Početna » NOVOSTI (page 10)

NOVOSTI

Bivši ministar umiješan u skandal s drogom?

Albanski tužioci tražili su od parlamenta da ukine imunitet poslaniku i bivšem ministru unutrašnjih poslova te zemlje Saimiru Tahiriju. Ukidanje imuniteta je traženo kako bi mogli da ga ispitaju povodom optužbio o korupciji i trgovini drogom, sapštilo je tužilaštvo. Rojters prenosi da ta mjera predstavlja udarac socijalističkoj vladi premijera Edija Rame imajući u vidu da je Tahiri, koji je bio ...

Opširnije »

PODGORICA: U jednoj zgradi poslije 30 godina proradio lift

Neo­bič­nu pro­sla­vu za­bi­lje­ži­li smo ju­če u zgra­di Le­pa Ka­ta gdje je po­sli­je 30 go­di­na pro­ra­dio lift. Raz­lo­ga za sla­vlje naj­vi­še su ima­li sta­na­ri ula­za broj 16, gdje se na­la­zi lift, jer pe­nja­nje na de­ve­ti sprat vi­še ne zah­ti­je­va kon­di­ci­o­ne pri­pre­me. Sta­na­ri su odu­še­vlje­ni što će ko­nač­no mo­ći nor­mal­no funk­ci­o­ni­sa­ti. Za po­sled­njih 30 go­di­na u svi­je­tu se de­si­lo mno­go to­ga na­sta­le ...

Opširnije »

AMFILOHIJE: Umjesto Klintonu i Bleru, sude Branki Milić

Ar­hi­e­pi­skop ce­tinj­ski, mi­tro­po­lit cr­no­gor­sko-pri­mor­ski, Am­fi­lo­hi­je re­kao je ju­če u ma­na­sti­ru Du­ga mo­rač­ka da su­do­vi ovo­ga svi­je­ta, na­sled­ni­ci Pon­ti­ja Pi­la­ta, ko­ji je su­dio Hri­stu Go­spo­du, ne­pre­kid­no, u ime svo­je vla­sti i mo­ći, pro­gla­ša­va­ju se­be za bo­go­ve. – Evo, vi­di­te, sa na­ma je ov­dje na­ša se­stra Bran­ka Mi­lić. Je­da­na­est mje­se­ci je bi­la u tam­ni­ci, u sa­mi­ci bez svje­tla, za­to što je „pri­pre­ma­la dr­žav­ni udar” ...

Opširnije »

Srpska pjevačica i ministarka oštro uzvratile Amfilohiju

Poznato je da se srpska folk diva Jelena Karleuša deklariše kao ateista, pa, kako prenosi Telegraf, ne čudi njena reakcija na nedavnu izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija da su Srpkinje abortusima pobile više djece od Hitlera, Musolinija i Broza zajedno.  Jelena je kao po običaju, bez dlake na jeziku, oštro odgovorila Amfilohiju. “Jel postoji neki obred istjerivanja đavola iz Amfilohija, da ...

Opširnije »

Evo kada će biti raspisani lokalni izbori u Podgorici

Demokratska partija socijalista se priprema za tri izborna ciklusa, a u toj partiji očekuju kako će lokalni izbori u Podgorici i još 10 opština biti nakon predsjedničkih izbora naredne godine. “Sada imamo ciklus 26. novembra u četiri opštine. Nakon toga ćemo imati predsjedničke izbore i izbore za Berane, koji ne mogu sačekati onih ostalih 11 opština koje mogu da idu ...

Opširnije »

STRUČNJACI NAJAVLJUJU: Suva zima s malo padavina na Balkanu će povećati rizik od…

Dok će Zapadna i Istočna Evropa te Skandinavija imati više padavina tokom zimskih mjeseci, neke djelove Španije, Italije te Balkanskog poluostrva očekuje suvi zimski period s malo padavina, predviđa američka kompanija koja se bavi prognoziranjem vremena AccuWeather.Blagi početak sezone širom većeg dijela Evrope postepeno će prelaziti u hladnoću širom dijelova centralne i istočne Evrope, a suve vremenske prilike neće donijeti ...

Opširnije »

ZIKS: J.V. udario drugog zatvorenika

U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija došlo je do incidenta između zatvorenika, kada je J.V. udario M.B, saopšteno je iz ZIKS-a.   “Službenici obezbjeđenja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija su preduzimajući radnje i mjere iz svoje nadležnosti utvrdili da je zatvorenik J. V. udario zatvorenika M. B,  nakon čega su izdvojili J. V,  protiv koga je pokrenut disciplinski postupak radi utvrđivanja ...

Opširnije »

POTVRĐENA PRESUDA: Rožajcima po tri godine zatvora

El­fa­du Kur­pe­jo­vi­ću (36) i Al­bi­nu Ho­tu (34), oba iz Ro­ža­ja, Ape­la­ci­o­ni sud je po­tvr­dio pre­su­de od po tri go­di­ne, ko­je im je iz­re­klo vi­je­će bje­lo­polj­skog Vi­šeg su­da, ko­jim je pred­sje­da­vao Šef­ki­ja Đe­še­vić. Oni su osu­đe­ni zbog kri­vič­nog dje­la neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga. Op­tu­že­ni­ma je sta­vlje­no na te­ret da su da­na 3.4.2017. go­di­ne oko 19 ča­so­va, ...

Opširnije »

SLUČAJ INFEKCIJE BEBA U BIJELOM POLJU: Presuda nakon dva mjeseca

Pred­sjed­nik vi­je­ća Vi­šeg su­da, su­di­ja Vu­ko­mir Bo­ško­vić, ju­če je na­pi­sao pre­su­du u kri­vič­nom pred­me­tu pro­tiv op­tu­že­nih To­mi­sla­va Je­re­mi­ća, Ha­ke Ta­hi­ro­vić i Zvon­ka Pu­le­ti­ća zbog kri­vič­nog dje­la te­ška dje­la pro­tiv zdra­vlja lju­di iz čl. 302 st. 2 i st. 1 Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re u ve­zi kri­vič­nog dje­la ne­po­stu­pa­nja po zdrav­stve­nim pro­pi­si­ma za su­zbi­ja­nje opa­sne za­ra­zne bo­le­sti iz čl. 287 Kri­vič­nog ...

Opširnije »

Pročitajte demant Stevana Šćepanovića na izjavu Prof. dr Vladimira Pešića u emisiji RTCG “Iz pravog ugla

Demant Stevana Šćepanovića povodom izjave Prof. dr Vladimira Pešića u emisiji RTCG “Iz pravog ugla” od 11. okrobra vam prenosimo u cjelosti:   Poštovana Gospodo Pejović, Shodno članu 26 Zakona o medijima zahtijevam da u sljedećoj emisiji u cijelosti pročitate moje reagovanje povodom gostovanja prof. dr Vladimira Pešića u Vašoj emisiji „lz pravog ugla”. Dužnost mi je da ukažem javnosti na ...

Opširnije »