Početna » Tag Archives: Milo Đukanović

Tag Archives: Milo Đukanović

Za rekonstrukciju STARIH – NOVIH kancelarija Đukanovića i novi lift 74.000 eura

Re­kon­struk­ci­ja sta­re zgra­de Vla­de, ko­ja je ura­đe­na u ci­lju pro­ši­re­nja kan­ce­la­ri­ja pred­sjed­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i adap­ta­ci­je po­dru­ma, ko­šta­la je 74.040 eura. Ra­di se o re­kon­struk­ci­ji lif­ta, na­bav­ci kli­ma-ure­đa­ja, sto­la­ri­je, ra­do­va na stru­ji, a ri­ječ je o po­vjer­lji­vim na­bav­ka­ma, gdje su ugo­vo­ri sa iza­bra­nim po­nu­đa­či­ma za­klju­če­ni po in­struk­ci­ja­ma Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost (ANB). „Dan“ je kra­jem no­vem­bra ...

Opširnije »

Nina je DOKTORIRALA na temu Đukanovićevog bogatsta

Na Uni­ver­zi­te­tu u Ko­pen­ha­ge­nu Ni­na Mar­ti­no­vić dok­to­ri­ra­la je na te­mu or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la u Cr­noj Go­ri, uz osvrt ka­ko je du­go­go­di­šnji po­li­tič­ki li­der Mi­lo Đu­ka­no­vić ste­kao ogrom­no bo­gat­stvo dok je ze­mlja gr­ca­la u si­ro­ma­štvu i du­go­vi­ma. Dok­tor­ska di­ser­ta­ci­ja pred­sta­vlje­na je na okru­glom sto­lu na Uni­ver­zi­te­tu u Ko­pen­ha­ge­nu o ko­rup­ci­ji i or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu u ju­go­i­stoč­noj Evro­pi. Na­slov di­ser­ta­ci­je je „Srp­ski tran­sna­ci­o­nal­ni or­ga­ni­zo­va­ni ...

Opširnije »

ĐUKANOVIĆ: Platiću porez a onda ću se baviti turizmom u Budvi

Bivši premijer Milo Đukanović obećao je da će izmiriti poreski dug od preko 60.000 eura, koji ima jedna od njegovih privatnih kompanija – Global Montenegro. “Nema nikakve sumnje da ćemo, kao akteri biznisa, sve svoje obaveze prema državi ispuniti. Da će izmiriti sve obaveze koje se tiču i poreskog duga kompanije Global i da ćemo stvoriti uslove da se na ...

Opširnije »

“POKUŠAJ ATENTATA JE PORUKA: Širenje bez saglasnosti Rusije nije moguće”

Bivši premijer Milo Đukanović govorio je o navodnom pokušaju terorističkog napada, političkom stanju Crne Gore, uticaju Rusije, Srbije, stabilnosti Balkana i  planovima nakon povlačenja iz izvršne vlasti u intervjuu za hrvatski Jutarnji list  Intervju prenosimo integralno:  Je li se u Crnoj Gori 16. oktobra prošle godine dogodio pokušaj državnog udara? – Ako gledamo strogo pravno, specijalni tužilac to je djelo kvalifikovao kao ...

Opširnije »

Đukanović otkrio kako se osjećao kada je saznao za plan njegovog ubistva

Pokušaj atenata na premijera Mila Đukanovića 16. oktobra je bila poruka za NATO i EU, a glasi da se u budućnosti neće moći širiti na području Balkana bez saglasnosti treće strane – Rusije. To je predsjednik DPS-a Milo Đukanović rekao u intervjuu za hrvatski Jutarnji list koji prenosimo u cjelosti. foto: Dado Đilas Je li se u Crnoj Gori 16. ...

Opširnije »

Mila još čuva obezbjeđenje, ukinuto Krivokapiću i Pajoviću

Za obezbjeđenje crnogorskih zvnaičnika koji imaju status štićenih linčnosti, njih 13, iz crnogorskog budžeta je prošle godine potrošeno 1.337.171,83 eura, piše Dan. Ovaj novac je potroše za zarade i ostale naknade policijskih službenika angažovanih na poslovima zaštite štićenih ličnosti. Ipak, iz MUP-a nije stigao odgovor koliko košta policijska zaštita za svakog pojedinačnog štićenog funkcionera. Uprkos tome što je MUP-u poznata ...

Opširnije »

SVE VIŠE KONTRADIKTORNOSTI OKO ULOGE SINĐELIĆA U DRŽAVNOM UDARU: Mila trebao da ubije snajperom iz Beograda

Tvrd­nja da je Sa­ša Sin­đe­lić 16. ok­to­bra, u Pod­go­ri­ci, tre­ba­lo da ubi­je Mi­la Đu­ka­no­vi­ća iz snaj­pe­ra pred­sta­vlja no­vu kon­tra­dik­tor­nost u is­tra­zi tu­ži­la­štva o na­vod­nom po­ku­ša­ju dr­žav­nog uda­ra. Pre­ma naj­no­vi­joj ver­zi­ji Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva, Sin­đe­lić je tog da­na, po na­lo­gu ru­skog dr­ža­vlja­ni­na Edu­ar­da Ši­ro­ko­va, tre­ba­lo da iz snaj­pe­ra ubi­je ta­da­šnjeg pre­mi­je­ra Cr­ne Go­re, i to iz Be­o­gra­da. Na­i­me, pre­ma na­red­bi za spro­vo­đe­nje ...

Opširnije »

Firmi “BB Solar” Blaža Đukanovića cvjeta posao: 13 projekata milionske vrijednosti

Fir­ma BB So­lar, či­ji je je­dan od vla­sni­ka Bla­žo Đu­ka­no­vić, sin biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, ob­ja­vi­la je da je an­ga­žo­va­na za 13 pro­je­ka­ta mi­li­on­ske vri­jed­no­sti ko­ji su re­a­li­zo­va­ni ili se re­a­li­zu­ju. Sa­mo se­dam od 13 na­ve­de­nih pro­je­ka­ta vri­jed­ni su oko 20,2 mi­li­o­na eura, a uglav­nom su po­slo­vi po­vje­re­ni od dr­ža­ve, te ih pla­ća­ju po­re­ski ob­ve­zni­ci. BB So­lar je uklju­čen u ...

Opširnije »

VUJANOVIĆ: “Milo da se kandiduje za predsjednika Crne Gore”

Crnogorski predsjednim Filip Vujanović oredložiće Milu Đukanoviću da se kandiduje za predsjednika države Vujanović je podsjetio u emisiji “Živa istina” da više nema prava da se kandiduje za predsjednika države, pa će savjetovati lideru stranke Milu Đukanoviću, da preuzme tu odgovornost. ”Ja zaista mislim da živimo u vremenu u kojem on mora sa posebnom pažnjom da razmisli o svojoj kandidaturi, ...

Opširnije »

Đukanovićevom kumu 17.000 mjesečno za prostorije koje ne koriste

Upra­va za imo­vi­nu do sa­da je iz dr­žav­ne ka­se is­pla­ti­la 89.160 eura fir­mi Pro­ha­us Mon­te­ne­gro d.o.o., vla­sni­štvo Du­ša­na Ba­na, ku­ma biv­šeg pre­mi­je­ra i li­de­ra De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, na ime za­ku­pa po­slov­nih pro­sto­ri­ja u Pod­go­ri­ci, iako one ni­je­su u funk­ci­ji, od­no­sno ni­ko ih ne ko­ri­sti. Pre­ma ugo­vo­ru u ko­ji je „Dan” imao uvid, Upra­va za imo­vi­nu od 18. ju­la ...

Opširnije »