Početna » NOVOSTI » Društvo » OTAC BLIZU ODLUKE DA SEBI PREKRATI MUKE: Policija ispitivala maloljetnu djecu…
FOTO: DAN

OTAC BLIZU ODLUKE DA SEBI PREKRATI MUKE: Policija ispitivala maloljetnu djecu…

Te­ško obo­lje­li Bje­lo­po­ljac Ve­se­lin Mi­ro­vić, či­ja tro­čla­na fa­mi­li­ja ži­vi u iz­u­zet­no lo­šim uslo­vi­ma, ka­že da pre­ži­vlja­va­ju ne­vje­ro­vat­no užasne tre­nut­ke, a po­seb­no ih je po­tre­slo to što je po­li­ci­ja ju­če sa­slu­ša­la nje­go­vu ma­lo­ljet­nu dje­cu A.M. i D.M.. Mi­ro­vić ka­že da je po­li­ci­ja to­kom is­pi­ti­va­nja nje­go­voj ma­lo­ljet­noj kćer­ki ka­za­la da ni­je smje­la da se obra­ća Ban­ci hra­ne za po­moć, kao i da će „diskvalifikovati” novinara „Dana”, Milovana Novovića.

Ve­se­lin Mi­ro­vić je pre­kju­če u raz­go­vo­ru za „Dan” is­pri­čao ka­ko je bli­zu od­lu­ci da se­bi pre­kra­ti mu­ke, jer dr­ža­va mu ne po­ma­že iako te­ško ži­vi i ne­ma nov­ca za tran­splan­ta­ci­ju sr­ca ko­ja ko­šta oko 200.000 eura. Nje­go­va ma­lo­ljet­na kćer­ka ra­ni­je je ape­lo­va­la za po­moć i obra­ća­la se Ban­ci hra­ne.

– Na­kon ob­ja­vljivanja tek­sta mo­ja dje­ca su ju­če bu­kval­no uhap­še­na. Iako se ra­di o ma­lo­ljet­nim li­ci­ma po­zva­na su da do­đu u bje­lo­polj­ski Cen­tar bez­bjed­no­sti, gdje je na njih vr­šen ne­vi­đen pri­ti­sak. Is­pi­ti­va­li su ih tri sa­ta i bu­kval­no im je pri­je­će­no da ka­žu da je kćer­ka iz­mi­sli­la da sam bo­le­stan, da sam bio u Be­o­gra­du na ope­ra­ci­ji, a iz­mi­sli­la je i da ne­ma­ju osnov­nih uslo­va za ži­vot – po­ža­lio se „Da­nu” Mi­ro­vić.
On is­ti­če da su dje­ca is­pi­ti­va­na u pri­su­stvu rad­ni­ce iz Cen­tra za so­ci­jal­ni rad, u po­li­cij­skoj zgra­di, ko­ja je, ka­ko ka­že kćer­ka, uglav­nom ću­ta­la.

– Još je mojoj kćerki u CB Bijelo Polje rečeno da će oni na­ći na­či­na da, ka­ko su ka­za­li, dis­kva­li­fi­ku­ju no­vi­na­ra Mi­lo­va­na No­vo­vi­ća, ko­ji je sve to na­pi­sao. I da taj no­vi­nar, ko­ji ina­če pre­no­si sve što mu mi sa­op­šti­mo i što je tač­no, na­vod­no osta­ne bez po­sla. Ovo je ne­ču­ve­no i ne­vi­đe­no – po­ru­čio je Mi­ro­vić.

On se pi­ta ko u ovoj dr­ža­vi ima pra­vo da dvo­je ma­lo­ljet­ne dje­ce is­pi­tu­je na ova­kav na­čin i bez pri­su­stva ro­di­te­lja.
– O ovo­me ću oba­vi­je­sti­ti svjet­sku jav­nost i tra­ži­ti po­moć od OEBS-a. Stra­šno je i ne­za­mi­sli­vo šta su ura­di­li is­pi­tu­ju­ći dje­cu, ko­ja su pot­pu­no pre­stra­še­na – pri­ča Mi­ro­vić, do­da­ju­ći da je „na kćer­ku vr­šen pri­ti­sak da po­rek­ne sve ono što je „Dan” na­pi­sao, a što je sve tač­no i što je ona, na­rav­no, od­bi­la”.

OTAC DJEVOJČICE: Anja UZNEMIRENA, ispitivana je u CB, nadležni otvarali frižider njenog brata

U Cen­tru bez­bjed­no­sti Bi­je­lo Po­lje po­tvr­đe­no nam je ne­zva­nič­no da su dje­ca is­pi­ta­na u ovoj usta­no­vi, ali da se o svim in­for­ma­ci­ja­ma u ve­zi sa ovim slu­ča­jem mo­že do­bi­ti sa­op­šte­nje na­kon što se re­dak­ci­ja „Da­na” u pi­sa­noj for­mi obra­ti na­čel­ni­ku. S ob­zi­rom na to da je u tre­nut­ku ka­da smo po­ku­ša­li da stu­pi­mo u kon­takt sa nad­le­žni­ma u CB Bi­je­lo Po­lje za­vr­še­no rad­no vri­je­me, ta­kvu vr­stu ko­mu­ni­ka­ci­je ju­če ni­je bi­lo mo­gu­će ostva­ri­ti. Sa­mo je po­tvr­đe­no da su dje­ca is­pi­ta­na u pri­su­stvu struč­nih slu­žbe­ni­ka iz Cen­tra za so­ci­jal­ni rad i da je sve ura­đe­no po pro­pi­su. Prije radnog vremena se nijesmo mogli obratiti s obzirom na to da smo informaciju o saslušanju djece dobili u popodnevnim satima.

Cr­ve­ni krst uru­čio do­na­ci­ju

Op­štin­ska or­ga­ni­za­ci­ja Cr­ve­nog kr­sta Bi­je­lo Po­lje uz po­moć do­na­to­ra pro­dav­ni­ce Pri­ma­Med vla­sni­štvo Da­li­bo­ra Vla­o­vi­ća, uru­či­la je hu­ma­ni­tar­nu po­moć za po­ro­di­cu Mi­ro­vić. Pri­ma­Med do­ni­rao im je hra­nu u vri­jed­no­sti pre­ko 100 eura.

– Op­štin­ska or­ga­ni­za­ci­ja Cr­ve­nog kr­sta Bi­je­lo Po­lje je za­hval­na do­na­to­ru na do­na­ci­ji ko­ja će ma­lo­ljet­noj dje­voj­či­ci olak­ša­ti sva­ko­dnev­ni ži­vot. Ovom pri­li­kom is­ti­če­mo da ovo ni­je pr­va do­na­ci­ja Op­štin­ske or­ga­ni­za­ci­je Cr­ve­nog kr­sta za ovu po­ro­di­cu, te da smo to­kom ove go­di­ne tri pu­ta in­ter­ve­ni­sa­li i po­ma­ga­li A.M. – ka­žu u bje­lo­polj­skom Cr­ve­nom kr­stu.

Po­moć za po­ro­di­cu Mi­ro­vić mo­že se upla­ti­ti na ži­ro ra­čun 505-0000000-326891-68.

Tvrde da su adekvatno reagovali

U bje­lo­polj­skom Cen­tru za so­ci­jal­ni rad kažu su da su u slu­ča­ju po­ro­di­ce Mi­ro­vić re­a­go­va­li u gra­ni­ca­ma nad­le­žno­sti. Di­rek­tor Cen­tra za so­ci­jal­ni rad Bi­je­lo Po­lje Ad­mir Mu­staj­ba­šić po­ja­šnja­va da su oni re­a­go­va­li po pri­je­mu fak­sa iz Cen­tra bez­bjed­no­sti Bi­je­lo Po­lje o ape­lu A.M. upu­će­nom Ban­ci hra­ne.

Uvi­dom u stam­be­ne uslo­ve utvr­di­li su, ka­ko ka­že, da u ku­ći ima elek­tri­čne ener­gi­je, da ne ži­ve u mra­ku, i da ima za­li­ha hra­ne.

– Sin Ve­se­li­na Mi­ro­vi­ća, D.M. je re­kao da mu se se­stra A.M. na­la­zi u Moj­kov­cu kod oca. Na­kon to­ga je kon­tak­ti­ran Cen­tar za so­ci­jal­ni rad u Moj­kov­cu, či­ji de­žur­ni rad­nik je sa pri­pad­ni­ci­ma po­li­ci­je oti­šao na da­tu adre­su i ta­mo za­te­kao Ve­se­li­na i nje­go­vu kćer­ku. U svo­jim iz­ja­va­ma de­man­to­va­li su na­vo­de ko­ji su im pre­do­če­ni, tj. iz­ja­vu kćer­ke ko­ju je pre­ni­je­la Ban­ka hra­ne, a Ve­se­lin je is­ta­kao ka­ko ni­je oče­ki­vao ova­ko jav­no pred­sta­vlja­ne nji­ho­ve po­ro­dič­ne si­tu­a­ci­je sa či­me se slo­ži­la i nje­go­va ma­lo­ljet­na kćer­ka. Iako je Mi­ro­vić iz­ja­vio va­šim no­vi­na­ma da se ra­di o „ne­ko­li­ko ari ze­mlji­šta”, uvi­dom u so­ci­jal­ni kar­ton utvr­đe­no je da isti po­sje­du­je  438,5 ari pa­šnja­ka, šu­ma i li­va­da. Ta­ko­đe je re­do­van ko­ri­snik jed­no­krat­nih po­mo­ći kod ovog cen­tra, a dis­kre­ci­o­nim pra­vom di­rek­to­ra mu je čak če­ti­ri pu­ta odo­bre­no pra­vo na ma­te­ri­jal­no obez­bje­đe­nje po­ro­di­ce i dječ­ji do­da­tak u tra­ja­nju po tri mje­se­ca, uz oba­ve­zu pre­i­spi­ti­va­nja po slu­žbe­noj du­žno­sti. Na­ža­lost, u pre­i­spi­ti­va­nju po slu­žbe­noj du­žno­sti, Mi­ro­vić je obi­la­žen vi­še pu­ta i ni­je za­te­čen na adre­si ko­ju je osta­vio cen­tru, a pro­mje­nu pre­bi­va­li­šta ni­je pri­ja­vio, ta­ko da je ovo pra­vo pre­sta­lo sa apri­lom 2016. go­di­ne jer ni­je ima­lo za­kon­skog osno­va za da­lji na­sta­vak ko­ri­šće­nja – tvr­di Mu­staj­ba­šić.

DAN

Check Also

Doprinosi se mogu smanjiti ako svi budu plaćali porez

Postoji prostor za smanjenje doprinosa za socijalno osiguranje, ali pod uslovom da se obezbijede prihodi ...

Danas nastavak suđenja za “Državni udar”  

Suđenje optuženima u slučaju pokušaja terorizma, na izborni dan, nastavlja se danas. Na pitanja će odgovarati ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *