Home / NOVOSTI / Hronika / PRIJAVILA DA SU JOJ TUKLI MAJKU

PRIJAVILA DA SU JOJ TUKLI MAJKU

Upra­va po­li­ci­je (UP) za­po­če­la je is­tra­gu po­vo­dom sum­nje da je u Do­mu za sta­re u Bi­je­lom Po­lju na­vod­no fi­zič­ki mal­tre­ti­ra­na Ko­la­šin­ka Lju­bin­ka Ra­ke­tić (85), a što je pri­ja­vi­la nje­na kćer­ka Lji­lja­na. Na­ja­vi­la je i da će tu­ži­ti Dom sta­rih u Bi­je­lom Po­lju, či­je za­po­sle­ne sum­nji­či da su joj tu­kli i mal­tre­ti­ra­li maj­ku.

U Upra­vi po­li­ci­je ka­žu da je Lji­lja­na Ra­ke­tić 9. ok­to­bra u pro­sto­ri­ja­ma Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Ko­la­šin u pi­sa­noj for­mi pod­ni­je­la pri­ja­vu pro­tiv nad­le­žnih. Ona je u pri­ja­vi na­ve­la da je pri­je iz­vje­snog vre­me­na ob­i­šla maj­ku ko­ja je bi­la smje­šte­na u Do­mu za sta­re u Bi­je­lom Po­lju, i tom pri­li­kom je, ka­ko je iz­ja­vi­la, za­te­kla za­klju­ča­nu u so­bi. Oso­blje Do­ma joj je ob­ja­sni­lo da su se na ta­kav po­stu­pak od­lu­či­li zbog bez­bjed­no­sti nje­ne maj­ke.

– Od­mah je maj­ku od­ve­la iz Do­ma za sta­re u Bi­je­lom Po­lju. Po do­la­sku ku­ći u Ko­la­šin usta­no­vi­la je da na ti­je­lu nje­ne maj­ke ima tra­go­va po­vre­da iz na­si­lja. S ob­zi­rom na to da je do­ga­đaj pri­ja­vljen Odje­lje­nju bez­bjed­no­sti Ko­la­šin, a da se od­no­si na si­tu­a­ci­ju u Bi­je­lom Po­lju, pred­met je na po­stu­pa­nje upu­ćen Cen­tru bez­bjed­no­sti Bi­je­lo Po­lje. Slu­žbe­ni­ci CB Bi­je­lo Po­lje od mo­men­ta pri­je­ma pred­me­ta pred­u­zi­ma­ju ak­tiv­no­sti ka­ko bi pro­vje­ri­li na­vo­di pri­ja­ve. O sve­mu je oba­vi­je­šten nad­le­žni tu­ži­lac ko­ji je na­lo­žio da se od pod­no­si­o­ca pri­ja­ve i nje­ne maj­ke pri­ku­pe oba­vje­šte­nja kao i da se pre­du­zmu dru­ge ak­tiv­no­sti u ci­lju pri­ba­vlja­nja po­treb­ne me­di­cin­ske do­ku­men­ta­ci­je – ka­za­li su „Da­nu” u Upra­vi po­li­ci­ji.

Slu­žbe­ni­ci OB Ko­la­šin su po­sla­li po­ziv Lji­lja­ni Ra­ke­tić na ko­ji se ona ni­je oda­zva­la, ali je te­le­fon­skim pu­tem oba­vi­je­sti­la slu­žbe­ni­ka po­li­ci­je o objek­tiv­nim raz­lo­zi­ma zbog ko­jih ona i nje­na maj­ka sa­da ni­je­su u mo­guć­no­sti da da­ju iz­ja­vu.

– Po­stu­pa­nje po­li­ci­je u ovom pred­me­tu je u to­ku i po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci će pred­u­ze­ti sve ak­tiv­no­sti iz svo­je nad­le­žno­sti i po­stu­pa­ti po na­lo­gu tu­ži­o­ca ka­ko bi se ovaj do­ga­đaj ra­svi­je­tlio – na­vo­de u po­li­ci­ji.

Lji­lja­na Ra­ke­tić ka­že da je nje­na maj­ka na sa­mr­ti zbog če­ga ne mo­že da ide u po­li­ci­ju, te da je za nje­no sta­nje kriv Dom sta­rih u Bi­je­lom Po­lju.

– Ka­da sam pi­ta­la za­što je za­klju­ča­va­ju u so­bi, oso­blje mi je re­klo da je to zbog bez­bjed­no­sti – da je ne tu­ku dru­gi sta­na­ri. A gdje oni da ne­kog tu­ku, svi su sta­ri i ne­spo­sob­ni, ni­ko ča­šu vo­de ne­će da im do­da – ogor­če­na je Ra­ke­ti­će­va.
Ona oso­blje Do­ma za sta­re op­tu­žu­je za ne­mar i sum­nja da se zbog nji­ho­vog po­stu­pa­nja nje­na maj­ka sa­da bo­ri za ži­vot.

– Hlje­ba ka­da ne bih ima­la da je­dem, an­ga­žo­va­ću advo­ka­ta. Ne­ko mo­ra da od­go­va­ra za ovo što je ura­đe­no – iz­ja­vi­la je Lji­lja­na Ra­ke­tić za „Dan”.

Ona na­vo­di da je maj­ku iz­ve­la iz Do­ma za sta­re na­kon što joj je oti­šla u po­sje­tu i za­te­kla je za­klju­ča­nu u so­bi, na mo­krom kre­ve­tu.

– Tek ka­da sam do­šla ku­ći vi­dje­la sam da ima mo­dri­ce i šu­gu, zbog če­ga sam zva­la dok­to­re ko­ji su sve pri­ja­vi­li po­li­ci­ji jer su u pi­ta­nju po­vre­de iz na­si­lja. Mo­ja maj­ka ni­je mo­gla da da­je iz­ja­vu, sa­mo je re­kla da su je mno­go tu­kli i za­klju­ča­va­li u so­bu – tvr­di Ra­ke­ti­će­va.

Di­rek­tor Do­ma sta­rih u Bi­je­lom Po­lju De­jan Pa­vi­će­vić u iz­ja­vi za „Dan” ka­zao je da ni­je­su tač­ne tvrd­nje da se pre­ma šti­će­ni­ci­ma u ovoj sta­rač­koj usta­no­vi po­stu­pa na ne­pri­mje­ran na­čin.

– Ne­ma ni go­vo­ra da smo na bi­lo ka­kav ne­pri­mje­ren na­čin po­stu­pa­li pre­ma Lju­bin­ki Ra­ke­tić ili bi­lo ko­me od sta­rih li­ca ko­ja se na­la­ze pod kro­vom na­še usta­no­ve. Ima­mo 170 ko­ri­sni­ka i svi oni kao i nji­ho­ve po­ro­di­ce ima­ju sa­mo ri­je­či hva­le za kom­ple­tan tret­man, smje­štaj i hra­nu ko­ju im pru­ža­mo – is­ta­kao je Pa­vi­će­vić.

On do­da­je da je kćer­ka do­šla za Ra­ke­ti­će­vu 29. sep­tem­bra, ka­ko bi je pre­u­ze­la i od­ve­la kod se­be.

– Tom pri­li­kom, po uobi­ča­je­noj pro­ce­du­ri, ima­mo i iz­ja­vu kćer­ke ko­ja ka­že da že­li da brine o maj­ci i po­sve­ti joj se, uz sve po­hva­le na ra­čun Do­ma za sta­ra li­ca. Po­hva­li­la je oso­blje i kom­plet­ne uslu­ge ko­je smo nje­noj maj­ci pru­ža­li. Za­to spe­ku­la­ci­je o na­šem na­vod­no ne­pri­mje­re­nom po­na­ša­nju i lo­šim uslo­vi­ma ne pi­ju vo­du – is­ti­če Pa­vi­će­vić.
M.S. – M.N.

Za­hval­na po­li­ci­ji i dok­to­ri­ma

Lji­lja­na Ra­ke­tić ka­že da je nje­na maj­ka uvi­jek bi­la ti­ha i smi­re­na go­spo­đa, te da si­gur­no ni­je za­slu­ži­la da je bilo ko tu­če.
– Hit­na po­moć i po­li­ci­ja su za­i­sta div­no re­a­go­va­li, po­mo­gli su mi, sa­slu­ša­li me. To isto ne mo­gu re­ći za za­po­sle­ne u so­ci­jal­nim slu­žba­ma ko­ji ni­je­su htje­li ni­šta da po­mog­nu – tvr­di Ra­ke­tićeva.

Za­što su se sje­ti­li na­kon mje­sec

Pa­vi­će­vić na­vo­di da je pro­sto ne­vje­ro­vat­no da je Ra­ke­ti­će­va mje­sec da­na na­kon od­la­ska iz Do­ma oti­šla kod lje­ka­ra i da su joj po­sli­je to­li­ko vre­me­na na­vod­no utvr­đe­ne mo­dri­ce.
– Svu do­ku­men­ta­ci­ju, pa i me­di­cin­sku smo da­li tu­ži­o­cu i oče­ku­je­mo da se to­kom is­tra­ge utvr­di stvar­no sta­nje i isti­na iza­đe na vi­dje­lo. I da bu­de­mo za­šti­će­ni od ova­kvih ne­pri­mje­re­nih na­vo­da, ka­ko bi kao i do­sad mo­gli na mi­ru da ra­di­mo svoj te­žak po­sao – re­kao je Pa­vi­će­vić.

DAN

Check Also

Prijetio Davoru Dragičeviću: Uhapšen Banjalučanin s ručnim raketnim bacačem

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *