Početna » PG INFO

PG INFO

PODGORICA: “Zbog čega se ćuti o tome ko koristi socijalne stanove?”

Odbornica Pokreta za promjene u Skupštini Glavnog grada Biljana Genić kazala je da je vrlo simptomatično da mjesecima nadležni u Glavnom gradu izbjegavaju da daju istinit odgovor na pitanje zašto nemali broj tzv. socijalnih stanova koriste osobe koje ne ispunjavaju propisane kriterijume. -Značajan je broj onih koji su, iskoristivši nemar i nedovoljnu kontrolu terenskih službi lokalne samoprave, te poslije smrti ...

Opširnije »

CETINSKI NA PODGORIČKOM TRGU: Spremio je POSEBAN PROGRAM

Hrvatski pjevač Toni Cetinski ove godine je glavna zvijezda dočeka Nove godine na podgoričkom trgu. Naime, on će se sa svojim fanovima kako iz glavnog grada Crne Gore, tako i iz okolnih gradova, pa i regiona družiti 31. decembra i svojim pjesmama uveseliti u Novu godinu. Već nekoliko puta je za novogodišnje praznike pjevao u Crnoj Gori, no, kako kaže repertoar te ...

Opširnije »

Spremite se za NEVRIJEME, evo do kada će trajati!

U ponedjeljak umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa kišom, u prvom dijelu dana u višim planinskim predjelima moguć i slab snijeg i susnježica. Više uslova za padavine u južnim i centralnim predjelima, ponegdje moguć pljusak i grmljavina, dok na sjeveru i sjeveroistoku zemlje očekuju se duži periodi suvog vremena. Vjetar povremeno pojačan i jak, na udare ponegdje veoma jak i ...

Opširnije »

CRNOGORSKA NACIJA SVE STARIJA: Evo zbog čega!

U Crnoj Gori iz godine u godinu sve manje je  mladih  stanovnika dok ukupno stanovništvo značajno stari. To su posljedice pada stope nataliteta, ali i odlaska  mladih  ljudi da rade i žive u inostranstvu gdje mogu ostvariti bolji kvalitet života. Prema podacima Monstata, u 2000. godini stanovnika mlađih od 20 godina bilo je 174.007, dok je na početku ove godine ...

Opširnije »

Na Skadarskom jezeru zaplijenjeno 300 kilograma ribe, PRIJAVITE LOVOKRADICE

Nadzornici Službe zaštite NP Skadarsko jezero i pripadnici Granično-pomorske policije su koordinisanom akcijom, u petak veče, zaplijenili 300 kilograma ribe u reonu Plavnice. Kako navodi direktor NP Skadarsko jezero Nenada Ivanovića, kod jednog lica zatečena je oko 300 kilograma ribe bez dokaza o njenom legalnom izlovljavanju. Inspektor za slatkovodno ribarstvo je izdao prekršajni nalog i novčano kaznio to lice, a ...

Opširnije »

Podgorica će imati još jedan objekat za ponos

Podgorica će tada dobiti multifunkcionalnu dvoranu, površine 4.970 kvadratnih metara, sa najmodernijim pratećim sadržajima. Biće to objekat za ponos. – Sada smo u fazi rušenja starih zidova i demontaže starih instalacija. Počeli smo i otkopavanje temelja stubova glavne hale radi njihovog ojačavanja, jer kada budemo spuštali nivo terena temelji moraju biti ojačani, kako ne bi došlo do nekih pomjeranja. Kada ...

Opširnije »

PODGORICA: Radi se nova saobraćajnica

Za po­tre­be ur­ba­ni­stič­kih par­ce­la Blok 20, u za­hva­tu DUP Za­bje­lo 8, re­kon­stru­i­še se sa­o­bra­ćaj­ni­ca du­ži­ne 216,06 me­ta­ra. Na­kon što je uklo­njen sta­ri as­falt, rad­ni­ci fir­me Am Si­stem ju­če su for­mi­ra­li pro­stor za ugrad­nju no­ve at­mos­fer­ske i fe­kal­ne kan­li­za­ci­je, PTT in­sta­la­ci­je i vo­do­vo­da. Pla­nom je pred­vi­đe­no da će ra­do­vi tra­ja­ti do ja­nu­a­ra ka­da će eki­pe as­fal­tir­ti sa­o­bra­ćaj­ni­cu i for­mi­ra­ti no­ve tro­to­re, ...

Opširnije »

PODGORICA: Djevojčica stabilno nakon udesa

Še­sna­e­sto­go­di­šnja A.J. ko­ja se za­do­bi­la te­ške tje­le­sne po­vre­de u sa­o­bra­ćaj­noj ne­zgo­di u Pod­go­ri­ci sta­bil­nog je zdrav­stve­nog sta­nja. Dje­voj­či­cu je is­pred tr­žnog cen­tra Del­ta si­ti auto­mo­bi­lom uda­rio S.B. (43) iz Pod­go­ri­ce, ko­ji je na­kon to­ga po­bje­gao, ali je br­zo li­šen slo­bo­de. – Dje­voj­či­ca je sta­bil­nih vi­tal­nih pa­ra­me­ta­ra, ali zah­ti­je­va in­ten­ziv­ni nad­zor. Na­la­zi se na odje­lje­nju In­ten­ziv­ne nje­ge – sa­op­šte­no je ju­če ...

Opširnije »