Početna » Tag Archives: Sinđelić

Tag Archives: Sinđelić

BIA ruši iskaz Sinđelića

Od­bra­na okri­vlje­nih u slu­ča­ju „dr­žav­ni udar” oci­je­ni­la je da je op­tu­žni­ca ne­u­te­me­lje­na i pa­u­šal­na i da je tre­ba vra­ti­ti SDT-u na do­pu­nu, ra­di bo­ljeg ra­zu­mi­je­va­nja do­ka­za, dok je dio njih zah­ti­je­vao pot­pu­no is­klju­či­va­nje iz po­stup­ka zbog ne­po­sto­ja­nja do­ka­za. Od­bra­na je bi­la sa­gla­sna u ocje­ni da je op­tu­žni­ca „neo­dr­ži­va i pa­u­šal­na”, a po­seb­no spor­nim je oci­je­nje­no to što je za­sno­va­na na ...

Opširnije »

SINĐELIĆ SASLUŠAVAN 12 SATI: “Trebalo je da uhapsimo i ubijemo Mila Đukanovića, DF imao svoja zaduženja”

Zaštićeni svjedok Aleksandar Sinđelić tvrdio je tokom maratonskog saslušanja u zgradi specijalnog tužilaštva  da je njega angažovao Rus Eduard Edi Šišmakov, da organizuje grupu od 500 pripadnika, koji su u izbornom danu, 16. oktobra prošle godine, trebalo da izazovu krvoproliće ali i da uhapse i ubiju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Sinđelić, kako tvrde advokati,  je kazao da ima podatke da je ...

Opširnije »

SINĐELIĆ DOŠAO RANO JUTROS U PRATNJI AGENATA: Mandić i Knežević nisu došli

U zgradi Specijalnog tužilaštva u Podgorici u 9.30 časova počelo je saslušanje svjedoka saradnika u predmetu pokušaja terorizma Aleksandra Sinđelića. Prema podacima “Vijesti”, Sinđelić je u pratnji agenata u zgradu doveden jutros u 6.30 časova. Saslušanju ne prisustvuju osumnjičeni lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić. Oni su iskoristili zakonsko pravo da ne moraju kao stranka u postupku da ...

Opširnije »

Sinđelića čuvaju na skrivenom mjestu gdje ga čuvaju crnogorski agenti

Svjedok saradnik u slučaju “Državni udar” Aleksandar Sinđelić čeka suđenje na skrivenom mjestu gdje ga čuvaju crnogorski agenti! Prema saznanjima dnevnika Vijesti, svjedok saradnik u predmetu terorizam u pokušaju Aleksandar Sinđelić iz Beograda čuva se na tajnoj lokaciji u Crnoj Gori. Podgorički dnevnik saznaje da se Sinđelić crnogorskim vlastima navodno predao iz straha da ga ne ubiju osumnjičeni ruski organizatori ...

Opširnije »

GORAN VIDOJEVIĆ: Sinđelić je saradnik policije i doušnik

Re­zer­vni ofi­cir Voj­ske i MUP-a Sr­bi­je Go­ran Vi­do­je­vić (44) op­tu­žio je Alek­san­dra Sin­đe­li­ća da je po­ku­šao da mu na­mje­sti hap­še­nje na dan iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri, ka­ko bi ga op­tu­ži­li za pla­ni­ra­nje te­ro­ri­stič­kih na­pa­da. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Sin­đe­lić ga je u av­gu­stu kon­tak­ti­rao i po­nu­dio mu da sre­di­nom ok­to­bra do­đe u Pod­go­ri­cu, oda­kle je tre­ba­lo da se or­ga­ni­zo­va­no ide na ...

Opširnije »