Početna » Tag Archives: Karting

Tag Archives: Karting

Karting majstor iz Nikšića niže uspjehe na takmičenjima u regionu

Police u domu trinaestogodišnjeg Kristijana Bojića iz Nikšića postale su odavno tijesne da prime sve pehare koje punih devet godina niže takmičeći se na karting trkama. Ovaj nevjerovatni dječak praktično otkad zna za sebe vozi karting i to sa velikim uspjehom. Gotovo da nema trke sa koje sa koje ne donese pehar, a sa posljednje u Beogradu vratio se sa dva. ...

Opširnije »

NA PROSTORU FABRIKE ,,RADOJE DAKIĆ” OTVOREN KARTING CENTAR ,,F1

Kar­ting cen­tar „F1” otvo­rio je u kru­gu fa­bri­ke „Ra­do­je Da­kić” re­no­vi­ra­nu sta­zu za sve lju­bi­te­lje tr­ka, ka­ko za pro­fe­si­o­nal­ce, ta­ko i za one ko­ji se ni­ka­da ni­su opro­ba­li u ovoj vr­sti spor­ta. Sta­za o ko­joj po­ro­di­ca Jo­ve­tić dru­gu go­di­nu za­a­re­dom vo­di ra­ču­na, pre­tr­pje­la je broj­ne pro­mje­ne u od­no­su na pro­šlu go­di­nu. Ka­ko je sa­op­šti­la Sel­ma Šlju­ka, pi ar Kar­ting cen­tra ...

Opširnije »