Početna » Tag Archives: Milo Đukanović

Tag Archives: Milo Đukanović

Đukanovićev prijatelj umiješan u puč u Turskoj?

Turski list “Dailysabah” prozvao je bivšeg palestinskog ministra sigurnosti Mohameda Dahlana, koji ima i državljanstva Crne Gore i Srbije, da je umiješan u pokušaj navodnog državnog udara, 15. jula prošle godine, tokom kojeg je trebalo da bude srušen predsjednik Redžep Tajip Erdogan. “Dailysabah” slovi za propagandno glasilo Erdogana i njegove Partije pravde i razvoja(AKP). Dahlan i njegova supruga su 2010. ...

Opširnije »

KONAČNI OBRAČUN MOSKVE SA ĐUKANOVIĆEM: Kremlj se neće ZAUSTAVITI

Moskva je pokrenula finalni obračun sa Milom Đukanovićem i njegovim režimom u Podgorici! Kako je i zvanično potvrđeno, Putin je Milu Đukanoviću zabranio ulazak u Rusiju, a na „crnoj listi“ neprijatelja Kremlja nalazi se ukupno 70 crnogorskih funkcionera. Do sada je saopšteno ko se sve nalazi na ovom spisku, ali su ruski i crnogorski portali objavili da su među zabranjenima ...

Opširnije »

Đukanović – Davije: CG ima punu podrška u ostvarivanju ciljeva

Crna Gora ima punu podršku u ostvarivanju njenih strateških i nacionalnih ciljeva, poručila je šefica misije OEBS-a u Crnoj Gori Mariz Davije tokom sastanka sa predsjednikom DPS-a Milom Đukanovićem. Ona je ukazala na značaj posvećenosti svih struktura društva sprovođenju reformi, čiji je cilj dalji demokratski i ekonomski razvoj države. Kako navode iz vladajuće stranke, Đukanović je izrazio zadovoljstvo saradnjom koju Crna Gora ...

Opširnije »

PREKO 50 CRNOGORSKIH FUNKCIONERA PROGLAŠENO ZA PERSONE NON GRATA: I Milo na crnoj listi Rusije

Pred­sjed­nik De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Mi­lo Đu­ka­no­vić na­la­zi se na cr­noj li­sti zva­nič­ne Mo­skve kao je­dan od pre­ko 50 cr­no­gor­skih funk­ci­o­ne­ra ko­ji su pro­gla­še­ni za per­so­ne non gra­ta u Ru­si­ji. Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma „Da­na“, na spi­sku se na­la­ze čla­no­vi pred­sjed­ni­štva DPS-a i svi po­sla­ni­ci ko­ji su u Skup­šti­ni gla­sa­li za ula­zak Cr­ne Go­re u NA­TO. Me­đu nji­ma je i po­sla­nik DPS-a ...

Opširnije »

Prijavu protiv Đukanovića izviđaju šest godina

Tu­ži­la­štvo pu­nih šest go­di­na iz­vi­đa u pred­me­tu po­kre­nu­tom po kri­vič­noj pri­ja­vi pro­tiv do­sko­ra­šnjeg pre­mi­je­ra, li­de­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i dru­gih, uklju­če­nih u pri­va­ti­za­ci­ju i iz­da­va­nje ga­ran­ci­ja Kom­bi­na­tu alu­mi­ni­ju­ma Pod­go­ri­ca (KAP). To pi­še u od­go­vo­ru vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­ce Stan­ko­vi­ća, ko­ji je do­sta­vljen čla­nu Pred­sjed­ni­štva So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) Bo­ja­nu Ze­ko­vi­ću. U od­go­vo­ri­ma Stan­ko­vi­ća vi­di se da je još ...

Opširnije »

Otvoren “privremeni objekat” Verige, nemaju dozvolu, ali imaju Mila na otvaranju (FOTO)

“Privremeni objekat” nazvan Verige65 otvoren je svečano u petak na Turskom rtu, iako nema dozvolu za rad, a Opština Kotor je prekinula postupak izdavanja dozvole nakon dopisa Specijalnog državnog tužilaštva da je u toku prikupljanje podataka o gradnji tog objekta. Svečanom otvaranju je prisustvovao i šef Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Jedan od osnivača firme Hefesta, koja je gradila objekat, je Aleksandar ...

Opširnije »

Grahovac: “Milu su saradnici okov oko vrata”

Geopolitički analitičar Blagoje Grahovac kazao je da su lideru DPS-a Milu Đukanoviću okov oko vrata njegovi najbliži saradnici koji ga neprestano guraju i huškaju radi njihovog opstanka. On je u emisji “Iz pravog ugla” na RTCG kazao da bi Đukanoviću bolje bilo da da ostavku na sve funkcije. “Savjetujem Đukanoviću da ide u korist rješenju, jer oprost za njegovu politiku, ...

Opširnije »

Za rekonstrukciju STARIH – NOVIH kancelarija Đukanovića i novi lift 74.000 eura

Re­kon­struk­ci­ja sta­re zgra­de Vla­de, ko­ja je ura­đe­na u ci­lju pro­ši­re­nja kan­ce­la­ri­ja pred­sjed­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i adap­ta­ci­je po­dru­ma, ko­šta­la je 74.040 eura. Ra­di se o re­kon­struk­ci­ji lif­ta, na­bav­ci kli­ma-ure­đa­ja, sto­la­ri­je, ra­do­va na stru­ji, a ri­ječ je o po­vjer­lji­vim na­bav­ka­ma, gdje su ugo­vo­ri sa iza­bra­nim po­nu­đa­či­ma za­klju­če­ni po in­struk­ci­ja­ma Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost (ANB). „Dan“ je kra­jem no­vem­bra ...

Opširnije »

Nina je DOKTORIRALA na temu Đukanovićevog bogatsta

Na Uni­ver­zi­te­tu u Ko­pen­ha­ge­nu Ni­na Mar­ti­no­vić dok­to­ri­ra­la je na te­mu or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la u Cr­noj Go­ri, uz osvrt ka­ko je du­go­go­di­šnji po­li­tič­ki li­der Mi­lo Đu­ka­no­vić ste­kao ogrom­no bo­gat­stvo dok je ze­mlja gr­ca­la u si­ro­ma­štvu i du­go­vi­ma. Dok­tor­ska di­ser­ta­ci­ja pred­sta­vlje­na je na okru­glom sto­lu na Uni­ver­zi­te­tu u Ko­pen­ha­ge­nu o ko­rup­ci­ji i or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu u ju­go­i­stoč­noj Evro­pi. Na­slov di­ser­ta­ci­je je „Srp­ski tran­sna­ci­o­nal­ni or­ga­ni­zo­va­ni ...

Opširnije »

ĐUKANOVIĆ: Platiću porez a onda ću se baviti turizmom u Budvi

Bivši premijer Milo Đukanović obećao je da će izmiriti poreski dug od preko 60.000 eura, koji ima jedna od njegovih privatnih kompanija – Global Montenegro. “Nema nikakve sumnje da ćemo, kao akteri biznisa, sve svoje obaveze prema državi ispuniti. Da će izmiriti sve obaveze koje se tiču i poreskog duga kompanije Global i da ćemo stvoriti uslove da se na ...

Opširnije »