Početna » Tag Archives: marihuana

Tag Archives: marihuana

Korisnici marihuane produktivniji i zadovoljniji ljudi?

     Korisnike marihuane obično povezuju sa lijenjošču, smijehom, apatijom i neprestanim jedenjem slatkiša. U suprotnosti sa poznatim stereotipima stoje zaključci novog istraživnaja koje korisnike kanabisa ocjenjuje kao mnogo produktivnije i društvenije i vidi ih kao neke od zadovoljnijih i uspješnijih ljudi. Istraživači organizacije BDS Analytics sproveli su istraživnje na 2.000 ljudi koji konzumiraju marihuanu. U istraživanju su analizirani podaci ...

Opširnije »

Inženjer pa švercuje marihuanu?

U ponedjeljak će u bjelopoljskom Višem sudu biti izrečena presuda albanskom državljaninu Arbenu Dermaniju (39) i Andrijevčaninu Novaku Novoviću (30), zbog šverca 80 kilograma  marihuane. Oni odgovaraju zbog šverca droge, koju su 6. aprila  pokušali sa graničnog prelaza Grčar u Gusinju da prošvercuju do Berana. Tužilac  Hasan Lukač  u završnim riječima kazao da je izvedenih dokazima utrvrđeno da su optuženi ...

Opširnije »

UHAPŠEN DRŽAVLJANIN CRNE GORE: Prevozio 58 paketa marihuane

Ma­đar­ska po­li­ci­ja je na gra­nič­nom pre­la­zu Re­ske (Hor­goš) uhap­si­la tri­de­set­še­sto­go­di­šnjeg dr­ža­vlja­ni­na Cr­ne Go­re ko­ji se sum­nji­či za šverc 33 ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­a­ne. To­kom pre­gle­da „audi­ja” ko­jim je upra­vljao cr­no­gor­ski dr­ža­vlja­nin, pri­pad­ni­ci in­ter­vent­ne bri­ga­de ma­đar­ske po­li­ci­je uoči­li su da su po­do­vi is­pod pred­njih sje­di­šta vo­zi­la mo­di­fi­ko­va­ni. U spe­ci­jal­nim bun­ke­ri­ma su pro­na­đe­na 33 ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­a­ne u 58 pa­ke­ti­ća. Vri­jed­nost za­ple­nje­ne dro­ge na tr­ži­štu ...

Opširnije »

Rasta pred publikom i trudnom ženom pušio marihuanu

Reper Stefan Đurić poznatiji kao Rasta, u toku pauze snimanja šoua “Ja imam talenat”, šokirao je publiku kada je zapalio džoint. Iako je problematični muzičar pokušao da sakrije svoj porok, fotografi su zabilježili šta radi u studiju punom male djece. Kada je zadovoljio svoje potrebe, Rasta je ustao i napustio studio ne bi li se na desetak minuta pridružio supruzi ...

Opširnije »

UHAPŠENA DVA DRŽAVLJANINA CRNE GORE: Švercovali 86 kg marihuane

Pri­pad­ni­ci Gra­nič­ne po­li­ci­je BiH uhap­si­li su na pod­ruč­ju Gac­ka dva dr­ža­vlja­ni­na Cr­ne Go­re zbog sum­nje da su kri­jum­ča­ri­li 86,5 ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­a­ne. Ka­ko pre­no­se por­ta­li, dro­ga je na­đe­na u put­nič­kim tor­ba­ma i ju­ta­nim vre­ća­ma. Osim dvo­ji­ce na­ših dr­ža­vlja­na, uhap­še­na su i dva dr­ža­vlja­ni­na BiH. Di­rek­tor Gra­nič­ne po­li­ci­je BiH Zo­ran Ga­lić iz­ja­vio je da je Gra­nič­na po­li­ci­ja BiH naj­ve­ću za­pli­je­nu ma­ri­hu­a­ne u ...

Opširnije »

Crnogorci DOLIJALI: Švercovali marihuanu u Bosni i Hercegovini

Pripadnici Granične policije BiH uhapsili su na području Gacka četiri lica, među kojima dva državljanina Crne Gore, od kojih su oduzeli 86,5 kilograma marihuane, saopšteno je iz Granične policije BiH. Zaplijenjena droga se nalazila u putničkim torbama i jutanim džakovima, otkrivenom u ganičnoj kontroli “Pasata”. Dva uhapšena državljanina Crne Gore sumnjiče se da su zajedno sa dva državljanina Bosne i Hercegovine ...

Opširnije »

Podgoričanin krio kilo marihuane ispod kaiša

Van­pre­tre­sno vi­je­će bje­lo­polj­skog Vi­šeg su­da po­tvr­di­lo je op­tu­žni­cu pro­tiv Va­se­lja Du­še­vi­ća (41) iz Pod­go­ri­ce zbog kri­vič­nog dje­la neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga. Na­kon do­no­še­nja rje­še­nja o po­kre­ta­nju is­tra­ge, Du­še­vi­ću je od­re­đen jed­no­mje­seč­ni pri­tvor. Slu­žbe­ni­ci Od­sje­ka za bor­bu pro­tiv kri­jum­ča­re­nja dro­ga su 2. mar­ta, na gra­nič­nom pre­la­zu Bi­je­lo Po­lje, u me­đu­na­rod­nom vo­zu ko­ji je sa­o­bra­ćao na re­la­ci­ji ...

Opširnije »

Prodao GRAM marihuane, dobio DESET MJESECI zatvora

Rožajac Elfad S. Kurpejović osuđen je na deset mjeseci zatvora jer je policija kod njega u februaru pronašla gram marihuane, odlučio je sudija Višeg suda u Bijelom Polju Vukomir Bošković. Kurpejović se teretio da je u februaru ove godine ispred svoje kuće u rožajskom naselju Grahovo, za iznos dva eura sugrađaninu R.D.prodao gram marihuane. Navodi se da je R.D.pola grama ...

Opširnije »

Ušapšeni D.A. (36) i J.P. (37): PALI sa 23kg skanka, drogu sakrili ispod sjedišta

Policijski i carinski službenici su na graničnom prelazu Dobrakovo zaplijenili oko 23 kilograma marihuane, tipa skank i uhapsili D.A.(36) iz Bara i J.P (37) iz Raške. U zajedničkom saopštenju Uprave policije i Uprave carina pojašnjava se da su D.A. i J.P. uhapšeni zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. “Službenici ...

Opširnije »