Početna » NOVOSTI (page 4)

NOVOSTI

PODGORIČANIN ZAMALO POBJEGAO POLICIJI KROZ PROZOR: Našli mu drogu u stanu

Službenici Uprave policije MUP-a  Centra bezbjednosti Podgorica su danas postupajući po operetivnm podacima lišili slobode Podgoričanina D.B. (44)  zbog osnovane sumnje da je počinilo krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Naime, službenici CB Podgorica su, 27.06.2017. godine, postupajući po operativni podacima u saradnji sa nadležnim tužilaštvom a po prethodno pribavljenoj naredbi sudije za istragu, izvršili ...

Opširnije »

MRAČNA PROGNOZA IZ VAŠINGTONA: Promjena granica bi dovela do rata, a regionu prijeti još gora opasnost

Nova američka administracija još nema formulisanu politiku prema Zapadnom Balkanu, a Evropskoj uniji ponestaju „šargarepe“ da motiviše balkanske zemlje u sprovođenju reformi, pa opet evropska integracija, uz odvraćanje ruskih opstrukcija, i dalje je najbolji put za region – poručili su američki analitičari u ponedeljak na panelu „Zapadni Balkan – delikatan balans“ u Centru Vudro Vilson. Zbog Bregzita, migrantske krize i ...

Opširnije »

Vlahović ambasador u Vatikanu

Nekadašnji ministar vanjskih poslova Crne Gore i ambasador u SAD Miodrag Vlahović biće ambasador Crne Gore pri Svetoj Stolici u Vatikanu i Suverenom malteškom redu, saznaje Antena M iz pouzdanih izvora. Nekadašnji poslanik LSCG, međunarodni sekretar te partije, jedan od lidera Građanskog odbora za mir i prvi šef diplomatije u nezavisnoj Crnoj Gori preuzeće dužnost od dosadašnjeg ambasadora Veselina Šukovića, ...

Opširnije »

UHAPŠEN K.S. (22): Bacio bombu ispred salona

Slu­žbe­ni­ci Cen­tra bez­bjed­no­sti Be­ra­ne su ak­tiv­no­sti­ma ko­je su pred­u­ze­li i vje­šta­če­njem u Fo­ren­zič­kom cen­tru ra­svi­je­tli­li ak­ti­vi­ra­nje eks­plo­ziv­ne na­pra­ve is­pred ula­znih vra­ta ko­zme­tič­kog sa­lo­na „Gla­mur”, ko­je je iz­vr­še­no u ok­to­bru pro­šle go­di­ne. Zbog sum­nje da je po­či­nio ovo kri­vič­no dje­lo, kva­li­fi­ko­va­no od stra­ne nad­le­žnog tu­ži­o­ca kao ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja, tu­ži­o­cu je pod­ni­jet po­seb­ni iz­vje­štaj pro­tiv K.S. (22) iz ...

Opširnije »

PUTNICI NEZADOVOLJNI USLUGAMA ŽELJEZNIČKOG PREVOZA: Vozovi neklimatizovani i zapušteni

Ne­kli­ma­ti­zo­va­ni i za­pu­šte­ni vo­zo­vi, ka­šnje­nje u sa­o­bra­ća­nju i pro­mje­na vo­znog re­da ko­ji ne od­go­va­ra put­ni­ci­ma, ključ­ni su pro­ble­mi sa ko­ji­ma se su­o­ča­va­ju ko­ri­sni­ci uslu­ga Že­lje­znič­kog pre­vo­za Cr­ne Go­re (ŽPCG). Vi­še put­ni­ka za „Dan” je ka­za­lo da su pri­nu­đe­ni da ko­ri­ste uslu­ge ŽPCG zbog za­po­sle­nja ili stu­di­ra­nja, ali da im to uglav­nom pred­sta­vlja mal­tre­ti­ra­nje. – Put­ni­ci su ogor­če­ni i do­ve­de­ni do ...

Opširnije »

OPREZ: Stiže nam pakleni vikend

Narednih dana očekuju nas tropske temperature koje će u petak i subotu preći 38 stepeni. Iz Hitne pomoći očekuju povećan broj pacijaneta zbog visokih temepratura, ali kažu da su spremni. Iz Hidrometeorološkog zavoda rekli su za CdM da se narednih dana očekuju veoma visoke temperature koje su netipične čak i za ovo doba godine. “Najviša dnevna temperatura u naredna dva ...

Opširnije »

Evo koliko je isplaćeno za Vujanovićeva putovanja

Filip Vujanović

Izvje­šta­ji sa slu­žbe­nih pu­to­va­nja za­po­sle­nih u Ge­ne­ral­nom se­kre­ta­ri­ja­tu pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re u ze­mlji i ino­stran­stvu ni­je­su pod­no­še­ni ru­ko­vo­di­o­cu, što ni­je u skla­du sa čla­nom de­vet i čla­nom 19 ured­be o na­kna­di tro­ško­va za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru i in­ter­nom pro­ce­du­rom se­kre­ta­ri­ja­ta, is­tak­nu­to je u iz­vje­šta­ju o re­vi­zi­ji pra­vil­no­sti po­slo­va­nja Ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ri­ja­ta pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća, ko­ji je ju­če obje­lo­da­ni­la Dr­žav­na ...

Opširnije »

Crkva upriličila svečani doček moštiju Svetog Nektarija Eginskog

Za vjernike iz Nikšića, ovo su praznični dani, jer je crkva upriličila svečani doček moštiju Svetog Nektarija Eginskog. Dio moštiju velikog pravoslavnog svetitelja, koji je poznat kao iscjelitelj najtežih bolesti, juče i danas u centralnom dijelu hrama Svetog Vasilija Ostroškog cjelivao je veliki broj građana. “Bez prestanka je narod dolazio. Iznenađeni smo, toliko naroda nismo očekivali, ali kako kaže Sveti ...

Opširnije »

U Crnoj Gori nema sistematskog kršenja ljudskih prava

Predsjednik Vlade Duško Marković i predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Gvido Raimondi ocijenili su danas na sastaku u Strazburu da u Crnoj Gori nema sistematskog kršenja ljudskih prava i da naša zemlja i sud odlično sarađuju. Predsjednik Suda upoznao je premijera Markovića sa funkcionisanjem ove institucije pri čemu je posebno naglasio trenutnu fazu dijaloga sa nacionalnim pravosuđima što bi ...

Opširnije »