Početna » Tag Archives: šverc

Tag Archives: šverc

“JAVLJA LI SE KU*VA?” Šifrovane SMS poruke otkrivaju kako je Šarićeva grupa ŠVERCOVALA KOKAIN

Na ponovljenom suđenju grupi Darka Šarića za krijumčarenje 5,7 tona kokina juče su u Specijalnom sudu kao dokazi pročitani SMS i internet prepiska optuženih. Naime, optuženi su se dopisivali u vrIJeme zaplIJene 2,1 tone kokaina u urugvajskim vodama u blizini Montevidea oktobra 2009. u akciji “Balkanski ratnik”.  Između ostalog na suđenju je juče pročitana i prepiska dvojice pripadnika grupe, koji ...

Opširnije »

UHAPŠEN KOLAŠINAC: Švercovao građu

Ko­la­ši­nac B.M. (31) osum­nji­čen je da je ošte­tio Upra­vu za šu­me Cr­ne Go­re za 4.000 eura. Pro­tiv nje­ga su slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je MUP-a – Od­sje­ka za su­zbi­ja­nje pri­vred­nog kri­mi­na­li­te­ta nad­le­žnom tu­ži­o­cu pod­ni­je­li kri­vič­nu pri­ja­vu u re­dov­nom po­stup­ku zbog po­sto­ja­nja osno­va­ne sum­nje da je po­či­ni­lo kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­ba po­lo­ža­ja u pri­vred­nom po­slo­va­nju. – Pro­tiv B.M.(31) iz Ko­la­ši­na pod­ni­je­ta je kri­vič­na pri­ja­va ...

Opširnije »

GRČKA POLICIJA PREKINULA ŠVERC DUVANA IZ CRNE GORE: Zaplijenjene cigarete vrijedne šest miliona eura

Grč­ka po­li­ci­ja za­pli­je­ni­la je ci­ga­re­te vri­jed­ne pre­ko šest mi­li­o­na eura na bro­du ko­ji je iz Lu­ke Bar plo­vio ka Li­bi­ji, pre­ni­je­li su me­di­ji u Grč­koj. Ak­ci­ja je spro­ve­de­na u pe­tak uju­tru, ka­da je brod „Go­len­dri” ko­ji je plo­vio ka To­bru­ku za­u­sta­vljen kod ju­žnog Kri­ta. Pre­ma pi­sa­nju por­ta­la „Pro­to­te­ma” i „Fle­šnjuz”, grč­ka obal­ska stra­ža je uhap­si­la še­sto­čla­nu po­sa­du, ko­ju su či­ni­li ...

Opširnije »

SANJA VOJINOVIĆ ĆE ROBIJATI DVIJE GODINE

Ape­la­ci­o­ni sud Cr­ne Go­re po­tvr­dio je pre­su­du su­di­je Vi­šeg su­da u Bi­je­lom Po­lju Šef­ki­je Đe­še­vi­ća, ko­jom je Bje­lo­polj­ka Sa­nja Vo­ji­no­vić osu­đe­na na dvi­je go­di­ne za­tvo­ra zbog kri­vič­nog dje­la neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga. Pre­ma op­tu­žni­ci, ona je 20. sep­tem­bra 2016. go­di­ne, oko 12.30 sa­ti u Bi­je­lom Po­lju, an­ga­žo­va­la tak­si vo­zi­lo „po­lo”, ko­jim je upra­vljao D.H., da ...

Opširnije »

Pljevljak tvrdi da je švercovao “travu” jer je zavisnik od heroina

Pljevljak Irfan Kriještorac (28) kazao da je četiri kilograma marihuane švercovao iz Albanije da bi imao da kupuje heroin, jer je zavisnik. To je izjavio juče u bjelopoljskom Višem sudu, pred kojim odgovara za krivično djelo – neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. “Tako ja stalno napravim nešto i onda odem na godinu – dvije u zatvor. ...

Opširnije »

Neće dozvoliti šverc cigareta

Zbog povećanja akciza na cigarete, koje će značajno povećati maloprodajne cijene, Uprava carina već je intenzivirala kontrole i aktivnosti sa drugim sektorima kako bi se spriječila nelegalna prodaja, saopšteno je “Vijestima” iz ove institucije. Od 1. jula, ukoliko do tada Skupština usvoji izmjene zakona, akciza na paklicu cigareta biće veća do 30 centi, od januara naredne godine za još 40 ...

Opširnije »

Predao se Podgoričanin osumnjičeni za šverc droge

Osum­nji­če­ni za šverc dro­ge u ak­ci­ji „Ša­do”, Pod­go­ri­ča­nin Lu­ka Tru­blja­nin pre­dao se ju­če spe­ci­jal­nom po­li­cij­skom ti­mu. Ak­ci­ja je iz­ve­de­na dan ra­ni­je ka­da je slo­bo­de li­še­no ukup­no 21 li­ce. Tru­blja­nin u mo­men­tu hap­še­nja ni­je bio do­stu­pan dr­žav­nim or­ga­ni­ma, ali se od­mah ju­če pri­ja­vio. U ovoj ak­ci­ji uhap­šen je Pod­go­ri­ča­nin Mir­ko Jan­ko­vić zbog sum­nje da je 15. apri­la pro­šle go­di­ne iza­zvao po­žar ...

Opširnije »

Priznao da je švercovao 16 kila skanka

Su­di­ja za is­tra­gu bje­lo­polj­skog Vi­šeg su­da Va­nja Ra­ko­njac od­re­di­la je pri­tvor do 30 da­na Želj­ku Mar­ja­no­vi­ću (53) iz Ba­ji­ne Ba­šte zbog kri­vič­nog dje­la neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga. Su­di­ja Ra­ko­njac je isto­vre­me­no je do­ni­je­la i rje­še­nje o po­kre­ta­nju is­tra­ge pro­tiv tog dr­ža­vlja­ni­na Sr­bi­je. Ka­ko sa­zna­je­mo, Mar­ja­no­vić je pri­znao dje­lo ko­je mu je sta­vlje­no na te­ret, tvr­de­ći ...

Opširnije »

UHAPŠENA DVA DRŽAVLJANINA CRNE GORE: Švercovali 86 kg marihuane

Pri­pad­ni­ci Gra­nič­ne po­li­ci­je BiH uhap­si­li su na pod­ruč­ju Gac­ka dva dr­ža­vlja­ni­na Cr­ne Go­re zbog sum­nje da su kri­jum­ča­ri­li 86,5 ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­a­ne. Ka­ko pre­no­se por­ta­li, dro­ga je na­đe­na u put­nič­kim tor­ba­ma i ju­ta­nim vre­ća­ma. Osim dvo­ji­ce na­ših dr­ža­vlja­na, uhap­še­na su i dva dr­ža­vlja­ni­na BiH. Di­rek­tor Gra­nič­ne po­li­ci­je BiH Zo­ran Ga­lić iz­ja­vio je da je Gra­nič­na po­li­ci­ja BiH naj­ve­ću za­pli­je­nu ma­ri­hu­a­ne u ...

Opširnije »