Početna » SVI TEKSTOVIpage 10

SVI TEKSTOVI

Uvodi se hidroavionski prevoz u Crnoj Gori

Ministarstvo održivog razvoja i turizma pripremiće tokom ove godine Studiju izvodljivosti projekta “Razvoj hidroavionskog prevoza u Crnoj Gori”. Studija će dati odgovor na pitanje da li je u Crnoj Gori opravdano uvođenje ove vrste prevoza koji postoji u svim mediteranskim državama. Podsjetimo, Savjet za praćenje turističkog razvoja i pripremu i praćenje turističkih sezona preporučilo je prošle godine Ministarstvu saobraćaja i ...

Opširnije »

TERORISTIČKI NAPAD U LONDONU: 4 mrtvih, 20 ranjenih! (VIDEO)

Prema najnovijim informacijama četiri sobe su poginule a 20 je povrijeđeno u napadu kod britanskog parlamenta koji policija tretira kao teroristički incident. foto: AP Britanski mediji objavili su fotografiju napadača dok mu se ukazuje medicinska pomoć. Britanska agencija Pres asosijejšn pozivajući se na ljekarske izvore, prethodno je objavila da je jedna žena preminula a da je nekoliko ljudi zadobilo “katastrofalne” ...

Opširnije »

Ako želite ZDRAVO SRCE I KARDIOVASKULARNI SISTEM poslušajete ove savjete!

Zdrava ishrana i dobar životni ritam su najbolja odbrana od kardiovaskularnih bolesti. I, kada se naviknete, to uopšte nije teško održavati, kao što možda u početku djeluje. Zapamtite, za vaše zdravlje, važni su generalni izbori koje pravite, a ne sitni prestupi. Uključite sledeće korake u svoj život i pozitivno ćete uticati na svoje zdravlje i srce, piše Dijetaplus.com. Potrošite barem ...

Opširnije »

PODGORICA: Problemi u Medicinskoj i Ekonomskoj: Traže rješenje za prekobrojne đake

Iz Ministarstva prosvjete, „Vijestima” su saopštili da su kada je riječ o načinu formiranja odjeljenja, odnosno provjeri da li u podgoričkim školama ima VIP odjeljenja, iskoristili mehanizme u okviru svojih nadležnosti, zatraživši inspekcijski nadzor, nakon čega je dobijen izvještaj inspekcije. “Dobili smo izvještaj inspekcije. U očekivanju smo stava Prosvjetne inspekcije kada je riječ o odgovornima za propuste navedene u inspekcijskom ...

Opširnije »

Tamari Jovović potrebna pomoć za liječenje u inostranstvu

Jedanaestogodišnjoj djevojčici Tamari Jovović sa Cetinja potrebna je finansijska pomoć radi liječenja u inostranstvu. Ona 20. aprila treba da putuje u London, gdje joj je zakazana operacija na otvorenom srcu.  Tamari je odmah nakon rođenja otkrivena teška urođena srčana mana. Iz njenog srca , umjesto dva, izlazi samo jedan krvni sud. “Niti može da se poigra, niti da potrči, ništa…odmah ...

Opširnije »

PODGORIČANIN PROTESTOVAO ISPRED ZGRADE GLAVNOG GRADA: Zvao Miga da siđe da se razjasne

Gra­do­na­čel­ni­če, si­đi­te do­lje da ka­že­te isti­nu da li je ze­mlja pre­ko ko­je je pro­šla Je­re­van­ska uli­ca ze­mlja Glav­nog gra­da ili po­ro­di­ce Đu­ri­šić, gla­sno je iz­go­va­rao Va­nja Đu­ri­šić, Za­bjel­ča­nin ko­ji je ju­če sa po­ro­di­com pro­te­sto­vao is­pred zgra­de Glav­nog gra­da u Nje­go­še­voj uli­ci tra­že­ći is­pla­tu za eks­pro­pri­sa­no ze­mlji­šte. Đu­ri­ši­ći su no­si­li tran­spa­ren­te „Tu­đe ne­će­mo, svo­je ne da­mo” i „Već 32 go­di­ne uzur­pa­ci­je”, ...

Opširnije »

Vojna policija nabavila mercedese G klase, a vojna inžinjerija robota

Vojska Crne Gore nabavila je za potrebe vojne policije savremena terenska vozila marke “Mercedes G-Class”. Za tu potrebu vojska je izdvojila oko 539.000 eura, ali nije naveden broj terenaca, pokazuje zvaničan Izvještaj o stanju u vojsci za prošlu godinu. U toku 2016. godine, Vojska je nastavila sa opremanjem svojih jedinica po NATO standardima dajući prioritet snagama deklarisanim za međunarodne misije ...

Opširnije »

POSUT OTROV: Izbjegavajte ovaj dio Podgorice

“U toku jučerašnjeg dana nam se obratio veliki broj građana Podgorice, koji su nam rekli da se na potezu od mosta Milenijum do Vezirovog mosta, na teritoriji nekadašnje kasarne Morača nalazi posuta praškasta bijela masa, za koju se sumnja da je otrov namijenjen trovanju životinja. Tragom ove informacije provjerili smo lice mjesta i na terenu je bila vidljiva bijela praškasta ...

Opširnije »

Petorici 11 godina zatvora za šverc droge

Vi­je­će Vi­šeg su­da u Bi­je­lom Po­lju, ko­jim je pred­sje­da­vao Vu­ko­mir Bo­ško­vić, osu­di­lo je na 3,6 go­di­na za­tvo­ra Er­sa­na Re­dže­po­vi­ća. Vla­di­mir Pe­kić je osu­đen na go­di­nu, Mi­lan Dra­go­vić na 2,6 go­di­na, Alek­san­dar Vu­ja­čić na go­di­nu, a Zlat­ko Pre­o­ča­nin na tri go­di­ne za­tvo­ra. Isto­vre­me­no je do­ne­se­na od­lu­ka da se Pre­o­ča­ni­nu i Pe­ki­ću iz­rek­ne mje­ra bez­bjed­no­sti li­je­če­nja od nar­ko­ma­ni­je u za to od­go­va­ra­ju­ćoj ...

Opširnije »

OSUJEĆEN POKUŠAJ PLJAČKE POŠTE: Radnica uhvatila i zaključala razbojnika

U se­lu Gra­ho­vo, uda­lje­nom oko 40 ki­lo­me­ta­ra od Nik­ši­ća, ju­če oko 10.30 sa­ti osu­je­ćen je po­ku­šaj pljač­ke po­šte. Raz­boj­nik ma­ski­ran u voj­ni kom­bi­ne­zon, uz pri­jet­nju pu­škom ušao je u po­štu, ali je rad­ni­ca Na­da Ki­li­bar­da uspje­la da ga za­klju­ča sa spolj­ne stra­ne. Na­pa­dač je na­kon to­ga od­va­lio re­šet­ku i po­bje­gao. Pri­li­kom bjek­stva opa­lio je par pro­jek­ti­la. Po­li­ci­ja je ubr­zo blo­ki­ra­la ...

Opširnije »