta­kao Bo­ri­slav Bo­ro Đe­le­vić, član od­bo­ra za as­fal­ti­ra­nje re­gi­o­nal­nog pu­ta Bi­o­če-Ma­te­še­vo bio ne­mi­no­van, ob­zi­rom da pu­ne tri go­di­ne če­ka­ju na as­fal­ti­ra­nje još dva ki­lo­me­tra pu­ta, ko­ja su do apri­la ove go­di­ne naj­ka­sni­je tre­ba­la bi­ti go­to­va. Đe­le­vić je pod­sje­tio da su za as­fal­ti­ra­nje dva ki­lo­me­tra pu­ta, ima­li obe­ća­nje Vla­da­na Vu­če­li­ća, di­rek­to­ra Vo­do­vo­da, Sa­va Pa­ra­če, di­rek­to­ra Di­rek­ci­je za sa­o­bra­ćaj i Mi­o­dra­ga Ba­kra­ča sa­vjet­ni­ka u Di­rek­ci­ji za sa­o­bra­ćaj.

– Oni se ni­su udo­sto­ji­li da se po­ja­ve ni na zbo­ru gra­đa­na ko­ji smo or­ga­ni­zo­va­li 30. sep­tem­bra zbog tog pro­ble­ma, iako smo ih zva­li ne sa­mo pu­tem me­di­ja već i lič­no, osta­vi­li do­pi­se na ar­hi­vi sva­ko­me po­seb­no. Gra­đa­ni su raz­o­ča­ra­ni i još jed­nom ih svi po­zi­va­mo da se po­ja­ve u su­bo­tu na mo­stu na Bi­o­ču da nam ma­kar od­go­vo­re pla­ni­ra­ju li i ka­da da do­vr­še as­fal­ti­ra­nje glav­nog pu­ta ko­ji su pri­je tri go­di­ne za­po­če­li i ni­su se vi­še vra­ća­li. Lič­no mi je Vu­če­lić re­kao u sep­tem­bru pro­šle go­di­ne da će sve bi­ti go­to­vo do apri­la ove go­di­ne jer je sve do­go­vo­re­no bi­lo sa ta­da­šnjim mi­ni­strom sa­o­bra­ća­ja Iva­nom Bra­jo­vi­ćem. Me­đu­tim, po­što je po­la go­di­ne pro­šlo i od apri­la ove go­di­ne i ja uza­lud po­ku­ša­vam na sve na­či­ne da do­đem do Vu­če­li­ća ili Ba­kra­ča. Ni­je nam osta­la dru­ga op­ci­ja ne­go da blo­ki­ra­mo put. Ako se ni ta­da ne po­ja­ve ili se bar ja­ve on­da će­mo sa pro­te­sti­ma na­sta­vi­ti i na­red­ne su­bo­te još ra­di­kal­ni­je. Blo­ki­ra­će­mo put ne sa­mo dva sa­ta već mno­go du­že plus će­mo po­zva­ti i pre­mi­je­ra Du­ška Mar­ko­vi­ća da nam se pri­dru­ži. Svi su oni iza­bra­ni vo­ljom na­ra­da i mo­ra­li bi da nam iza­đu u su­sret, ne sa­mo ne­dje­lju da­na pred iz­bo­re kad mi nji­ma tre­ba­mo ne­go kad i oni na­ma tre­ba­ju – ka­zao je Đe­le­vić

(Dan)

Check Also

Žene sa troje i više djece protestovale: Neće vas glasati nijedna majka

Stotinak majki protestovalo je juče ispred zgrade Opštine Pljevlja, kako bi ukazale na “nepravdu kojoj ...

“Markoviću, majke su TEMPIRANA BOMBA!”

Majke, bivše korisnice naknada za troje i više djece poručile su sa novog proteta ispred ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *