Početna » PG INFO » Aktuelno » NAŠE PARE: Ne zna se na koje “ostale obaveze” će Glavni grad trošiti 1.440.000 eura

NAŠE PARE: Ne zna se na koje “ostale obaveze” će Glavni grad trošiti 1.440.000 eura

In­sti­tut Al­ter­na­ti­va već dvi­je go­di­ne una­zad upo­zo­ra­va na od­re­đe­ne ne­do­stat­ke u pro­ce­su usva­ja­nja jed­nog od naj­va­žni­jih aka­ta lo­kal­ne upra­ve Pod­go­ri­ce, go­di­šnjeg bu­dže­ta.

Is­tra­ži­vač jav­nih po­li­ti­ka u In­sti­tu­tu Ale­ter­na­ti­va Iva­na Bo­go­je­vić is­ti­če da je Glav­ni grad i ove go­di­ne za­ka­zao u sa­rad­nji sa ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma.

-Na­ža­lost, ka­da je part­ner­ska sa­rad­nja sa NVO u pi­ta­nju, Glav­ni grad je ove go­di­ne za­ka­zao u sa­rad­nji sa nji­ma, ta­ko što je fin­gi­rao po­sto­ja­nje rad­ne gru­pe za iz­ra­du bu­dže­ta, od­no­sno u ovom kon­kret­nom slu­ča­ju Se­kre­ta­ri­jat za fi­nan­si­je, kao od­go­vor­ni or­gan za iz­ra­du bu­dže­ta, ne­gi­rao je po­sto­ja­nje ova­kvog ti­je­la i ospo­rio na­še uče­šće u nje­go­voj iz­ra­di.

Va­žno je da lo­kal­ne vla­sti poč­nu de­talj­ni­je obra­zla­ga­ti pla­ni­ra­na sred­stva. Sko­ro tri i po mi­li­o­na eura ko­ji su pre­ni­je­ti iz pret­hod­ne go­di­ne na­mi­je­nje­ni su za po­tre­be ka­pi­tal­nog bu­dže­ta, ali ni­je ja­sno ko­jih pro­je­ka­ta. Glav­ni grad će u na­red­noj go­di­ni ot­pla­ći­va­ti dug u iz­no­su od 3.660.000 eura. Ovaj dug je uve­ćan u od­no­su na te­ku­ću go­di­nu za 344.000 eura, me­đu­tim ni­je ja­sno na šta se to uve­ća­nje kon­kret­no od­no­si.

Do­dat­no, u okvi­ru „ot­pla­te osta­lih oba­ve­za” pla­ni­ran je tro­šak u iz­no­su od 1.440.000 eura, ali i da­lje osta­je ne­ja­sno na šta se ove osta­le oba­ve­ze od­no­se. Iako Glav­ni grad raz­la­že tro­ško­ve za „osta­le ras­ho­de”, pa je mo­gu­će iz obra­zlo­že­nja vi­dje­ti na šta će kon­kret­no no­vac bi­ti tro­šen, u okvi­ru ka­te­go­ri­je „osta­lih uslu­ga” po­je­di­ni tro­ško­vi i da­lje osta­ju sa­kri­ve­ni pod ovim na­zi­vom pa ni­je ja­sno ta­ko na šta će se 10.000 eura utro­ši­ti u Slu­žbi gra­do­na­čel­ni­ka, ili 7.000 eura u okvi­ru Slu­žbe za za­jed­nič­ke po­slo­ve, ili 3.900 eura u okvi­ru Slu­žbe za­šti­te – is­ti­če Bo­go­je­vić.

Ona na­vo­di da sa­da­šnji na­čin na ko­ji lo­kal­ne vla­sti pred­sta­vlja­ju bu­džet jav­no­sti, kao i ko­mu­ni­ka­ci­je Glav­nog gra­da sa gra­đa­ni­ma u to­ku jav­ne ras­pra­ve ni­je do­bar jer ne re­zul­ti­ra ve­ćim uče­šćem jav­no­sti u kre­i­ra­nju ova­ko va­žnog ak­ta.
-Na­ža­lost, lo­kal­ne vla­sti do sa­da ni­su ima­le slu­ha za na­še ko­men­ta­re i su­ge­sti­je, što ni­je iz­u­ze­tak ni ove go­di­ne. Glav­ni grad je otvo­rio jav­nu ras­pra­vu ta­ko što je po­sta­vio na­crt bu­dže­ta, pro­gram jav­ne ras­pra­ve, kao i obra­zlo­že­nje bu­dže­ta na svoj sajt, či­me je, ka­ko se či­ni, okon­čao sva­ke da­lje na­po­re, u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa gra­đa­ni­ma. Ova­kva prak­sa je pro­ble­ma­tič­na, uko­li­ko uzme­mo u ob­zir da u ras­pra­vi o naj­ve­ćem lo­kal­nom bu­dže­tu ni­je­dan gra­đa­nin ne uče­stvu­je. Ta­kav je bio slu­čaj i pro­šle go­di­ne, zbog če­ga stra­hu­je­mo da se isti slu­čaj mo­že i ove go­di­ne po­no­vi­ti – sma­tra Bo­go­je­vić.
Ona sma­tra da ova­kav vid ko­mu­ni­ka­ci­je ni­je i ne mo­že bi­ti do­vo­ljan da mo­ti­vi­še gra­đa­ne da uzmu uče­šće u jav­noj ras­pra­vi iz dva raz­lo­ga.
-Pr­vo, na­crt bu­dže­ta i nje­go­vo obra­zlo­že­nje iz­ra­đu­ju se u for­mi ko­ja je či­tlji­va pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­nih vla­sti, od­no­sno po­tro­šač­kih je­di­ni­ca, ali ne i gra­đa­ni­ma. Dru­go, Glav­ni grad ne ko­ri­sti sve svo­je ka­pa­ci­te­te ka­ko bi ra­ši­rio vi­jest o sa­moj jav­noj ras­pra­vi. Na­še su­ge­sti­je u ovom di­je­lu, na ko­ji­ma i da­lje in­si­sti­ra­mo, od­no­se se na kre­i­ra­nje „bu­dže­ta za gra­đa­ne”, plat­for­me ko­ja će gra­đa­ni­ma pri­bli­ži­ti fi­nan­sij­sko upra­vlja­nje u Glav­nom gra­du i mo­ti­vi­sa­ti ih da uče­stvu­ju u ve­ćem bro­ju u jav­noj ras­pra­vi, kao i in­for­mi­sa­nje gra­đa­na o sa­moj jav­noj ras­pra­vi pu­tem dru­štve­nih mre­ža, elek­tron­skih me­di­ja, ali i kroz part­ner­sku sa­rad­nju sa ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma – ka­že Bo­go­je­vić.

Fa­le po­da­ci do­kle su sti­gli pro­jek­ti

Ona sma­tra da je po­treb­no da obra­zlo­že­nje bu­dže­ta sa­dr­ži po­dat­ke o fa­zi re­a­li­za­ci­je ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta, utro­še­nim do­sa­da­šnjim sred­stvi­ma kao i in­for­ma­ci­ju o to­me da li se ra­di o no­vim ili vi­še­go­di­šnjim pro­jek­ti­ma.
-Ovo je va­žno iz raz­lo­ga što se za od­re­đe­ne ka­pi­tal­ne pro­jek­te, ko­ji još ni­su re­a­li­zo­va­ni, po­put pod­go­rič­ke knji­ža­re, sred­stva po­ve­ća­va­ju, pa je ta­ko za opre­ma­nje pod­go­rič­ke knji­ža­re pla­ni­ra­no 110.000 eura vi­še u na­red­noj go­di­ni, iako ni­je ja­sno za­što ovaj pro­je­kat još ni­je re­a­li­zo­van. Pre­ci­zan i de­talj­ni­ji pri­kaz ka­pi­tal­nih tro­ško­va va­žan je uko­li­ko uzme­mo u ob­zir da sred­stva za ka­pi­tal­ne pro­jek­te či­ne 40 od­sto pla­ni­ra­nog bu­dže­ta. Do­dat­no, sva pla­ni­ra­na sred­stva u ka­te­go­ri­ja­ma „osta­lo” po­treb­no je raz­lo­ži­ti, bez iz­u­ze­ta­ka. Ka­ko iz sa­dr­ža­ja obra­zlo­že­nja ni­je mo­gu­će sa­zna­ti ko­li­ki je broj za­po­sle­nih u or­ga­ni­za­ci­o­nim je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, od­no­sno lo­kal­noj upra­vi, lo­kal­nim slu­žba­ma i usta­no­va­ma kao i lo­kal­nim jav­nim pred­u­ze­ći­ma, za či­je je pla­te pla­ni­ra­no 10 i po mi­li­o­na eura, po­seb­no je va­žno da ono sa­dr­ži i po­dat­ke o bro­ju i struk­tu­ri za­po­sle­nih u or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve, jav­nim slu­žba­ma i pred­u­ze­ći­ma či­ji je osni­vač Glav­ni grad – is­ti­če Iva­na Bo­go­je­vić.

dan.co,me

Check Also

OTAC UBIJENE BRAĆE ĆULAFIĆ TVRDI: Ponovo ubijaju moje sinove, suđenje je farsa

Otac braće Ćulafić, Davorina (31) i Danijela (24), koji su ubijeni 15. februara 2014. goidne u ...

PODGORICA: Policija pretresa osobe povezane sa Jaukovićem

Službenici Centra bezbjednosti Podgorica obavljaju pretrese više lokacija osoba koje su bile povezane sa Daliborom ...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *