Početna » PG INFO » Aktuelno (page 4)

Aktuelno

PODGORICA: Preminuo Ljubomir Sekulić

U Pod­go­ri­ci je pre­mi­nuo prof. dr Lju­bo­mir Se­ku­lić, po­ča­sni pred­sjed­nik Sub­no­ra i an­ti­fa­ši­sta Cr­ne Go­re, sa­op­šte­no je iz te or­ga­ni­za­ci­je. Ka­ko na­vo­de, Se­ku­lić je ro­đen 23. sep­tem­bra 1927. go­di­ne u Ban­di­ći­ma, op­šti­na Da­ni­lov­grad. – Učio je u Đa­ko­vi­ci i Ti­to­gra­du. Prav­ni fa­kul­tet za­vr­šio je 1951. go­di­ne u Sa­ra­je­vu, dok­to­ri­rao 1974. go­di­ne u Be­o­gra­du. Ak­tiv­no je uče­stvo­vao u NOP-u od 1941. ...

Opširnije »

Burić objasnio zašto je izabrao Vermezovića    

Predsjednik Budućnosti Žarko Burić pažljivo je u decembru analizirao listu kandidata za trenera “plavih”. Izbor je na kraju bio Vermezović. “Istina je da smo mogli da dovedemo i jeftinijeg trenera, ali razmišljamo dugoročno, a Vermezović je u tom kontekstu, kao dokazan trener i čovjek sa iskustvom, pravo rješenje za Budućnost.”, rekao je Burić. Prvi čovjek podgoričkog kluba ističe da u ekipi ...

Opširnije »

Plesom protiv nasilja

Na Trgu nezavisnosti u Podgorici i ove godine se plesalo u okviru globalne kampanja protiv nasilja nad ženama pod nazivom “Milijarda ustaje”. “Ove godine Jedna milijarda ustaje – revolucija poziva na još jaču globalnu solidarnost u borbi protiv svih oblika nasilja!”, poručili su iz Sigurne ženske kuće. “Jedna milijarda ustaje” je najmasovniji aktivistički pokret u istoriji međunarodne borbe protiv nasilja ...

Opširnije »

Podgorica dobija zgradu Gradskog pozorišta   

Glavni grad će do novembra ove godine, nakon skoro sedam decenija čekanja, dobiti zgradu i dom Gradskog pozorišta, objekat gdje će se održavati predstave sa svim sadržajima koji su neophodni za rad savremenog teatra. Postavljanje kamen temeljca (Foto: Anadolija) Izgradnja Gradskog pozorišta koštać skoro četiri miliona eura, bez scenske tehnike i opreme, koje će biti predmet posebnog tendera, čija je ...

Opširnije »

Mje­šta­ni Be­ra do­bi­li am­bu­lan­tu

Mje­šta­ni Be­ra do­bi­li su am­bu­lan­tu ko­ja će za po­če­tak ra­di­ti dva da­na sed­mič­no, ali uko­li­ko bu­de za­in­te­re­so­va­nih gra­đa­na dok­tor će or­di­ni­ra­ti sva­ko­dnev­no. Za­ sad ima 500 pri­ja­vlje­nih gra­đa­na. Di­rek­tor Do­ma zdra­vlja Pod­go­ri­ca Ne­boj­ša Ka­va­rić ka­zao je da je uobi­ča­je­no za sve se­o­ske am­bu­lan­te da dok­tor do­la­zi dva pu­ta sed­mič­no i pru­ža kom­plet­nu zdrav­stve­nu za­šti­tu, ali da će u slu­ča­ju Be­ra ...

Opširnije »

Preminuo profesor Ljubomir Sekulić

U Podgorici je preminuo počasni predsjednik SUBNOR-a i antifašista Crne Gore, profesor Ljubomir Sekulić.  Rođen je 1927. godine u Bandićima. Aktivno je učestvovao u NOB-u od 1941. do avgusta 1943. godine. Bio je sekretar i poslanik u Skupštini Crne Gore, član Izvršnog vijeća i Republički sekretar za pravosuđe i državnu upravu.  Od 1974. bio je redovni profesor na Pravnom fakultetu ...

Opširnije »

Glavni grad će ponovo raspisati javni poziv za odabir projektanta mosta na Morači

Glavni grad će u ovoj godini ponovo raspisati javni poziv za odabir projektanta mosta na Morači, na trasi Ulice Vojislavljevića, koji će uključivati i projekat kružne raskrsnice,  kazala je pomoćnica direktora Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, Snežana Adžić. Adžić je na centralnoj javnoj raspravi o Programu uređenja prostora Podgorice za 2018.godinu, kazala da je tender u pripremi i da ...

Opširnije »

Podgorica: Rekonstrukcija pješačkih staza u Bloku V  

Građevinsko-zanatska operativa Agencije za stanovanje Glavnog grada Podgorica počela je sa radovima na rekonstrukciji pješačkih staza u Bloku V, u Ul. Vijenci Kosovskih Junaka. Podsjećmo da su postojeće staze bile u lošem stanju, stvarale su se lokve, tako da je njihova rekonstrukcija neophodna. Ukupna dužina staza koje će se rekonstruisati iznosi cca 100 metara.

Opširnije »

Podgorica: Trafostanice na udaru kradljivaca

Mreža i objekti Crnogorskog elektrodistributivnog sistema na prometnim lokacijama u Glavnom gradu konstantno su na udaru kradljivaca. Naime,  u prethodnom periodu učestala je krađa zaštitnih vrata sa trafostanica u urbanom jezgru Podgorice, što  predstavlja izuzetan rizik za prolaznike, jer oprema u trafostanici pod naponom ostaje neobezbijeđena. Nakon svake otkrivene krađe CEDIS sprovodi urgentno obezbjeđivanje trafostanice. „Krađa aluminijumskih vrata sa trafostanica u Podgorici i ...

Opširnije »