Početna » Tag Archives: Milo Đukanović

Tag Archives: Milo Đukanović

KAO TITO: Đukanović se provozao u maršalovom kadilaku

Predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) i bivši premijer Crne Gore Milo Đukanović provozao se u hrvatskom odmaralištu Brioni kadilakom koji je nekadašnji predsjednik SFRJ Josip Broz koristio isključivo boraveći na ovom ostrvu, piše portal vesti-online.com. Kako se može vidjeti na slici fotoreportera portala vesti-online.com Marka Karovića, Đukanović je nosio jednostavnu sportsku majicu, a kačket je okrenuo naopako. Titov kadilak je na ...

Opširnije »

ĐUKANOVIĆ UBJEDLJIVO NAJIMUĆNIJI OD SVIH PREDSJEDNIKA POLITIČKIH PARTIJA

Fir­ma Uni­ver­zi­tas, u ko­joj Đu­ka­no­vić ima 25 od­sto ka­pi­ta­la, po­sje­du­je zgra­du od 16.438, ga­ra­žu od 3.185 i ze­mlji­šte od 12.038 kva­dra­ta dok se na nje­go­vu tre­ću fir­mu Glo­bal Mon­te­ne­gro vo­di atrak­tiv­na par­ce­la od 20.000 kva­d­ra­ta u Bu­dvi Fir­ma či­ji je osni­vač čel­nik DPS-a i biv­ši pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić pla­si­ra­la je pre­ko mi­li­on eura kao oro­če­ni de­po­zit u Pr­voj ban­ci (či­ji ...

Opširnije »

MEDOJEVIĆ: Đukanović ukidanjem imuniteta pokušava uvesti diktaturu

Poslanici bi do kraja mjeseca trebalo da se izjasne o zahtjevu Osnovnog tužilaštva za skidanje imuniteta poslanicima Demokratskog fronta Milutinu Đukanoviću, Branku Raduloviću, Marini Jočić i Milanu Kneževiću, potvrdio je Televiziji Vijesti predsjednik Administrativnog odbora Ljuiđ Škrelja. Skidanje imuniteta se traži zbog incidenata u holu Skupštine 15. februara koji su uslijedili nakon što je parlament ukinuo imunitet Andriji Mandiću i ...

Opširnije »

ĐUKANOVIĆ POVODOM DANA DRŽAVNOSTI: Grupa gubitnika služi drugoj državi

Samo tako će, smatra Đukanović, u doglednoj budućnosti i Zapadni Balkan biti organski dio evropskog sistema vrijednosti. “Crna Gora je napravila taj zaokret, ali treba još mnogo raditi”, kazao je Đukanović u intervjuu Dnevnim novinama, povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore. Potreban snažan zaokret Govoreći o uticaju crnogorskog članstva u NATO na unutarpolitičke prilike u Crnoj Gori, Đukanović ocjenjuje ...

Opširnije »

MEDOJEVIĆ ZA NJEMAČKE MEDIJE: Đukanović je naredio da me uhapse!

Nebojša Medojević

Crnogorski parlament je prošlog četvrtka ukinuo imunitet opozicionom političaru Nebojši Medojeviću i dopustio da bude uhapšen zbog sumnje da je prao novac. No, Medojević se zabarkadirao u prostorijama kluba poslanika svoje partije, opisuje situaciju u Crnoj Gori bečki “Standard”. Medojević u intervjuu za taj list kaže da je ova akcija protiv njega politički motivisana sa ciljem ućutkavanja. Kao naredbodavca hapšenja označio ...

Opširnije »

Đukanovićev prijatelj umiješan u puč u Turskoj?

Turski list “Dailysabah” prozvao je bivšeg palestinskog ministra sigurnosti Mohameda Dahlana, koji ima i državljanstva Crne Gore i Srbije, da je umiješan u pokušaj navodnog državnog udara, 15. jula prošle godine, tokom kojeg je trebalo da bude srušen predsjednik Redžep Tajip Erdogan. “Dailysabah” slovi za propagandno glasilo Erdogana i njegove Partije pravde i razvoja(AKP). Dahlan i njegova supruga su 2010. ...

Opširnije »

KONAČNI OBRAČUN MOSKVE SA ĐUKANOVIĆEM: Kremlj se neće ZAUSTAVITI

Moskva je pokrenula finalni obračun sa Milom Đukanovićem i njegovim režimom u Podgorici! Kako je i zvanično potvrđeno, Putin je Milu Đukanoviću zabranio ulazak u Rusiju, a na „crnoj listi“ neprijatelja Kremlja nalazi se ukupno 70 crnogorskih funkcionera. Do sada je saopšteno ko se sve nalazi na ovom spisku, ali su ruski i crnogorski portali objavili da su među zabranjenima ...

Opširnije »

Đukanović – Davije: CG ima punu podrška u ostvarivanju ciljeva

Crna Gora ima punu podršku u ostvarivanju njenih strateških i nacionalnih ciljeva, poručila je šefica misije OEBS-a u Crnoj Gori Mariz Davije tokom sastanka sa predsjednikom DPS-a Milom Đukanovićem. Ona je ukazala na značaj posvećenosti svih struktura društva sprovođenju reformi, čiji je cilj dalji demokratski i ekonomski razvoj države. Kako navode iz vladajuće stranke, Đukanović je izrazio zadovoljstvo saradnjom koju Crna Gora ...

Opširnije »

PREKO 50 CRNOGORSKIH FUNKCIONERA PROGLAŠENO ZA PERSONE NON GRATA: I Milo na crnoj listi Rusije

Pred­sjed­nik De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Mi­lo Đu­ka­no­vić na­la­zi se na cr­noj li­sti zva­nič­ne Mo­skve kao je­dan od pre­ko 50 cr­no­gor­skih funk­ci­o­ne­ra ko­ji su pro­gla­še­ni za per­so­ne non gra­ta u Ru­si­ji. Pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma „Da­na“, na spi­sku se na­la­ze čla­no­vi pred­sjed­ni­štva DPS-a i svi po­sla­ni­ci ko­ji su u Skup­šti­ni gla­sa­li za ula­zak Cr­ne Go­re u NA­TO. Me­đu nji­ma je i po­sla­nik DPS-a ...

Opširnije »

Prijavu protiv Đukanovića izviđaju šest godina

Tu­ži­la­štvo pu­nih šest go­di­na iz­vi­đa u pred­me­tu po­kre­nu­tom po kri­vič­noj pri­ja­vi pro­tiv do­sko­ra­šnjeg pre­mi­je­ra, li­de­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i dru­gih, uklju­če­nih u pri­va­ti­za­ci­ju i iz­da­va­nje ga­ran­ci­ja Kom­bi­na­tu alu­mi­ni­ju­ma Pod­go­ri­ca (KAP). To pi­še u od­go­vo­ru vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­ce Stan­ko­vi­ća, ko­ji je do­sta­vljen čla­nu Pred­sjed­ni­štva So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) Bo­ja­nu Ze­ko­vi­ću. U od­go­vo­ri­ma Stan­ko­vi­ća vi­di se da je još ...

Opširnije »