Home / PG INFO / Aktuelno / NAŠE PARE: Ne zna se na koje “ostale obaveze” će Glavni grad trošiti 1.440.000 eura

NAŠE PARE: Ne zna se na koje “ostale obaveze” će Glavni grad trošiti 1.440.000 eura

In­sti­tut Al­ter­na­ti­va već dvi­je go­di­ne una­zad upo­zo­ra­va na od­re­đe­ne ne­do­stat­ke u pro­ce­su usva­ja­nja jed­nog od naj­va­žni­jih aka­ta lo­kal­ne upra­ve Pod­go­ri­ce, go­di­šnjeg bu­dže­ta.

Is­tra­ži­vač jav­nih po­li­ti­ka u In­sti­tu­tu Ale­ter­na­ti­va Iva­na Bo­go­je­vić is­ti­če da je Glav­ni grad i ove go­di­ne za­ka­zao u sa­rad­nji sa ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma.

-Na­ža­lost, ka­da je part­ner­ska sa­rad­nja sa NVO u pi­ta­nju, Glav­ni grad je ove go­di­ne za­ka­zao u sa­rad­nji sa nji­ma, ta­ko što je fin­gi­rao po­sto­ja­nje rad­ne gru­pe za iz­ra­du bu­dže­ta, od­no­sno u ovom kon­kret­nom slu­ča­ju Se­kre­ta­ri­jat za fi­nan­si­je, kao od­go­vor­ni or­gan za iz­ra­du bu­dže­ta, ne­gi­rao je po­sto­ja­nje ova­kvog ti­je­la i ospo­rio na­še uče­šće u nje­go­voj iz­ra­di.

Va­žno je da lo­kal­ne vla­sti poč­nu de­talj­ni­je obra­zla­ga­ti pla­ni­ra­na sred­stva. Sko­ro tri i po mi­li­o­na eura ko­ji su pre­ni­je­ti iz pret­hod­ne go­di­ne na­mi­je­nje­ni su za po­tre­be ka­pi­tal­nog bu­dže­ta, ali ni­je ja­sno ko­jih pro­je­ka­ta. Glav­ni grad će u na­red­noj go­di­ni ot­pla­ći­va­ti dug u iz­no­su od 3.660.000 eura. Ovaj dug je uve­ćan u od­no­su na te­ku­ću go­di­nu za 344.000 eura, me­đu­tim ni­je ja­sno na šta se to uve­ća­nje kon­kret­no od­no­si.

Do­dat­no, u okvi­ru „ot­pla­te osta­lih oba­ve­za” pla­ni­ran je tro­šak u iz­no­su od 1.440.000 eura, ali i da­lje osta­je ne­ja­sno na šta se ove osta­le oba­ve­ze od­no­se. Iako Glav­ni grad raz­la­že tro­ško­ve za „osta­le ras­ho­de”, pa je mo­gu­će iz obra­zlo­že­nja vi­dje­ti na šta će kon­kret­no no­vac bi­ti tro­šen, u okvi­ru ka­te­go­ri­je „osta­lih uslu­ga” po­je­di­ni tro­ško­vi i da­lje osta­ju sa­kri­ve­ni pod ovim na­zi­vom pa ni­je ja­sno ta­ko na šta će se 10.000 eura utro­ši­ti u Slu­žbi gra­do­na­čel­ni­ka, ili 7.000 eura u okvi­ru Slu­žbe za za­jed­nič­ke po­slo­ve, ili 3.900 eura u okvi­ru Slu­žbe za­šti­te – is­ti­če Bo­go­je­vić.

Ona na­vo­di da sa­da­šnji na­čin na ko­ji lo­kal­ne vla­sti pred­sta­vlja­ju bu­džet jav­no­sti, kao i ko­mu­ni­ka­ci­je Glav­nog gra­da sa gra­đa­ni­ma u to­ku jav­ne ras­pra­ve ni­je do­bar jer ne re­zul­ti­ra ve­ćim uče­šćem jav­no­sti u kre­i­ra­nju ova­ko va­žnog ak­ta.
-Na­ža­lost, lo­kal­ne vla­sti do sa­da ni­su ima­le slu­ha za na­še ko­men­ta­re i su­ge­sti­je, što ni­je iz­u­ze­tak ni ove go­di­ne. Glav­ni grad je otvo­rio jav­nu ras­pra­vu ta­ko što je po­sta­vio na­crt bu­dže­ta, pro­gram jav­ne ras­pra­ve, kao i obra­zlo­že­nje bu­dže­ta na svoj sajt, či­me je, ka­ko se či­ni, okon­čao sva­ke da­lje na­po­re, u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa gra­đa­ni­ma. Ova­kva prak­sa je pro­ble­ma­tič­na, uko­li­ko uzme­mo u ob­zir da u ras­pra­vi o naj­ve­ćem lo­kal­nom bu­dže­tu ni­je­dan gra­đa­nin ne uče­stvu­je. Ta­kav je bio slu­čaj i pro­šle go­di­ne, zbog če­ga stra­hu­je­mo da se isti slu­čaj mo­že i ove go­di­ne po­no­vi­ti – sma­tra Bo­go­je­vić.
Ona sma­tra da ova­kav vid ko­mu­ni­ka­ci­je ni­je i ne mo­že bi­ti do­vo­ljan da mo­ti­vi­še gra­đa­ne da uzmu uče­šće u jav­noj ras­pra­vi iz dva raz­lo­ga.
-Pr­vo, na­crt bu­dže­ta i nje­go­vo obra­zlo­že­nje iz­ra­đu­ju se u for­mi ko­ja je či­tlji­va pred­stav­ni­ci­ma lo­kal­nih vla­sti, od­no­sno po­tro­šač­kih je­di­ni­ca, ali ne i gra­đa­ni­ma. Dru­go, Glav­ni grad ne ko­ri­sti sve svo­je ka­pa­ci­te­te ka­ko bi ra­ši­rio vi­jest o sa­moj jav­noj ras­pra­vi. Na­še su­ge­sti­je u ovom di­je­lu, na ko­ji­ma i da­lje in­si­sti­ra­mo, od­no­se se na kre­i­ra­nje „bu­dže­ta za gra­đa­ne”, plat­for­me ko­ja će gra­đa­ni­ma pri­bli­ži­ti fi­nan­sij­sko upra­vlja­nje u Glav­nom gra­du i mo­ti­vi­sa­ti ih da uče­stvu­ju u ve­ćem bro­ju u jav­noj ras­pra­vi, kao i in­for­mi­sa­nje gra­đa­na o sa­moj jav­noj ras­pra­vi pu­tem dru­štve­nih mre­ža, elek­tron­skih me­di­ja, ali i kroz part­ner­sku sa­rad­nju sa ne­vla­di­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma – ka­že Bo­go­je­vić.

Fa­le po­da­ci do­kle su sti­gli pro­jek­ti

Ona sma­tra da je po­treb­no da obra­zlo­že­nje bu­dže­ta sa­dr­ži po­dat­ke o fa­zi re­a­li­za­ci­je ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta, utro­še­nim do­sa­da­šnjim sred­stvi­ma kao i in­for­ma­ci­ju o to­me da li se ra­di o no­vim ili vi­še­go­di­šnjim pro­jek­ti­ma.
-Ovo je va­žno iz raz­lo­ga što se za od­re­đe­ne ka­pi­tal­ne pro­jek­te, ko­ji još ni­su re­a­li­zo­va­ni, po­put pod­go­rič­ke knji­ža­re, sred­stva po­ve­ća­va­ju, pa je ta­ko za opre­ma­nje pod­go­rič­ke knji­ža­re pla­ni­ra­no 110.000 eura vi­še u na­red­noj go­di­ni, iako ni­je ja­sno za­što ovaj pro­je­kat još ni­je re­a­li­zo­van. Pre­ci­zan i de­talj­ni­ji pri­kaz ka­pi­tal­nih tro­ško­va va­žan je uko­li­ko uzme­mo u ob­zir da sred­stva za ka­pi­tal­ne pro­jek­te či­ne 40 od­sto pla­ni­ra­nog bu­dže­ta. Do­dat­no, sva pla­ni­ra­na sred­stva u ka­te­go­ri­ja­ma „osta­lo” po­treb­no je raz­lo­ži­ti, bez iz­u­ze­ta­ka. Ka­ko iz sa­dr­ža­ja obra­zlo­že­nja ni­je mo­gu­će sa­zna­ti ko­li­ki je broj za­po­sle­nih u or­ga­ni­za­ci­o­nim je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, od­no­sno lo­kal­noj upra­vi, lo­kal­nim slu­žba­ma i usta­no­va­ma kao i lo­kal­nim jav­nim pred­u­ze­ći­ma, za či­je je pla­te pla­ni­ra­no 10 i po mi­li­o­na eura, po­seb­no je va­žno da ono sa­dr­ži i po­dat­ke o bro­ju i struk­tu­ri za­po­sle­nih u or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve, jav­nim slu­žba­ma i pred­u­ze­ći­ma či­ji je osni­vač Glav­ni grad – is­ti­če Iva­na Bo­go­je­vić.

dan.co,me

Check Also

Izdate dozvole za gradnju tri naplatne rampe na auto-putu

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *