Početna » NOVOSTI » Hronika » U PODGORICI UHAPŠEN STUDENT: Silovao deset godina stariju djevojku?

U PODGORICI UHAPŠEN STUDENT: Silovao deset godina stariju djevojku?

Stu­dent A.M. (19) uhapšen je juče zbog sumnje da je u studentskom domu ko­ji se na­la­zi Pre­ko Mo­ra­če u Pod­go­ri­ci silovao deset godina stariju djevojku. Pri­ja­vu pro­tiv nje­ga pod­go­rič­koj po­li­ci­ji pod­ni­je­la je dje­voj­ka pri­je dvi­je no­ći.

Pre­ma sa­zna­nji­ma iz po­li­ci­je, dje­voj­ka ko­ja ne ži­vi u do­mu prek­si­noć je do­šla u tu zgra­du kod pri­ja­te­lja. Naime, sumnja se da je osumnjičeni mladić namamio da dođe u studentski dom prekjuče oko 18 časova. Kada je došla, on je u sobi u kojoj boravi upotrebom fizičke sile primorao na seksualni odnos, kada je silovao.
In­spek­to­ri pod­go­rič­ke po­li­ci­je od­mah su iza­šli na mje­sto de­ša­va­nja, oda­kle su iz­u­ze­li tra­go­ve. Dje­voj­ka je in­spek­to­ri­ma da­la iz­ja­vu, tvr­de­ći da je si­lo­va­na. Pri­ja­vlje­ni stu­dent ka­te­go­rič­no je ne­gi­rao kri­vi­cu.

Ka­ko bi utvr­di­li da li je pri­ja­va isti­ni­ta, is­tra­ži­te­lji su iz so­be u ko­joj je na­vod­no do­šlo do si­lo­va­nja iz­u­ze­li vi­še tra­go­va, ko­ji su upu­će­ni na vje­šta­če­nje. Ta­ko­đe, dje­voj­ka je od­ve­de­na na pre­gled, a nakon svih vještačenja, kako nam je potvređeno iz policije, stvorila se čvrsta sumnja da je djevojka zaista silovana.

(Dan)

Check Also

Uhapšen Vasilije Vujović zvani Štene!

Cetinjanin Vasilije Vujović zvani Štene uhapšen je jutros zbog nedoličnog ponašanja tokom saslušanja u policiji. Njega je, ...

PODGORICA: UHAPŠEN A.R. (30) PO MEĐUNARODNOJ POTJERNICI

Slu­žbe­ni­ci Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca uhap­si­li su dr­ža­vlja­ni­na Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne A.R. (30) iz Tre­bi­nja, za ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *