Početna » Tag Archives: Goran Stanišić

Tag Archives: Goran Stanišić

STANIŠIĆ NASTAVIO SA PRIJETNJAMA : „Čuvaj se, Aleksa, treba da te bude strah”

De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra pod­ni­je­la je ju­če vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Ivi­ci Stan­ko­vi­ću kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Go­ra­na Sta­ni­ši­ća iz Moj­kov­ca zbog pri­jet­nji da će ba­ci­ti bom­bu na nji­ho­ve stra­nač­ke pro­sto­ri­je u tom gra­du. De­mo­kra­te Sta­ni­ši­ća te­re­te da je ti­me po­či­nio kri­vič­no dje­lo ugro­ža­va­nje si­gur­no­sti. – Da­na 12.9. oko 15 ča­so­va iz vo­zi­la džip cr­ne bo­je, mar­ke „land ro­ver dis­ka­ve­ri 3“, re­gi­star­skih ozna­ka ...

Opširnije »

Stanišić: Niko nije spominjao bombe osim Bečić i Bogdanović

Goran Stanišić, kojeg su juče iz Demokratske Crne Gore naveli kao osobu koja je prijetila da će baciti eksplozivnu napravu na prostorije te partije u Mojkovcu, negirao je optužbe Demokrata na njegov račun. Kako je kazao, na snimku koji su Demokrate dostavile, niko ne spominje prijetnje bombom osim predsjednika te partije, Alekse Bečića, i poslanika Demokrata, Borisa Bogdanovića. Stanišić, takođe, ...

Opširnije »

Goranu Stanišiću dvije godine za pokušaj ubistva

Vi­ši sud u Bi­je­lom Po­lju osu­dio je Moj­kov­ča­ni­na Go­ra­na Sta­ni­ši­ća (35) na ka­znu za­tvo­ra od dvi­je go­di­ne i dva mje­se­ca zbog po­ku­ša­ja ubi­stva u pre­ko­ra­če­nju nu­žne od­bra­ne u sti­ca­ju sa ne­do­zvo­lje­nim dr­ža­njem oruž­ja. Sta­ni­šić je 4. av­gu­sta 2011. go­di­ne, oko 23.50, na te­ra­si ho­te­la „Du­lo­vić” na Tr­gu Lju­bo­mi­ra Ba­ko­ča, iz pi­što­lja „bro­ving”, ka­li­bra 6,35 mi­li­me­ta­ra, is­pa­lio če­ti­ri hi­ca u prav­cu ...

Opširnije »