Home / NOVOSTI / Na ratištima ubijeno 200 Balkanaca

Na ratištima ubijeno 200 Balkanaca

Iz ze­ma­lja Za­pad­nog Bal­ka­na od 2012. do ove go­di­ne u Si­ri­ju i Irak ot­pu­to­va­lo je oko 1000 oso­ba, a vi­še od 200 je ubi­je­no, po­ka­zu­je stu­di­ja ko­ja je ura­đe­na za po­tre­be Sa­vje­ta za re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju.
Oko 300 oso­ba sa ovog pro­sto­ra vra­ti­lo se ku­ća­ma, dok je njih oko 400 i da­lje na ra­ti­šti­ma.
Ge­ne­ral­ni se­kre­tar Sa­vje­ta za re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju Go­ran Svi­la­no­vić sa­op­štio je na dru­goj re­gi­o­nal­noj kon­fe­ren­ci­ja na Br­du kod Kra­nja, u Slo­ve­ni­ji, da je rad tog ti­je­la da­le­ko od za­vr­še­nog.
– Te­ro­ri­zam mo­ra­mo ra­zu­mi­je­ti da bi­smo ga po­bi­je­di­li, što uve­li­ko pre­va­zi­la­zi vla­di­ne i in­sti­tu­ci­o­nal­ne mre­že i pret­po­sta­vlja bo­lje ra­zu­mi­je­va­nje od­re­đe­nih dru­štve­nih obra­za­ca. Tem­po od­la­ska gra­đa­na iz re­gi­o­na uspo­ren je 2015. go­di­ne, a sko­ro u pot­pu­no­sti je pre­stao do sre­di­ne 2016. U isto vri­je­me, oko 5000 gra­đa­na Evrop­ske uni­je oti­šlo da se bo­ri u Si­ri­ji i Ira­ku – re­kao je Svi­la­no­vić.
Pred­sje­da­va­ju­ći Cje­lo­vi­tog upra­vlja­nja unu­tra­šnjom si­gur­no­sti (IISG) Raj­ko Ku­zmelj ob­ja­snio je da je na osno­vu ra­da te ini­ci­ja­ti­ve re­gi­on pre­po­znao i is­ko­ri­stio ne­ko­li­ko no­vih i ko­ri­snih si­ner­gi­ja za rje­ša­va­nje ne­do­sta­ta­ka u sa­rad­nji na stra­te­škom, po­li­tič­kom i ope­ra­tiv­nom ni­vou.

– Ini­ci­ja­ti­va Za­pad­nog Bal­ka­na za bor­bu pro­tiv te­ro­ri­zma će na­sta­vi­ti da utvr­đu­je po­ten­ci­jal­ne no­ve si­ner­gi­je i da op­ti­mi­zu­je do­dat­nu vri­jed­nost in­ve­sti­ci­ja svih part­ne­ra ka­ko bi se obez­bi­je­di­la odr­ži­va, efi­ka­sna i eko­no­mič­na rje­še­nja za funk­ci­o­na­lan me­ha­ni­zam za­sno­van na prin­ci­pu „spri­je­či­ti–upu­ti­ti–ri­je­ši­ti“ (P-R-A) u sva­koj ko­ri­sni­ci na za­pad­nom Bal­ka­nu – ka­zao je Ku­zmelj.

(Dan)

Check Also

Ubistvo 15-mjesečne bebe u Podgorici: Odloženo suđenje Šišiću i Jovanović

Od sada Vas omiljeni portal Volim Podgoricu i na android aplikaciji. Instalirajte odmah i uživajte …

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *