Početna » NOVOSTI » Hronika » PRIJAVILA DA SU JOJ TUKLI MAJKU

PRIJAVILA DA SU JOJ TUKLI MAJKU

Upra­va po­li­ci­je (UP) za­po­če­la je is­tra­gu po­vo­dom sum­nje da je u Do­mu za sta­re u Bi­je­lom Po­lju na­vod­no fi­zič­ki mal­tre­ti­ra­na Ko­la­šin­ka Lju­bin­ka Ra­ke­tić (85), a što je pri­ja­vi­la nje­na kćer­ka Lji­lja­na. Na­ja­vi­la je i da će tu­ži­ti Dom sta­rih u Bi­je­lom Po­lju, či­je za­po­sle­ne sum­nji­či da su joj tu­kli i mal­tre­ti­ra­li maj­ku.

U Upra­vi po­li­ci­je ka­žu da je Lji­lja­na Ra­ke­tić 9. ok­to­bra u pro­sto­ri­ja­ma Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Ko­la­šin u pi­sa­noj for­mi pod­ni­je­la pri­ja­vu pro­tiv nad­le­žnih. Ona je u pri­ja­vi na­ve­la da je pri­je iz­vje­snog vre­me­na ob­i­šla maj­ku ko­ja je bi­la smje­šte­na u Do­mu za sta­re u Bi­je­lom Po­lju, i tom pri­li­kom je, ka­ko je iz­ja­vi­la, za­te­kla za­klju­ča­nu u so­bi. Oso­blje Do­ma joj je ob­ja­sni­lo da su se na ta­kav po­stu­pak od­lu­či­li zbog bez­bjed­no­sti nje­ne maj­ke.

– Od­mah je maj­ku od­ve­la iz Do­ma za sta­re u Bi­je­lom Po­lju. Po do­la­sku ku­ći u Ko­la­šin usta­no­vi­la je da na ti­je­lu nje­ne maj­ke ima tra­go­va po­vre­da iz na­si­lja. S ob­zi­rom na to da je do­ga­đaj pri­ja­vljen Odje­lje­nju bez­bjed­no­sti Ko­la­šin, a da se od­no­si na si­tu­a­ci­ju u Bi­je­lom Po­lju, pred­met je na po­stu­pa­nje upu­ćen Cen­tru bez­bjed­no­sti Bi­je­lo Po­lje. Slu­žbe­ni­ci CB Bi­je­lo Po­lje od mo­men­ta pri­je­ma pred­me­ta pred­u­zi­ma­ju ak­tiv­no­sti ka­ko bi pro­vje­ri­li na­vo­di pri­ja­ve. O sve­mu je oba­vi­je­šten nad­le­žni tu­ži­lac ko­ji je na­lo­žio da se od pod­no­si­o­ca pri­ja­ve i nje­ne maj­ke pri­ku­pe oba­vje­šte­nja kao i da se pre­du­zmu dru­ge ak­tiv­no­sti u ci­lju pri­ba­vlja­nja po­treb­ne me­di­cin­ske do­ku­men­ta­ci­je – ka­za­li su „Da­nu” u Upra­vi po­li­ci­ji.

Slu­žbe­ni­ci OB Ko­la­šin su po­sla­li po­ziv Lji­lja­ni Ra­ke­tić na ko­ji se ona ni­je oda­zva­la, ali je te­le­fon­skim pu­tem oba­vi­je­sti­la slu­žbe­ni­ka po­li­ci­je o objek­tiv­nim raz­lo­zi­ma zbog ko­jih ona i nje­na maj­ka sa­da ni­je­su u mo­guć­no­sti da da­ju iz­ja­vu.

– Po­stu­pa­nje po­li­ci­je u ovom pred­me­tu je u to­ku i po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci će pred­u­ze­ti sve ak­tiv­no­sti iz svo­je nad­le­žno­sti i po­stu­pa­ti po na­lo­gu tu­ži­o­ca ka­ko bi se ovaj do­ga­đaj ra­svi­je­tlio – na­vo­de u po­li­ci­ji.

Lji­lja­na Ra­ke­tić ka­že da je nje­na maj­ka na sa­mr­ti zbog če­ga ne mo­že da ide u po­li­ci­ju, te da je za nje­no sta­nje kriv Dom sta­rih u Bi­je­lom Po­lju.

– Ka­da sam pi­ta­la za­što je za­klju­ča­va­ju u so­bi, oso­blje mi je re­klo da je to zbog bez­bjed­no­sti – da je ne tu­ku dru­gi sta­na­ri. A gdje oni da ne­kog tu­ku, svi su sta­ri i ne­spo­sob­ni, ni­ko ča­šu vo­de ne­će da im do­da – ogor­če­na je Ra­ke­ti­će­va.
Ona oso­blje Do­ma za sta­re op­tu­žu­je za ne­mar i sum­nja da se zbog nji­ho­vog po­stu­pa­nja nje­na maj­ka sa­da bo­ri za ži­vot.

– Hlje­ba ka­da ne bih ima­la da je­dem, an­ga­žo­va­ću advo­ka­ta. Ne­ko mo­ra da od­go­va­ra za ovo što je ura­đe­no – iz­ja­vi­la je Lji­lja­na Ra­ke­tić za „Dan”.

Ona na­vo­di da je maj­ku iz­ve­la iz Do­ma za sta­re na­kon što joj je oti­šla u po­sje­tu i za­te­kla je za­klju­ča­nu u so­bi, na mo­krom kre­ve­tu.

– Tek ka­da sam do­šla ku­ći vi­dje­la sam da ima mo­dri­ce i šu­gu, zbog če­ga sam zva­la dok­to­re ko­ji su sve pri­ja­vi­li po­li­ci­ji jer su u pi­ta­nju po­vre­de iz na­si­lja. Mo­ja maj­ka ni­je mo­gla da da­je iz­ja­vu, sa­mo je re­kla da su je mno­go tu­kli i za­klju­ča­va­li u so­bu – tvr­di Ra­ke­ti­će­va.

Di­rek­tor Do­ma sta­rih u Bi­je­lom Po­lju De­jan Pa­vi­će­vić u iz­ja­vi za „Dan” ka­zao je da ni­je­su tač­ne tvrd­nje da se pre­ma šti­će­ni­ci­ma u ovoj sta­rač­koj usta­no­vi po­stu­pa na ne­pri­mje­ran na­čin.

– Ne­ma ni go­vo­ra da smo na bi­lo ka­kav ne­pri­mje­ren na­čin po­stu­pa­li pre­ma Lju­bin­ki Ra­ke­tić ili bi­lo ko­me od sta­rih li­ca ko­ja se na­la­ze pod kro­vom na­še usta­no­ve. Ima­mo 170 ko­ri­sni­ka i svi oni kao i nji­ho­ve po­ro­di­ce ima­ju sa­mo ri­je­či hva­le za kom­ple­tan tret­man, smje­štaj i hra­nu ko­ju im pru­ža­mo – is­ta­kao je Pa­vi­će­vić.

On do­da­je da je kćer­ka do­šla za Ra­ke­ti­će­vu 29. sep­tem­bra, ka­ko bi je pre­u­ze­la i od­ve­la kod se­be.

– Tom pri­li­kom, po uobi­ča­je­noj pro­ce­du­ri, ima­mo i iz­ja­vu kćer­ke ko­ja ka­že da že­li da brine o maj­ci i po­sve­ti joj se, uz sve po­hva­le na ra­čun Do­ma za sta­ra li­ca. Po­hva­li­la je oso­blje i kom­plet­ne uslu­ge ko­je smo nje­noj maj­ci pru­ža­li. Za­to spe­ku­la­ci­je o na­šem na­vod­no ne­pri­mje­re­nom po­na­ša­nju i lo­šim uslo­vi­ma ne pi­ju vo­du – is­ti­če Pa­vi­će­vić.
M.S. – M.N.

Za­hval­na po­li­ci­ji i dok­to­ri­ma

Lji­lja­na Ra­ke­tić ka­že da je nje­na maj­ka uvi­jek bi­la ti­ha i smi­re­na go­spo­đa, te da si­gur­no ni­je za­slu­ži­la da je bilo ko tu­če.
– Hit­na po­moć i po­li­ci­ja su za­i­sta div­no re­a­go­va­li, po­mo­gli su mi, sa­slu­ša­li me. To isto ne mo­gu re­ći za za­po­sle­ne u so­ci­jal­nim slu­žba­ma ko­ji ni­je­su htje­li ni­šta da po­mog­nu – tvr­di Ra­ke­tićeva.

Za­što su se sje­ti­li na­kon mje­sec

Pa­vi­će­vić na­vo­di da je pro­sto ne­vje­ro­vat­no da je Ra­ke­ti­će­va mje­sec da­na na­kon od­la­ska iz Do­ma oti­šla kod lje­ka­ra i da su joj po­sli­je to­li­ko vre­me­na na­vod­no utvr­đe­ne mo­dri­ce.
– Svu do­ku­men­ta­ci­ju, pa i me­di­cin­sku smo da­li tu­ži­o­cu i oče­ku­je­mo da se to­kom is­tra­ge utvr­di stvar­no sta­nje i isti­na iza­đe na vi­dje­lo. I da bu­de­mo za­šti­će­ni od ova­kvih ne­pri­mje­re­nih na­vo­da, ka­ko bi kao i do­sad mo­gli na mi­ru da ra­di­mo svoj te­žak po­sao – re­kao je Pa­vi­će­vić.

DAN

Check Also

TRAGEDIJA U BRODAREVU: Andjela (12) je bila andjeo na zemlji, sada je andjeo na nebu, džip smrti je vozio njen stric

Slatina kod Brodareva danas je iz sveg glasa oplakivala Anđelu Dulović (12) koja je juče ...

U CG SE ĆUTI O PEDOFILIMA: “Treba napraviti registar i razmisliti o uvodjenju hemijske kastracije”

Porodično nasilje treba prijaviti, apeluju iz institucija, dok stručnjaci upozoravaju da su neophodne i strože ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *