Home / NOVOSTI / Hronika / MILOŠ ZA SVADBU DOBIO 150.000 EURA

MILOŠ ZA SVADBU DOBIO 150.000 EURA

Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci će u ro­ku od osam da­na do­ni­je­ti od­lu­ku da li će imo­vi­na po­ro­di­ce ne­ka­da­šnjeg pot­pred­sjed­ni­ka DPS-a Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća i da­lje bi­ti blo­ki­ra­na. Pred vi­je­ćem ko­jim je pred­sje­da­vao pred­sjed­nik Vi­šeg su­da Bo­ris Sa­vić ju­če je okon­čan po­stu­pak po žal­ba­ma na rje­še­nje o pri­vre­me­noj mje­ri za­bra­ne ras­po­la­ga­nja imo­vi­nom. 

Ju­če­ra­šnjem ro­či­štu pri­su­stvo­va­li su advo­ka­ti Zdrav­ko Be­go­vić i Di­mi­tri­je Dap­če­vić, prav­ni za­stup­ni­ci Sve­to­za­ra i Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća, kao i ti­vat­ski bi­zni­smen Ra­do­ji­ca Kr­sto­vić, ko­ji je od Sve­to­za­ro­ve su­pru­ge Đi­ne Ma­ro­vić ku­pio je­dan od sta­no­va ko­ji je pri­vre­me­no za­pli­je­njen. Sve­to­zar Ma­ro­vić i nje­gov sin Mi­loš ni­je­su do­šli na ju­če­ra­šnje su­đe­nje.
Pre­ma ocje­ni advo­ka­ta Be­go­vi­ća, ni­je bi­lo osno­va za pri­vre­me­nu mje­ru za­bra­ne ras­po­la­ga­nja imo­vi­nom, po­seb­no ka­da je u pi­ta­nju stan Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća u Bu­dvi. On je ob­ja­snio da je Ma­ro­vić taj stan ku­pio još 1992. go­di­ne, mno­go pri­je ne­go što je iz­vr­še­no kri­vič­no dje­lo za ko­je se te­re­ti. Spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Li­di­ja Vuk­če­vić je ob­ja­sni­la da su Ma­ro­vić i Zo­ran Mu­go­ša 2011. sklo­pi­li fik­tiv­ni ugo­vor zbog po­zaj­mi­ce od po­la mi­lo­na eura, pa ka­ko Sve­to­zar ni­je vra­tio dug, stan je pri­pao Mu­go­ši. U vla­sni­štvo ne­ka­da­šnjeg vi­so­kog funk­ci­o­ne­ra DPS- a vra­tio se 2013.

Advo­kat Dap­če­vić su­du je do­sta­vio do­ku­men­ta­ci­ju o to­me ka­ko je Mi­loš Ma­ro­vić stva­rao pri­ho­de, na­vo­de­ći da za dva ne­ma do­ka­ze. On je ka­zao da je mla­đi Ma­ro­vić za svad­bu do­bio 150.000 eura, a ka­ko bi do­ka­za­li te tvrd­nje, pred­lo­žio je su­du da od ho­te­la „Splen­did” na­ba­vi spi­sak zva­ni­ca. Sud­sko vi­je­će je oci­je­ni­lo da se ne mo­že utvr­di­ti ko­li­ko je ko od go­sti­ju dao nov­ca za če­stit­ku i da bi to zna­či­lo da sva­kog od njih po­zo­vu da svje­do­či ka­ko bi re­kli ko­li­ko nov­ca su da­li.

Mi­loš i Sve­to­zar Ma­ro­vić osu­đe­ni su zbog mal­ver­za­ci­ja na te­ri­to­ri­ji bu­dvan­ske op­šti­ne.

DAN

Check Also

OBAVEZE U TOKU ZIME: Ko ne bude čistio snijeg platiće kaznu od 20 do 3.000 eura 

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *