Početna » Tag Archives: šverc

Tag Archives: šverc

Četvrtina švercovanih cigara stiže iz Crne Gore

Sko­ro če­tvr­ti­na za­pli­je­nje­nih ci­ga­re­ta u Ita­li­ji kri­jum­ča­re­na je iz Cr­ne Go­re, pi­še u iz­vje­šta­ju ita­li­jan­ske Di­rek­ci­je za an­ti­ma­fi­ju i an­ti­te­ro­ri­zam.  U tom do­ku­men­tu ko­ji je ob­ja­vljen u apri­lu ove go­di­ne na­ve­de­ne su kri­mi­nal­ne ak­tiv­no­sti i gru­pe ko­je dje­lu­ju na te­ri­to­ri­ji Ita­li­je. Cr­na Go­ra se spo­mi­nje kao ze­mlja u ko­joj po­sto­je kri­mi­nal­ne gru­pe ko­je se ba­ve šver­com dro­ge, po­seb­no ma­ri­hu­a­ne i ...

Opširnije »

UHAPŠEN DRŽAVLJANIN UKRAJINE: U Crnu Goru krenuo sa 19 kila skanka

Dr­ža­vlja­nin Ukra­ji­ne E.R. (42) uhap­šen je na gra­ni­ci iz­me­đu Cr­ne Go­re i Al­ba­ni­je jer je po­ku­šao da pro­kri­jum­ča­ri 19 ki­lo­gra­ma skan­ka. Ukra­ji­nac je li­šen slo­bo­de pri­li­kom iz­la­ska i Al­ba­ni­je, ka­da je po­li­ci­ja kon­tro­li­sa­la nje­go­vo vo­zi­lo. To­kom pre­tre­sa vo­zi­la, u po­seb­no iz­ra­đe­nim pre­gra­da­ma pro­na­đe­na su 24 pa­ke­ta sa 19 ki­lo­gra­ma dro­ge. Al­ban­ska po­li­ci­ja je ope­ra­tiv­nim ra­dom do­šla do sa­zna­nja da je ...

Opširnije »

ŠVERCOVAO CIGARE?

Službenici Uprave policije MUP-a –  Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta su danas nadležnom tužiocu protiv jednog lica podnijeli krivičnu prijavu u redovnom postupku zbog osnovane sumnje da je počinilo krivično djelo nesavjestan rad u službi, saopšteno je portalu Volim Podgoricu iz Uprave policije.   Naime, službenici Odsjeka su 03.07.2017. godine podnijeli krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv M.M. (50) iz ...

Opširnije »

PLJEVLJAK PRENOSIO ČETIRI I PO KILOGRAMA NARKOTIKA

Da­va­njem za­vr­šnih ri­je­či ju­če je za­vr­še­no su­đe­nje Plje­vlja­ku Ir­fa­nu Kri­je­štor­cu (28), op­tu­že­nom zbog kri­vič­nog dje­la ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje, pro­iz­vod­nja i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga. Su­đe­nje je odr­ža­no pred vi­je­ćem bje­lo­polj­skog Vi­šeg su­da, ko­jim je pred­sje­da­vao Vu­ko­mir Bo­ško­vić. Op­tu­že­ni je sa­op­štio da je dro­gu pre­no­sio da bi za­ra­dio i ta­ko ku­pio ma­ri­hu­a­nu za svo­je po­tre­be. Uzeo je, ka­ko je ka­zao, ren­ta­kar ...

Opširnije »

MLADIĆ ŠVERCOVAO 4 KG DROGE

Pljevljaku Irfanu Kriještorcu (28) danas će u Višem sudu u Bijelom Polju biti izrečena presuda zbog šverca 4 kilograma marihuane. Dr neuropsihijatar Gordana Konatar je kazala da je optuženi djelo počinio u svjesnom stanju i da je imao mogućnost da shvati značaj i posledice izvršenja djela, tim prije što nije u pitanju djelo koje se ne izvršuje po principu –sad ...

Opširnije »

PODNIJETA PRIJAVA PROTIV NIKŠIĆANINA: Švercovao pivo

Pri­pad­ni­ci Od­sje­ka za su­zbi­ja­nje pri­vred­nog kri­mi­na­li­te­ta dr­žav­nom tu­ži­o­cu u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Nik­ši­ću pod­ni­je­li su kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv D.O. (51) zbog osno­va­ne sum­nje da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo kri­jum­ča­re­nje. Sum­nja se da je D.O. 18.6, mi­mo gra­nič­nog pre­la­za, iz­bje­ga­va­ju­ći mje­re ca­rin­skog nad­zo­ra, iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne u Cr­nu Go­ru unio 76 pa­ke­ta li­men­ki pi­va (ukup­no 1.824 li­men­ke), za­pre­mi­ne od ...

Opširnije »

“JAVLJA LI SE KU*VA?” Šifrovane SMS poruke otkrivaju kako je Šarićeva grupa ŠVERCOVALA KOKAIN

Na ponovljenom suđenju grupi Darka Šarića za krijumčarenje 5,7 tona kokina juče su u Specijalnom sudu kao dokazi pročitani SMS i internet prepiska optuženih. Naime, optuženi su se dopisivali u vrIJeme zaplIJene 2,1 tone kokaina u urugvajskim vodama u blizini Montevidea oktobra 2009. u akciji “Balkanski ratnik”.  Između ostalog na suđenju je juče pročitana i prepiska dvojice pripadnika grupe, koji ...

Opširnije »

UHAPŠEN KOLAŠINAC: Švercovao građu

Ko­la­ši­nac B.M. (31) osum­nji­čen je da je ošte­tio Upra­vu za šu­me Cr­ne Go­re za 4.000 eura. Pro­tiv nje­ga su slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je MUP-a – Od­sje­ka za su­zbi­ja­nje pri­vred­nog kri­mi­na­li­te­ta nad­le­žnom tu­ži­o­cu pod­ni­je­li kri­vič­nu pri­ja­vu u re­dov­nom po­stup­ku zbog po­sto­ja­nja osno­va­ne sum­nje da je po­či­ni­lo kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­ba po­lo­ža­ja u pri­vred­nom po­slo­va­nju. – Pro­tiv B.M.(31) iz Ko­la­ši­na pod­ni­je­ta je kri­vič­na pri­ja­va ...

Opširnije »