Home / NOVOSTI / Hronika / Petorica osuđena za prebijanje novinarke Lidije Nikčević

Petorica osuđena za prebijanje novinarke Lidije Nikčević

Su­di­ja Osnov­nog su­da u Nik­ši­ću Ivan Pe­ro­vić pro­gla­sio je kri­vim pe­to­ri­cu Nik­ši­ća­na, od njih šest, ko­ji su se te­re­ti­li da su or­ga­ni­zo­va­li na­pad i bru­tal­no pre­bi­li no­vi­nar­ku „Da­na” Li­di­ju Nik­če­vić.

Nik­če­vi­će­va je pre­bi­je­na 3. ja­nu­a­ra ove go­di­ne oko 19 ča­so­va is­pred do­pi­sni­štva „Da­na” u Nik­ši­ću, a na­kon tro­mje­seč­ne is­tra­ge po­li­ci­ja je iden­ti­fi­ko­va­la i 27. mar­ta uhap­si­la Želj­ka Mi­le­ti­ća, vla­sni­ka fir­me za po­greb­ne uslu­ge „Nar­cis”, Vu­ka­ši­na Đur­đev­ca, Mi­lo­va­na Gar­da­še­vi­ća, Zo­ra­na A­bra­mo­vi­ća, Ni­ko­lu Bu­la­to­vi­ća i Vla­di­mi­ra Mi­tro­vi­ća.

Su­di­ja Pe­ro­vić na ju­če­ra­šnjem za­vr­še­nom ro­či­štu, ko­je je tra­ja­lo go­to­vo osam sa­ti, na ka­znu za­tvo­ra u tra­ja­nju od pet­na­est mje­se­ci osu­dio je Mi­le­ti­ća, ko­ji je u kri­vič­nom dje­lu ozna­čen kao ini­ci­ja­tor tog dje­la jer je pla­tio da se or­ga­ni­zu­je i iz­vr­ši na­pad na Nik­če­vi­će­vu. Ka­zna od tri­na­est mje­se­ci za­tvo­ra od­re­đe­na je Abra­mo­vi­ću, a po je­da­na­est mje­se­ci za­tvo­ra do­bi­li su Mi­tro­vić, Gar­da­še­vić i Đur­đe­vac.

So­fi­ja Lu­ko­vac, za­stup­nik op­tu­žni­ce, u za­vr­šnim ri­je­či­ma ka­za­la je da je tu­ži­la­štvo od­u­sta­lo od kri­vič­nog go­nje­nja Ni­ko­le Bu­la­to­vi­ća ko­ji je bio ozna­čen kao sa­i­zvr­ši­lac po­me­nu­tog kri­vič­nog dje­la. Lu­ko­vac je ka­za­la da ne­ma po­u­zda­nih do­ka­za da je Bu­la­to­vić u vri­je­me do­ga­đa­ja bio na li­cu mje­sta, ni­ti po­sto­je po­u­zda­ni do­ka­zi da je bio na rad­nom mje­stu, od­no­sno u lo­ka­lu „Atri­jum”.

Ona je, ka­ko je po­ja­sni­la, na­kon po­nov­nog sa­gle­da­va­nja do­ka­znog ma­te­ri­ja­la pro­mi­je­ni­la či­nje­nič­ni opis op­tu­žnog ak­ta, pa je za ne­po­sred­nog iz­vr­ši­o­ca na­pa­da na no­vi­nar­ku, umje­sto Đur­đev­ca, ko­jeg je ina­če op­tu­žni­ca za to te­re­ti­la, ozna­či­la Abra­mo­vi­ća ko­ji je zbog to­ga do­bio i ve­ću za­tvor­sku ka­znu. Pri­li­kom iz­ri­ca­nja pre­su­de su­di­ja Pe­ro­vić je is­ta­kao da okri­vlje­ni­ma uki­da pri­tvor.

S ob­zi­rom da se op­tu­že­ni u pri­tvor­skoj je­di­ni­ci za­tvo­ra u Spu­žu na­la­ze go­to­vo de­vet mje­se­ci, osta­tak ka­zne od­slu­ži­će na­kon even­tu­al­ne pra­vo­sna­žno­sti pre­su­de. Pri­tvor je uki­nut i Bu­la­to­vi­ću, a ka­ko se ju­če ču­lo u sud­ni­ci, svi će iz za­tvo­ra bi­ti pu­šte­ni naj­vje­ro­vat­ni­je već da­nas. Advo­kat Nik­če­vi­će­ve, Da­li­bor­ka Kne­že­vić, ka­za­la je da ne­će na­sta­vi­ti kri­vič­no go­nje­nje oslo­bo­đe­nog Bu­la­to­vi­ća. 

loading...

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com