Početna » Tag Archives: Vlada

Tag Archives: Vlada

VLADA NEĆE IZNEVJERITI MAJKE: Evo šta je poručio premijer…

Vlada Crne Gore bi do maja mogla da revidira tzv. “Zakon o majkama” koji je Ustavni sud proglasio neustavnim, rekao je premijer Duško Marković. Sud je obavezao Vladu da u naredna tri mjeseca reguliše pravni status oko 20 hiljada žena koje su uzele naknadu, ali premijer kaže da još nijesu dobili rješenje. “Nije u redu da špekulišemo. Nećemo prekršiti očekivanja ...

Opširnije »

Za naknade se pitaju političari

Da li će naknade za majke biti ukinute znaju direktorica Svjetske banke ili neko iz MMF-a za CG, objavio je “Auditorijum” Vlada još nije dobila pravne stavove Ustavnog suda, na osnovu kojih treba da  predloži novi zakon koji  će se ticati naknada majki sa troje i više djece, saopšteno je “Vijestima” iz Vlade. Ustavni sud je  u srijedu ocijenio neustavnom ...

Opširnije »

Za rekonstrukciju STARIH – NOVIH kancelarija Đukanovića i novi lift 74.000 eura

Re­kon­struk­ci­ja sta­re zgra­de Vla­de, ko­ja je ura­đe­na u ci­lju pro­ši­re­nja kan­ce­la­ri­ja pred­sjed­ni­ka De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) Mi­la Đu­ka­no­vi­ća i adap­ta­ci­je po­dru­ma, ko­šta­la je 74.040 eura. Ra­di se o re­kon­struk­ci­ji lif­ta, na­bav­ci kli­ma-ure­đa­ja, sto­la­ri­je, ra­do­va na stru­ji, a ri­ječ je o po­vjer­lji­vim na­bav­ka­ma, gdje su ugo­vo­ri sa iza­bra­nim po­nu­đa­či­ma za­klju­če­ni po in­struk­ci­ja­ma Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost (ANB). „Dan“ je kra­jem no­vem­bra ...

Opširnije »

Vlada priprema zakon o ratifikaciji Protokola

Crnogorska Vlada počela je rad na prijedlogu zakona o ratifikaciji Protokola o pristupanju NATO-u, saznaje Pobjeda. Izvor lista iz vrha izvršne vlasti je saopštio da bi predlog zakona o ratifikaciji trebalo da bude utvrđen na nekoj od narednih sjednica Vlade, a potom poslat parlamentu na usvajanje. “Ratifikacija u našem parlamentu prema proceduri se obavlja usvajanjem zakona o ratifikaciji, čime se ...

Opširnije »

ZAPOSLENI NISU KASNILI: Počeli da rade od sedam sati

Zaposlenima u državnoj upravi koji su se nakon 13 godina, vratili na radno vrijeme od 7 do 15 časova radni dan je juče protekao uobičajeno. U Vladi nije bilo kašnjenja činovnika i za većinu je bilo kao da oduvijek rade u ovom terminu iako su, zbog pomjeranja sata na ljetno radno vrijeme, na posao došli tri sata ranije, saopšteno je ...

Opširnije »

Vlada se zadužila 15 miliona kod braće Đukanović

Vla­da je na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci da­la sa­gla­snost Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja, na či­jem je če­lu Dar­ko Ra­du­no­vić, da sklo­pi kre­dit­ni aran­žman od 15 mi­li­o­na eura sa Pr­vom ban­kom, u vla­sni­štu Aca Đu­ka­no­vi­ća, bra­ta biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. To je na­ve­de­no u in­for­ma­ci­ji o du­go­roč­nom za­du­ži­va­nju u ci­lju obez­bje­đi­va­nja di­je­la ne­do­sta­ju­ćih sred­sta­va za fi­nan­si­ra­nje bu­dže­ta za ovu go­di­nu, sa pred­lo­gom ugo­vo­ra o kre­di­tu, ...

Opširnije »

Simović: Uspješno i bez privilegije 100 dana poštede

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović izjavio je da 41. Vlada Crne Gore nije imala privilegiju političkog zatišja tokom prvih sto dana rada, i da je u tom periodu realizovala osnovne pravce proklamovane politike. „Bilo je to sto dana veoma intenzivnih aktivnosti i posvećenog rada svakog člana vlade, timskog rada kojeg je obilježila veoma kvalitetna unutrašnja ...

Opširnije »

Rumunska kompanija prijeti Vladi tužbom zbog Montecarga

Rumunski konzorcijum Grampet, koji je 2009. bio učesnik na neuspjelom tenderu za privatizaciju Montecargo, zatražio je od premijera i predsjednika Savjeta za privatizaciju Duška Markovića da poništi aktuelni tender za privatizaciju ovog državnog preduzeća, jer on nije bio objavljen u međunarodnoj štapmi. U pismu Markoviću Rumuni navode da će u suprotnom biti prinuđeni da se zvanično obrate za pomoć nadležnim ...

Opširnije »

PODGORICA: Danas novi protest ispred Vlade

Više od 200 bivših radnika Kombinata aluminijuma u stečaju okupili su se juče od 10 do 12 časova pred zgradom Skupštine Crne Gore u znak protesta što im se već godinu i po ne isplaćuje 5,45 miliona eura otpremnina u skladu sa Zakonom o izmirenju obaveza. „Uputili smo danas dopis premijeru Dušku Markoviću od kojeg očekujemo da svojim činovnicima za naredni ...

Opširnije »