Početna » NOVOSTI » Ekonomija » MONTENEGROERLAJNZ PRELAZI NA ZIMSKI RED LETENJA: Do Beograda dva puta dnevno

MONTENEGROERLAJNZ PRELAZI NA ZIMSKI RED LETENJA: Do Beograda dva puta dnevno

Mon­te­ne­gro­er­lajnz (MA) će od ne­dje­lje po­če­ti da sa­o­bra­ća po zim­skom re­du le­te­nja, ko­ji će va­ži­ti do 24. mar­ta.
– Iz Pod­go­ri­ce za Be­o­grad le­to­vi će se oba­vlja­ti dva pu­ta dnev­no svim da­ni­ma, a zbog po­ve­ća­nog in­te­re­so­va­nja pet­kom i do tri pu­ta dnev­no. Iz Tiv­ta za Be­o­grad avi­o­ni Mon­te­ne­gro­er­laj­nza će sa­o­bra­ća­ti jed­nom dnev­no svim da­ni­ma, a po­ne­djelj­kom, če­tvrt­kom i su­bo­tom dva pu­ta dnev­no – pi­še u sa­op­šte­nju MA.

To­kom zi­me će do Lju­blja­ne le­tje­ti tri pu­ta sed­mič­no, utor­kom, pet­kom i ne­dje­ljom, dok će Pod­go­ri­ca sa Be­čom bi­ti po­ve­za­na sva­ko­dnev­no za­hva­lju­ju­ći sa­rad­nji sa Austri­jan er­laj­nzom.
Avi­o­ni MA će le­tje­ti dva pu­ta sed­mič­no za Frank­furt, dok će tre­ća sed­mič­na ro­ta­ci­ja bi­ti uve­de­na od 15. de­cem­bra do 12. ja­nu­a­ra. Ka Ci­ri­hu i Ri­mu će le­tje­ti tri pu­ta sed­mič­no. Do Pa­ri­za će le­tje­ti dva pu­ta, dok će tre­ća sed­mič­na ro­ta­ci­ja bi­ti uve­de­na od 14. de­cem­bra do 11. ja­nu­a­ra. Ka Mo­skvi će ta­ko­đe le­tje­ti tri pu­ta sed­mič­no.

(Dan)

Check Also

CRNOGORAC U BEOGRADU OSUĐEN NA GODINU I PO ZATVORA

Novljanin Nemanja Zurovac (20) osuđen je juče u beogradskom Višem sudu na godinu u po ...

Montenegro erlajnsu još dva miliona eura državne pomoći

Nacionalnom avioprevozniku Montenegro erlajnsu (MA) iz državnog budžeta isplaćena je 13. aprila ove godine nova ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *