Početna » Tag Archives: aleksandar NIkolić

Tag Archives: aleksandar NIkolić

PODGORICA: Aleksandar Nikolić napustio Klinički centar

Bivši načelnik Centra za kardiohirurgiju Kliničkog centra (KC) Aleksandar Nikolić od juče ne radi u toj zdravstvenoj ustanovi, potvrdio je on “Vijestima”. Nikolić, kojem je juče završen godišnji odmor, rekao je “Vijestima” da je prije dva dana razgovarao sa direktoricom KC Zoricom Kovačević, koja mu je navodno saopštila da je učinila sve da ljekar ostane u toj ustanovi. On je ...

Opširnije »

Dr Nikolić, bivši načelnik Kardiohirurgije KCCG: Duguju mi 800 operacija, odlazim ako me ne ispoštuju

Dok­tor Alek­san­dar Ni­ko­lić na­ja­vio je da će po­čet­kom sed­mi­ce da­ti ot­kaz u Cen­tru za kar­di­o­hi­rur­gi­ju Kli­nič­kog cen­tra Cr­ne Go­re (KCCG) jer ne že­li da pod sa­da­šnjim uslo­vi­ma osta­ne da ra­di. Ni­ko­lić je od do­la­ska na mje­sto di­rek­to­ra Cen­tra za kar­di­o­hi­rur­gi­ju ušte­dio dr­ža­vi najmanje 16 mi­li­o­na eura. –Vla­da Cr­ne Go­re je u iz­vje­šta­ju 2012. go­di­ne po­tvr­di­la da je ugo­vor ko­ji smo ...

Opširnije »