Home / NOVOSTI / Ekonomija / MONTENEGROERLAJNZ PRELAZI NA ZIMSKI RED LETENJA: Do Beograda dva puta dnevno

MONTENEGROERLAJNZ PRELAZI NA ZIMSKI RED LETENJA: Do Beograda dva puta dnevno

Mon­te­ne­gro­er­lajnz (MA) će od ne­dje­lje po­če­ti da sa­o­bra­ća po zim­skom re­du le­te­nja, ko­ji će va­ži­ti do 24. mar­ta.
– Iz Pod­go­ri­ce za Be­o­grad le­to­vi će se oba­vlja­ti dva pu­ta dnev­no svim da­ni­ma, a zbog po­ve­ća­nog in­te­re­so­va­nja pet­kom i do tri pu­ta dnev­no. Iz Tiv­ta za Be­o­grad avi­o­ni Mon­te­ne­gro­er­laj­nza će sa­o­bra­ća­ti jed­nom dnev­no svim da­ni­ma, a po­ne­djelj­kom, če­tvrt­kom i su­bo­tom dva pu­ta dnev­no – pi­še u sa­op­šte­nju MA.

To­kom zi­me će do Lju­blja­ne le­tje­ti tri pu­ta sed­mič­no, utor­kom, pet­kom i ne­dje­ljom, dok će Pod­go­ri­ca sa Be­čom bi­ti po­ve­za­na sva­ko­dnev­no za­hva­lju­ju­ći sa­rad­nji sa Austri­jan er­laj­nzom.
Avi­o­ni MA će le­tje­ti dva pu­ta sed­mič­no za Frank­furt, dok će tre­ća sed­mič­na ro­ta­ci­ja bi­ti uve­de­na od 15. de­cem­bra do 12. ja­nu­a­ra. Ka Ci­ri­hu i Ri­mu će le­tje­ti tri pu­ta sed­mič­no. Do Pa­ri­za će le­tje­ti dva pu­ta, dok će tre­ća sed­mič­na ro­ta­ci­ja bi­ti uve­de­na od 14. de­cem­bra do 11. ja­nu­a­ra. Ka Mo­skvi će ta­ko­đe le­tje­ti tri pu­ta sed­mič­no.

(Dan)

Check Also

Drvo mira opet okupilo Barane i brojne goste: Pogledajte kako je bilo u Starobarskoj čaršiji (FOTO)

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *