Početna » Tag Archives: Milo Đukanović

Tag Archives: Milo Đukanović

ĐUKANOVIĆ: Platiću porez a onda ću se baviti turizmom u Budvi

Bivši premijer Milo Đukanović obećao je da će izmiriti poreski dug od preko 60.000 eura, koji ima jedna od njegovih privatnih kompanija – Global Montenegro. “Nema nikakve sumnje da ćemo, kao akteri biznisa, sve svoje obaveze prema državi ispuniti. Da će izmiriti sve obaveze koje se tiču i poreskog duga kompanije Global i da ćemo stvoriti uslove da se na ...

Opširnije »

“POKUŠAJ ATENTATA JE PORUKA: Širenje bez saglasnosti Rusije nije moguće”

Bivši premijer Milo Đukanović govorio je o navodnom pokušaju terorističkog napada, političkom stanju Crne Gore, uticaju Rusije, Srbije, stabilnosti Balkana i  planovima nakon povlačenja iz izvršne vlasti u intervjuu za hrvatski Jutarnji list  Intervju prenosimo integralno:  Je li se u Crnoj Gori 16. oktobra prošle godine dogodio pokušaj državnog udara? – Ako gledamo strogo pravno, specijalni tužilac to je djelo kvalifikovao kao ...

Opširnije »

Đukanović otkrio kako se osjećao kada je saznao za plan njegovog ubistva

Pokušaj atenata na premijera Mila Đukanovića 16. oktobra je bila poruka za NATO i EU, a glasi da se u budućnosti neće moći širiti na području Balkana bez saglasnosti treće strane – Rusije. To je predsjednik DPS-a Milo Đukanović rekao u intervjuu za hrvatski Jutarnji list koji prenosimo u cjelosti. foto: Dado Đilas Je li se u Crnoj Gori 16. ...

Opširnije »

Mila još čuva obezbjeđenje, ukinuto Krivokapiću i Pajoviću

Za obezbjeđenje crnogorskih zvnaičnika koji imaju status štićenih linčnosti, njih 13, iz crnogorskog budžeta je prošle godine potrošeno 1.337.171,83 eura, piše Dan. Ovaj novac je potroše za zarade i ostale naknade policijskih službenika angažovanih na poslovima zaštite štićenih ličnosti. Ipak, iz MUP-a nije stigao odgovor koliko košta policijska zaštita za svakog pojedinačnog štićenog funkcionera. Uprkos tome što je MUP-u poznata ...

Opširnije »

SVE VIŠE KONTRADIKTORNOSTI OKO ULOGE SINĐELIĆA U DRŽAVNOM UDARU: Mila trebao da ubije snajperom iz Beograda

Tvrd­nja da je Sa­ša Sin­đe­lić 16. ok­to­bra, u Pod­go­ri­ci, tre­ba­lo da ubi­je Mi­la Đu­ka­no­vi­ća iz snaj­pe­ra pred­sta­vlja no­vu kon­tra­dik­tor­nost u is­tra­zi tu­ži­la­štva o na­vod­nom po­ku­ša­ju dr­žav­nog uda­ra. Pre­ma naj­no­vi­joj ver­zi­ji Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva, Sin­đe­lić je tog da­na, po na­lo­gu ru­skog dr­ža­vlja­ni­na Edu­ar­da Ši­ro­ko­va, tre­ba­lo da iz snaj­pe­ra ubi­je ta­da­šnjeg pre­mi­je­ra Cr­ne Go­re, i to iz Be­o­gra­da. Na­i­me, pre­ma na­red­bi za spro­vo­đe­nje ...

Opširnije »

Firmi “BB Solar” Blaža Đukanovića cvjeta posao: 13 projekata milionske vrijednosti

Fir­ma BB So­lar, či­ji je je­dan od vla­sni­ka Bla­žo Đu­ka­no­vić, sin biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ob­ja­vi­la je da je an­ga­žo­va­na za 13 pro­je­ka­ta mi­li­on­ske vri­jed­no­sti ko­ji su re­a­li­zo­va­ni ili se re­a­li­zu­ju. Sa­mo se­dam od 13 na­ve­de­nih pro­je­ka­ta vri­jed­ni su oko 20,2 mi­li­o­na eura, a uglav­nom su po­slo­vi po­vje­re­ni od dr­ža­ve, te ih pla­ća­ju po­re­ski ob­ve­zni­ci. BB So­lar je uklju­čen u ...

Opširnije »

VUJANOVIĆ: “Milo da se kandiduje za predsjednika Crne Gore”

Crnogorski predsjednim Filip Vujanović oredložiće Milu Đukanoviću da se kandiduje za predsjednika države Vujanović je podsjetio u emisiji “Živa istina” da više nema prava da se kandiduje za predsjednika države, pa će savjetovati lideru stranke Milu Đukanoviću, da preuzme tu odgovornost. ”Ja zaista mislim da živimo u vremenu u kojem on mora sa posebnom pažnjom da razmisli o svojoj kandidaturi, ...

Opširnije »

Đukanovićevom kumu 17.000 mjesečno za prostorije koje ne koriste

Upra­va za imo­vi­nu do sa­da je iz dr­žav­ne ka­se is­pla­ti­la 89.160 eura fir­mi Pro­ha­us Mon­te­ne­gro d.o.o., vla­sni­štvo Du­ša­na Ba­na, ku­ma biv­šeg pre­mi­je­ra i li­de­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, na ime za­ku­pa po­slov­nih pro­sto­ri­ja u Pod­go­ri­ci, iako one ni­je­su u funk­ci­ji, od­no­sno ni­ko ih ne ko­ri­sti. Pre­ma ugo­vo­ru u ko­ji je „Dan” imao uvid, Upra­va za imo­vi­nu od 18. ju­la ...

Opširnije »

MEDOJEVIĆ: Vučić BRATSKI i LOPOVSKI pomogao Đukanoviću

Premijer Srbije Aleksandar Vučić je bratski, lopovski pomogao Milu Đukanoviću u prikrivanju lažnog državnog udara u Crnoj Gori, ocijenio je lider PzP i član predsjedništva Dekokratskog fronta Nebojša Medojević. On je to kazao u Bijelom Polju prilikom uručivanja 37 novih članskih karata te stranke mladim Bjelopoljcima i Bjelopoljkama. Nakon prijema u hotelu Bijela rada za sve članove i sipmatizere PzP-a ...

Opširnije »

Lobista DF-a se predstavlja kao Milov brat od strica

Lobista Demokratskog fronta, Mirko Vuletić koji ovih dana ponovo pokušava da nekog od poslanika njemačkog Bundestaga privoli da se pozabavi pričom o crnogorskim parlamentarnim izborima, predstavlja se po Njemačkoj i kao brat od strica Mila Đukanovića. Čak ima vizit kartu Mirko Đukanović koju dijeli po potrebi, saznaju Dnevne novine. Tamo đe procjenjuje da mu može biti od koristi, Đukanovića hvali, ...

Opširnije »